ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ αδειών ιδιωτικών παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.05.2016), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 επικαιροποιούν ανα διετία τις άδειες τους με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).

Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Χρηματικό ποσό

Για την επικαιροποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό, ανά άδεια, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, στην Εθνική Τράπεζα, ως ακολούθως:

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης Χρηματικό ποσό Αρ. Λογαριασμού
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ

50€

125/54002951,

ΙΒΑΝ: GR40 0110 1250 0000 1255 4002 951

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

100€

125/54004148, 

ΙΒΑΝ: GR22 0110 1250 0000 1255 4004 148

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

50€

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

50€

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται επιπλέον χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στη διεύθυνση www.eoppep.gr– Ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης – Φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών κ.λπ. – Τροποποίηση αδειών και συνυποβάλλεται το αντίστοιχο έντυπο αίτησης.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Επικαιροποίηση άδειας