Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποδέχθηκε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων (European Association for the Education of Adults – EAEA) στις 4 Απριλίου 2014, στη έδρα του στην Αθήνα. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΑ για τον οργανισμό και ειδικότερα για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η αντιπροσωπεία συνοδευόταν και από τον Πρόεδρο και εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΑ έκανε μία σύντομη παρουσίαση της οργάνωσης στην οποία συμμετέχουν 116 οργανισμοί-μέλη από 43 χώρες εκπροσωπώντας μέσω αυτών περισσότερους από 60 εκατομμύρια ενήλικους εκπαιδευόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρουσίασαν το έργο του Φορέα στους κεντρικούς πυλώνες των δράσεών του, ήτοι της πιστοποίησης προσόντων, της αδειοδότησης παρόχων διά βίου μάθησης, της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.  Σε σχέση με το σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, έγινε αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σύντομη αναδρομή των εξελίξεων του συστήματος από την πρώτη του εφαρμογή, αναλύθηκαν η μεθοδολογία και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και τα βήματα ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Επίσης, παρουσιάσθηκε η τρέχουσα πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, κατά την οποία ο Φορέας δέχεται συνεχώς αιτήσεις από δικαιούχους υποψήφιους.

EE EOPPEP