Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 C1110/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων πρότεινε στα Κράτη Μέλη να ορίσουν τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού τους με στόχο να υποστηρίξουν τη διασύνδεση όλων των αρμοδίων εθνικών αρχών και φορέων για τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και αντιστοίχησής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με γνώμονα την ποιότητα και τη διαφάνεια. Tα καθήκοντα των εν λόγω Εθνικών Σημείων Συντονισμού είναι τα εξής:

 • Να καθορίσουν τα επίπεδα των προσόντων στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων και να προβούν στην αντιστοίχιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Να εξασφαλίσουν αφενός ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα γίνει με αδιάβλητο τρόπο, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία συσχέτισης των διαφόρων πλαισίων.
 • Να εξασφαλίσουν και να συμβάλουν στη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διαδικασία.
 • Να παράσχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς αντιστοιχίζονται τα εθνικά προσόντα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέσω των εθνικών συστημάτων προσόντων.            
 • Να προωθήσουν σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, την εμπλοκή όλων των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι ανώτατης εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες, κ.λ.π.)

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού για δράσεις όπως:

 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων,
 • ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα ΕΠΠ και προβολή των δραστηριοτήτων αυτών,
 • εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού και οδηγών,
 • διαβουλεύσεις με επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και προβολή των αποτελεσμάτων,
 • συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες που διοργανώνονται από άλλα εθνικά σημεία συντονισμού και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δοκιμών,
 • συμμετοχή στελεχών σε ευρωπαϊκά συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την προετοιμασία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
 • εθελοντική αξιολόγηση και πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
 • προετοιμασία και μετάφραση της αναφοράς για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
 • ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών συστημάτων για τα προσόντα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.

 Σύμφωνα με το Ν. 3879/21.9.2010, (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) παρ 1 του άρθρου 11, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μεταξύ άλλων, ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο 2011 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα.

 

Δράσεις του Εθνικού Σημείου Συντονισμού

 Δράσεις που υλοποιεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:

 1. Εκπόνηση μελέτης με την καταγραφή εφαρμοσμένων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη ενός Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων και την αναφορά του στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η εφαρμογή θα γίνει με τη μελέτη περίπτωσης στον κλάδο του Τουρισμού και με σκοπό την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών των επιπέδων του σχετικού Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων.
 2. Διοργάνωση ενός Συνεδρίου με στόχο τη διάχυση πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενα κοινά σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 3. Διοργάνωση δύο τεχνικών σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη με έμφαση στα κλαδικά πλαίσια προσόντων.
 4. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων NQF και προετοιμασία για τη σύνδεσή του με τον αντίστοιχο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 5. Συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού NCP σε συναντήσεις ευρωπαϊκών δικτύων.
 6. Συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, μέσω επισκέψεων σε άλλα Εθνικά Σημεία Συντονισμού, όπως για παράδειγμα της Μάλτας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας κ.λ.π.
 7. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με την προώθηση έντυπου υλικού.
 8. Εκπαίδευση στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από διεθνή εμπειρογνώμονα στις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και αντιστοίχισης κλαδικών πλαισίων προσόντων.
 9. Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εμπλοκή των  ενδιαφερομένων και η κατανόηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης με στόχο την πλήρη υιοθέτηση των στρατηγικών της διά βίου μάθησης, την βέλτιστη εφαρμογή τους και την ευρεία αποδοχή τους από το κοινό.
 10. Διοργάνωση δύο ημερίδων με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και στη διαδικασία αντιστοίχισήης του με το Εθνικό. Σε κάθε ημερίδα θα συμμετέχουν 100-150 εκπρόσωποι των εθνικών και τοπικών αρχών, των παρόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, των σπουδαστών κ.λ.π.

 

Επισυνάπτεται Έντυπο Αίτησης για Διαχείριση Αλλαγών

Κατεβάστε το αρχείο

Επισυνάπται ανακοίνωση και ενημερωτικό υλικό για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. που έχουν ενταχθεί στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και διαθέτουν:

 • πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και
 • δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και
 • εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ..


