Ο ΕΟΠΠΕΠ με στόχο τη χαρτογράφηση και καταγραφή των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ σε πολίτες όλων των ηλικιών στον ιδιωτικό τομέα έχει διαμορφώσει Κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων ΣυΕΠ. Στον Κατάλογο εντάσσονται κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013) τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) ως α) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αφού λάβουν τη σχετική αδειοδότηση από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., β) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και γ) Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. Ο κατάλογος των Ιδιωτικών Φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επικαιροποιείται συστηματικά, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και είναι διαθέσιμος προς αξιοποίηση τόσο από φορείς που υλοποιούν δράσεις ΣΥΕΠ, ενισχύοντας τη δικτύωση και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, όσο και από ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες ΣΥΕΠ. Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι φορείς ενημερώνονται συστηματικά για τις υποστηρικτικές δράσεις που αναπτύσσει ο ΕΟΠΠΕΠ με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ.

 • Για την Ανακοίνωση – Ανοιχτή Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

 • Για τη Φόρμα αίτησης για ένταξη στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ, πατήστε εδώ.

 • Για τον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ, πατήστε εδώ.

 • Ανακοίνωση προς Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Υπηρεσιών ΣυΕΠ

 • Σημείωση: Τα τεστ επαγγελματικού Προσανατολισμού που είναι αναρτημένα στις σελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατίθενται δωρεάν στο κοινό, μαθητές και ενήλικες, και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εκμετάλλευσή τους από ιδιώτες με σκοπό το κέρδος. Οι ιδιωτικοί φορείς ΣυΕΠ που χορηγούν τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απαγορεύεται να διαφημίζουν αυτά με σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Για το σκοπό αυτό στους ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν ένταξη στο Κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων ΣυΕΠ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν χορηγούν άλλα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού πλην των τεστ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δεν θα αναγράφεται στον σχετικό κατάλογο η φράση: Χορήγηση τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό).

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Συ.Ε.Π.) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι η Επάρκεια των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (PRACTITIONER COMPETENCE), δηλαδή η διασφάλιση ότι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους πολίτες διαθέτουν αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την επιτέλεση του έργου τους.

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των Φορέων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

‘Eχουν υλοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπονήθηκε Μελέτη για την πιστοποίηση της επάρκειας των προσόντων των λειτουργών Συ.Ε.Π. στην Ελλάδα.
 • Πιστοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (απόφαση της υπ. αρ. 160/07-04-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ., Θέμα 15) το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Συγκροτήθηκε βάσει της υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 απόφασης της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018) Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό. Σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντάχθηκαν στο Υπομητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α (ανώτερου επιπέδου – αξιολογητών) μέχρι της 14-2-2022 203 σύμβουλοι υψηλών προσόντων, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην Συ.Ε.Π.
 • Με στόχο τη θέσπιση και εφαρμογή της πιστοποίησης των επαγγελματιών της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας όλης της χώρας εντάχθηκε στο νόμο 4763 (άρθρο 155) εξουσιοδοτική διάταξη στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4115/2013 με στόχο να ρυθμίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των συμβούλων.
 • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθμ. 13173/Κ6/7.2.2022 (ΦΕΚ 617/Β/14.2.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθιερώνεται Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής και με γνώμονα την προστασία του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων.
 • Συγκροτήθηκε και συνεδριάζει η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων των Εξετάσεων και Μεθόδων Αξιολόγησης (Ε.Κ.Θ.Ε.Μ.Α.). για την προετοιμασία Τράπεζας Θεμάτων Προσομοίωσης Ατομικής Συνεδρίας Συ.Ε.Π. και Γραπτής Εξέτασης.
 • Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης από τους υποψηφίους. Προς το παρόν ο ΕΟΠΠΕΠ δεν δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης και ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Συ.Ε.Π.

