Η Δαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθορίζεται βάσει της Κ.ΥΑ. 113613/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/ Β 21.11.2006) και εξειδικεύεται περαιτέρω με την 453/10.04.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Στη Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τη Μεθοδολογία ΙΙ συμμετέχουν:

α. Υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και δηλώνουν συμμετοχή για δεύτερη (2η) ή και τρίτη (3η) φορά στη διαδικασία πιστοποίησης έπειτα από μη επιτυχή προηγούμενη συμμετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης, εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. β. Υποψήφιοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών γ. Υποψήφιοι για τους οποίους, σύμφωνα με το Πρακτικό των παρατηρητών, δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών τους κατά την 4η εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Μεθοδολογία Πιστοποίησης Ι) ή κατά τη συμμετοχή τους σε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης (Μεθοδολογία Πιστοποίησης ΙΙ) δ. Υποψήφιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ομόφωνη εκτίμηση των Παρατηρητών σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της Διαδικασίας Παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών τους ε. Υποψήφιοι η μικροδιδασκαλία των οποίων διαπιστώθηκε από τους αξιολογητές ότι, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι αποτυπωμένη στο dvd σε μορφή που να μπορεί να προβληθεί, προκειμένου να αξιολογηθεί.(Μεθοδολογία Πιστοποίησης Ι)

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλουν:

- Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης (σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Πιστοποίησης ΙΙ) - Δήλωση Ημερομηνίας Συμμετοχής (επιλέγοντας δύο εναλλακτικές ημερομηνίες συμμετοχής)

- Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους υποψηφίους που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.2. της Κ.Υ.Α. 113613/9-11-2006 και εξαιρούνται της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

- Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας στο θέμα που θα παρουσιάσουν, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό - Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Εθνική Τράπεζα, αρ. λογαρ:159/540107-06, Τράπεζα Αττικής, αρ. λογαρ: 865/84297241 (για το ακριβές ύψος του ποσού βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα)

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται:

1. Αίτηση Συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης (Μεθοδολογία ΙΙ)

2. Σύστημα Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας

3. Δήλωση Ημερομηνίας Συμμετοχής

4. Υπόδειγμα Σχεδίου Μικροδιδασκαλίας

5. Οδηγός Παρατηρητή Διαδικασίας Πιστοποίησης

6. Οδηγός Αξιολογητή Διαδικασίας Πιστοποίησης

7. Ενημερωτικό σημείωμα

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