Επισυνάπτονται σχετικά:


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ.
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ ....

Εισαγωγή

Mε τον όρο προσόντα στην ορολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων εννοούμε πτυχία, διπλώματα, τίτλους σπουδών που προέρχονται τόσο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από δραστηριότητες που εντάσσονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και έχουν πιστοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες παρέχουν. Eίναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν κατηγοριοποιούνται άτομα, αλλά μαθησιακά αποτελέσματα και επαγγελματικές διαδρομές.

H σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η κάθε χώρα υπόχρεούται να προσαρμόσει τα προσόντα που απονέμονται σε εθνικό επίπεδο στα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) μέσω εθνικών πλαισίων προσόντων. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων πρέπει να έχουν απαραίτητα οχτώ επίπεδα (για παράδειγμα η Ιρλανδία έχει δέκα επίπεδα, ενώ η Σκωτία δώδεκα).

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύει την κινητικότητα και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων, εφόσον τα προσόντα τους θα αναγνωρίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, προωθεί τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα και υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μεσοπρόθεσμα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης και της επαγγελματικής εμπειρίας των πολιτών, υιοθετώντας μορφές πρακτικής αναγνώρισης της άτυπης μάθησης που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες (π.χ. σύστημα πιστωτικών μονάδων, πορτφόλιο κ.ά.).

Για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ηλεκτρονική σελίδα (http://www.nqf.gov.gr).

europass
Erasmus logo

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROPASS

 

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) έχει οριστεί ως το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Europass, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europass.

Σε ετήσια βάση, o Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διαμέσου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υλοποιεί δράσεις που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) θεσπίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2004 με την υπ΄ αριθ. 2241/2004/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία αποφασίστηκε η δημιουργία του προσωπικού συντονισμένου φακέλου εγγράφων «Europass».

Ο φάκελος «Europass» είναι κοινός για όλη την Ε.Ε. και αποτελείται από πέντε (5) έγγραφα τα οποία εξειδικεύονται ως εξής:

 • Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 • Europass Διαβατήριο Γλωσσών (LP)
 • Europass Κινητικότητα (Mobility)
 • Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (CS)
 • Europass Παράρτημα Διπλώματος (DS

Βιογραφικό Σημείωμα Europass (Europass CV):  Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass είναι προσωπικό έγγραφο και αποτελεί τον κεντρικό άξονα του φακέλου Europass. Συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει με σαφή τρόπο τα επαγγελματικά προσόντα και τις ικανότητες του, καθώς και άλλα προσωπικά του στοιχεία. Το έγγραφο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Europass CV έχει κανείς τη δυνατότητα να επισυνάψει τα υπόλοιπα έγγραφα Europass, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να προστεθεί με τη μορφή ενός ή περισσότερων παραρτημάτων.

 

Διαβατήριο Γλωσσών Europass (Europass Language Passport): Το Διαβατήριο Γλωσσών Europass αποτελεί και αυτό προσωπικό έγγραφο το οποίο επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να καταγράψει τις γλωσσικές του δεξιότητες, αφού πρώτα τις αυτοαξιολογήσει όσον αφορά την κατανόηση, την ομιλία και τη γραφή. Η αυτοαξιολόγηση γίνεται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο παρέχεται μαζί με το έγγραφο και περιγράφει τρία επίπεδα γλωσσικών δεξιοτήτων. Το Διαβατήριο Γλωσσών Europass σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κινητικότητα Europass (Mobility Europass):  Η Κινητικότητα Europass αποτελεί άλλο ένα προσωπικό έγγραφο, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί, βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγματος, τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διευκολύνει τον κάτοχό του στο να γνωστοποιεί καλύτερα τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη εμπειρία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του είναι να πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας όπως αυτά έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως η μάθηση να πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτή η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να είναι: ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, μια εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κ.ά. Η διαδικασία συμπλήρωσης και έκδοσης του εγγράφου γίνεται ηλεκτρονικά από τους σχετιζόμενους φορείς (αποστολής και υποδοχής) και το Εθνικό Κέντρο Europass. Το έγγραφο συμπληρώνεται σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και τα αγγλικά. Προτού παραδοθεί στο δικαιούχο, σφραγίζεται και υπογράφεται από το Εθνικό Κέντρο Europass και τους φορείς αποστολής και υποδοχής.

