ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

 

Πότε θα γίνουν Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.;

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) δημοσιοποιεί την προκήρυξη των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην κεντρική ιστοσελίδα του στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/, καθώς και στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. στη διαδρομή: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek.

Για να υποβάλλεται την αίτησή σας, θα πρέπει να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και να ακολουθήσετε τα βήματα όπως αναλυτικά περιγράφονται.

Ποιοι έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. και έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ).

Για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην κεντρική ιστοσελίδα του στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/  αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. 

Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθεί τις σχετικές λεπτομέρειες που τον αφορούν με ατομική του ευθύνη.

Για τα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Θεματική ενότητα: 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων): 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon

Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας Ι.Ε.Κ.

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στα εκάστοτε Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων). 

Για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Φυσικώς Αδυνάτων.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

α.

Τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α'/1979), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

β.

Κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

γ.

Σπαστικότητα των άνω άκρων.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.    Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

δ.

Κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη γραφή.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2. Επισύναψη Γνωμάτευσης Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος

ε.

Η επίδοση δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας δυσορθογραφίας).

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης, από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17-9-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό Μέρος

στ.

Σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τα σχετικά προβλήματα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα προβλήματα λόγου από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(Ο υποψήφιος δηλώνει) ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ή ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο Θεωρητικό Μέρος (διερμηνέας νοηματικής)

ή και στο Πρακτικό Μέρος

ζ.

Διαταραχές του  φάσματος του  αυτισμού.

1.     Δήλωση εξέτασης στην αίτηση ως Φ.Α. στην αίτηση.

2.Επισύναψη Γνωμάτευσης, από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17-9-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές.

Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Θεωρητικό Μέρος

(μόνο εφόσον το εισηγείται η σχετική γνωμάτευση)

*Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Για θέματα φοίτησης σε Ι.Ε.Κ.

Για θέματα φοίτησης σε Ινστιτούτα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, καθώς και για ζητήματα πρακτικής άσκησης, διδάκτρων κ.ά. αρμόδια αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Επικοινωνήστε μαζί τους ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ: www.gsae.edu.gr.

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό), χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου αντίστοιχα και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων. Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πτυχίου.

Για να σας χορηγηθεί η Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα πρέπει να στείλετε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικό έντυπο Αίτησης, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής χρήση της Βεβαίωσης και θα συνοδεύεται από την απόδειξη καταβολής ποσού δέκα (10,00) ευρώ ως ανταποδοτικού τέλους για κάθε χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Οδηγίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης καθώς και το έντυπο της Αίτησης, το οποίο απαιτείται να συμπληρώσετε για την έκδοση της Βεβαίωσης, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω της διαδρομής: 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Βεβαίωση Πιστοποίησης http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-14-12.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με το/τα αποδεικτικό/ά κατάθεσης στην Τράπεζα για κάθε χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, θα πρέπει να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου, στο Fax: 210 2709142. 

Οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Πιστοποίησης με το/τα αντίστοιχο/α αποδεικτικό/ά κατάθεσης στην Τράπεζα, εισέρχονται στο φορέα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, πρωτοκολλούνται και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων για να διεκπεραιωθούν, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Βεβαιώσεις με σειρά προτεραιότητας ανά αίτηση.

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει αποστολή με courier, η διαδικασία είναι η ίδια αλλά με δική σας χρέωση. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να την παραλάβετε αυτοπροσώπως θα ενημερωθείτε για την ημέρα παραλαβής από το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων.

Για το Δίπλωμα – Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα - Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

Μπορείτε να παραλάβετε (τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού) το Δίπλωμα - Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τους εξής τρόπους:

Αυτοπροσώπως: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την αστυνομική σας ταυτότητα, είτε:

Μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα παραλάβει, είτε:

Μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρίας ταχυμεταφοράς: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του υπαλλήλου που θα παραλάβει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Αναζητήστε τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού στη θεματική ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/contacts/phonecatalog

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Βεβαίωση ή το Δίπλωμα στο εξωτερικό;

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας,  πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης.

Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να θεωρήσετε πρώτα το γνήσιο της υπογραφής των εγγράφων, προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα οικεία όργανα η επισημείωση σε αυτά της σύμβασης της Χάγης, όταν και όπου απαιτείται. 

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής.

Για Αναβαθμολόγηση – Επανεξέταση Γραπτού Δοκιμίου.

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η αναβαθμολόγηση - επανεξέταση του γραπτού δοκιμίου δεν επιτρέπεται πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 20 της ΚΥΑ2944/ΦΕΚ Β 1098/30-04-2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μπορεί να υποβληθεί αίτημα για επίδειξη φωτοτυπίας του Γραπτού Δοκιμίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Πιστοποίησης.

Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία είναι το εξής:
Αναβαθμολόγηση - Επανεξέταση (παρ. 7 και 8, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):
«7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο Βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.
Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο Βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου Βαθμολογητή.
Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών διαιρούμενο διά του τρία (3). Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0,5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθήκη δύο μηδενικών μετά την υποδιαστολή ([ακέραιος],00)
8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.»

Επίδειξη Γραπτού Δοκιμίου (παρ. 15, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):
Όσοι από τους εξετασθέντες επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού δοκιμίου τους μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποί τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου τους.

Η επίδειξη της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμίου του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του γραπτού δοκιμίου από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οδηγίες για Αποτυχόντες και Δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες Εξετάσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 15, της υπ. αριθ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) - (Φ.Ε.Κ. Β΄1098/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:
«Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πτυχίου, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.».

Για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. αναρτώνται στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.

Οι συμμετέχοντες στις εκάστοτε εξεταστικές Περιόδους για να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period.

Υπενθυμίζουμε ότι:
1) Στο πεδίο Α.Μ.Κ. «Αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), την οποία έχετε παραλάβει από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης - και ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.
2) Στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ζητούνται οι 3 πρώτοι χαρακτήρες.
3) Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ζητούνται οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.

Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που καταχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού εξέταστρων.

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ήτοι υπ. αριθμ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1098/Β/30.4.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

Σύμφωνα με το Άρθρο 12: «Καταβολή - Μεταφορά – Επιστροφή Εξετάστρων»

  1. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξετάστρου, προκειμένου να επανεξεταστεί.

  2. Τα εξέταστρα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  3. Μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

  4. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  5. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αφού προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η εξέτασή τους.

  6. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται διότι θεωρείται εκπρόθεσμη, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Επισημαίνεται ότι: Αν εκ παραδρομής καταθέσατε χρήματα στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να ζητήσετε την επιστροφή τους αποστέλλοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου, στο Fax: 210 2709142 τα κάτωθι έγγραφα:

  1. Αίτημα επιστροφής των χρημάτων που εκ παραδρομής κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα.
  2. Φωτοτυπία αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα.
  3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού σας βιβλιαρίου στο οποίο επιθυμείτε να σας επιστραφούν τα χρήματα.

Απώλεια Τίτλου.

Σε περίπτωση απώλειας πρωτότυπου τίτλου, αναζητήστε τη διαδικασία και αναλυτική ενημέρωση στο link:
http://www.eoppep.gr/images/IEK/ekdosi_antigrafou_titlou_logw_apwleias.pdf

1.