Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι όσοι δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρακτικό Μέρος (Οχήματα) της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» στην 1η  εξεταστική περίοδο 2014, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την 14η/04/2016, εφόσον επιθυμούν, τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στην  1η εξεταστική περίοδο 2015.

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όσοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία μπορούν να υποβάλουν από 18/04/2016 έως 25/04/2016 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση που βρίσκεται εδώ.

Μαζί με την υπογεγραμμένη αίτηση υποβάλλονται από τους υποψηφίους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ή αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής για διπλωματούχους μηχανικούς ή αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι.

ii. Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή αντίγραφο του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. για τους υποψήφιους οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ., που αποκτήθηκε έως την έναρξη της εφαρμογής του Π.Δ. 208/2002 και δεν έχουν ολοκληρώσει το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

iii. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

iv. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.

v. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, C, D και CΕ.

vi. Απόδειξη καταβολής των εξετάστρων στην Εθνική Τράπεζα.

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία, ως εξής:

 • Μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία την 25η/04/2016.
 • Μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) με κατάθεση του φακέλου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  έως την 25η/04/2016 και ώρα 15.30.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει την παρακάτω ένδειξη:

Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2015 της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: (επιλέξτε: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

 

II. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

 Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στην 1η εξεταστική περίοδο του 2014 καταβάλουν εξέταστρα πενήντα ευρώ (50,00 €) μόνο για το όχημα στο οποίο απέτυχαν ή στο οποίο ήταν απόντες (Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494). 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων μόνον της Εθνικής Τράπεζας.
 • Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την ομάδα συναλλαγών «Πληρωμές» και στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα:
  • «Θέλω να πληρώσω»,
  • «Οργανισμός»,
  • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,
  • «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ.».

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., θα πρέπει να αναφέρουν τον Α.Φ.Μ. τους (Κωδικός Υπόχρεου) κατά την κατάθεση των εξετάστρων στον υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας.

III. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 25η/04/2016.
Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων θεωρείται εκπρόθεσμη και δε γίνεται δεκτή.

IV. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σημειώνεται ότι, οι Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» διενεργούνται, όπως προβλέπεται, σε Εξεταστικά Κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την έναρξη του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» της 1ης εξεταστικής περιόδου 2015.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