 

Παράρτημα Διπλώματος (Europass Diploma Supplement): Το Παράρτημα Διπλώματος Europass αποτελεί και αυτό προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Το Παράρτημα Διπλώματος δεν αντικαθιστά τον αρχικό τίτλο, αλλά επισυνάπτεται σ’ αυτό και συμβάλλει ώστε να γίνεται πιο κατανοητός ο τίτλος, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Το Europass Παράρτημα Διπλώματος δεν είναι υποκατάστατο του αρχικού τίτλου και δεν αποτελεί αναγνώριση του τίτλου αυτού. Το Europass Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει απονείμει και τον αρχικό τίτλο.

 

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (Europass Certificate Supplement): Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass χορηγείται στους κατόχους ενός διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόκειται περί συνοδευτικού εγγράφου που διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού της ίδιας ειδικότητας. Το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού παρέχει πληροφορίες για τον τίτλο σπουδών και τον καθιστά πιο κατανοητό, ιδιαίτερα στους εργοδότες, τα επιμελητήρια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών. Οι πληροφορίες στο Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού δεν είναι υποκατάστατο του αρχικού τίτλου και δεν αποτελεί αναγνώριση του τίτλου αυτού. Στην παρούσα φάση είναι έτοιμο το σύνολο των Europass Συμπληρωμάτων Πιστοποιητικού ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, τη διαχείριση αλλά και την προβολή αυτής της κοινοτικής πρωτοβουλίας λειτουργούν Εθνικά Κέντρα Europass στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Για την Ελλάδα, το ρόλο αυτό έχει αναλάβει και επιτελεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Κέντρο EUROPASS, μεταξύ άλλων:

 • Διαχειρίζεται στην Ελλάδα το σύστημα παροχής πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία και τα έγγραφα Europass.
 • Πληροφορεί, παρέχοντας έντυπα και τα σχετικά έγγραφα, προσανατολίζει και καθοδηγεί το κοινό (με έμφαση στους νέους), μέσω των υπηρεσιών του, της ιστοσελίδας του (www.eoppep.gr) αλλά και μέσω στοχευμένων δράσεων προβολής και ενημέρωσης (ημερίδες, παρουσιάσεις) γενικού και  ειδικού κοινού (επιμελητήρια, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημοσιογράφους, διαμορφωτές κοινής γνώμης) ώστε όλο και περισσότεροι  ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το φάκελο Europass.
 • Φιλοξενεί διαδικτυακά όλη την  πληροφόρηση, τα έντυπα και τα έγγραφα Europass.
 • Αποστέλλει σε έντυπη μορφή τα  έγγραφα και τον φάκελο (folderEuropass κατά περίπτωση σε όσους πολίτες και φορείς το ζητήσουν  με αίτησή τους.
 • Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση και έκδοση εγγράφων Europass Μobility σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας.
 • Διασφαλίζει ότι τα έγγραφα Europass Κινητικότητα (Europass Mobility) πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που έχουν τεθεί σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Μετέχει σε δίκτυο και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κέντρα Europass.
 • Παρέχει άμεση διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES).

Κάθε Εθνικό Κέντρο Europass έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο τέλος του έτους αναλυτικό Πρόγραμμα Δράσης για την επόμενη χρονιά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, η οποία και είναι αρμόδια για την έγκριση και την παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων.

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους το Εθνικό Κέντρο Europass πραγματοποιεί δράσεις για την προώθηση του φακέλου Europass. Επιπλέον, λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς και ενημερώνει το κοινό με τη διανομή προωθητικού υλικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

Δουλάμη Σταυρούλα, Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου Europass, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣυΕΠ 
Τηλ.: 210 270 9184, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γαϊτάνης Δημήτρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τηλ.: 210 270 9174, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για να κατεβάσετε την αίτηση χορήγησης ισοτιμίας πατήστε εδώ.