(για πληροφορίες σχετικά με τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών και το επίπεδο αυτών αρμόδια είναι τα τμήματα – σχολές που λειτουργούν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα):

1. ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

https://www.eoppep.gr/images/SYEP/FEK_1799B_idrysi_pms_syep_ekpa.pdf

2. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

3. ΠΜΣ «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική». Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) συστάθηκε το 2007 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Program). Το Δίκτυο, στο οποίο εκπροσωπούνται 29 Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών, συστημάτων και καλών πρακτικών για τη Δια Βίου ΣυΕΠ στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης προς όφελος των χρηστών και των φορέων παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη των κρατών μελών για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στο Ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου ΣυΕΠ του 2008 «Για την καλύτερη ενσωμάτωση της Δια Βίου ΣυΕΠ στις στρατηγικές Δια Βίου Μάθησης» (Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies). Παράλληλα το ELGPN αναπτύσσει συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο με άλλα σχετικά με την ΣυΕΠ δίκτυα και οργανισμούς (ETF, IAEVG, FEDORA κλπ). Ο ΕΟΠΠΕΠ, ως ο εθνικός φορέας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δίκτυο ELGPN, συμβάλλει από κοινού με τους αντίστοιχους φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην προώθηση των προτεραιοτήτων και δράσεων που έχουν τεθεί από το Δίκτυο ELGPN και αφορούν τα εξής:

 1. Ενίσχυση της Πρόσβασης των πολιτών στις      υπηρεσίες ΣυΕΠ και σε διαδικασίες Πιστοποίησης προηγούμενης άτυπης μάθησης      (Access - APEL).
 2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας      (Career Management Skills).
 3. Δημιουργία Μηχανισμών συνεργασίας και      συντονισμού για τη δια βίου ΣυΕΠ και ανάπτυξη σχετικών καλών πρακτικών      (Cooperation and coordination mechanisms in guidance, practice     and policy      development).
 4. Διασφάλιση ποιότητας και παροχή αποδείξεων      στην παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ (Quality assurance / evidence based      practice and policy). 

Σχετικά κείμενα αναφοράς για τις δράσεις και τα παραδοτέα του Δικτύου από το 2008 παρατίθενται κατωτέρω:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPΕ (ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
  10 δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY – ICCDPP)
  http://iccdpp.org/
  Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και συστημάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE - IAEVG)
  http://iaevg.net/
  Επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΕΠ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)
  http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
  Έρευνες και μελέτες του CEDEFOP για την ενίσχυση των διαφόρων ομάδων στόχου της ΣυΕΠ καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών

Το Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο προγραμμάτων εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιεί δράσεις που αφορούν στην:

 • Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια) με 5.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα επαγγελματίες συμβούλους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα. Για τις επιμορφωτικές δράσεις δείτε εδώ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-science-actions/professional-development-consultants
 • Εκπόνηση επιστημονικού υλικού για συμβούλους σταδιοδρομίας και τελικούς χρήστες (εγχειρίδια, μελέτες, οδηγούς πληροφόρησης κλπ). Για το επιστημονικό υλικό δείτε εδώ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-science-actions/syep-tools-manuals
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων και πυλών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας – πληροφόρησης για διάφορες ομάδες ωφελούμενων, όπως η διαδικτυακή πύλη Ενηλίκων https://e-stadiodromia.eoppep.gr/ και η Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, όπως το Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ο Κώδικας Δεοντολογίας για Συμβούλους και το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δείτε: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-upgrade-actions/syep-quality
 • Πληροφόρηση μαθητών, νέων, ενηλίκων για θέματα εκπαίδευσης, κινητικότητας κλπ μέσω ημερών καριέρας, εκθέσεων εκπαίδευσης κλπ είτε αυτόνομα είτε και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
 • Συναντήσεις - Επισκέψεις Εργασίας μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου.
 • Συμμετοχή στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Δικτύου με θέματα πολιτικών, εργαλείων και καλών πρακτικών Συ.Ε.Π. στις χώρες μέλη. Δείτε την πρόσφατη έκδοση “Insights Φθινόπωρο 2019”.