Το 5ο Ετήσιο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), το οποίο συνδιοργάνωσε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο DIVANI ACROPOLIS.

Το Φόρουμ του EQAVET σημείωσε μεγάλη επιτυχία και προώθησε τις εργασίες για την εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το CEDEFOP, το European Training Foundation, την Ευρωπαϊκή Ένωση Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)), τους κοινωνικούς εταίρους, όπως την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σωματείων (European Trade Union Confederation (ETUC)), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών και Επιχειρήσεων (European Centre of Employers and Entreprises (CEEP)), την Ομοσπονδία των Αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων (Federation of Self-employed and SMEs), από την ευρωπαϊκή ένωση Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης European Providers of VET (EUproVET), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ECVET, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET από τις χώρες-μέλη, την Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κόσοβο, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Φιλανδία, καθώς και εμπειρογνώμονες.

Παρουσιάσθηκε το έργο και οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, οι εξελίξεις σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για την εφαρμογής της Σύστασης του EQAVET, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου και των κοινωνικών εταίρων καθώς και συνέργειας με άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως το

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), η τρέχουσα δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: “The European Area of Skills and Qualifications” και η σημασία της για το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης., κ.α.

Διοργανώθηκαν πολλαπλά εργαστήρια (workshops) και τις δύο ημέρες, τα οποία έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες ν’ ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού και να θέσουν προτάσεις για τα επόμενα βήματα και την ανταπόκριση του EQAVET στη δημόσια διαβούλευση «European Area of Skills and Qualifications».

Στο δικτυακό τόπο του EQAVET υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, χρήσιμα online εργαλεία για την εναρμόνιση με το EQAVET συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (EFQM, ISO) που εφαρμόζουν πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας μ’ εφαρμογή στη μάθηση που προέρχεται από εργασιακή εμπειρία, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια και εκθέσεις, διάφορες εκδηλώσεις καθώς και το Φόρουμ της Αθήνας 2014 με το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις.

Για το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