Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του υπ΄ αριθ. 4115/2013 Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/ Α΄/ 30-01-2013), αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

eqavet logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρώντας απαραίτητη για την Ελλάδα την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  στοχεύουμε στην εφαρμογή ενός Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία.

Η ύπαρξη επαρκών και ομοιογενών δεδομένων και δεικτών είναι το κλειδί για να κατανοηθούν οι συνιστώσες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ώστε να ενισχυθεί η διά βίου μάθηση και να αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η πρόοδος στην ανάπτυξή της.

Ο σχεδιασμός του Εθνικού Πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) είναι σε ευθυγράμμιση με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/C 155/01 της 18ης Ιουνίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Organogramma 

organogramma site Page 2

Ο ΕΟΠΠΕΠ σχεδιάζει και εφαρμόζει Eθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, και παράλληλα, υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.

Οι κύριοι άξονες δράσης στην εκπλήρωση της αποστολής του και οι βασικές περιοχές ευθύνης του ΕΟΠΠΕΠ είναι:

 Φορείς και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο:

 • Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
 • Διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει, για τα Ιδιωτικά Σχολεία Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων), τα Κολλέγια, τα ΙΙΕΚ και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
 • Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
 • Πιστοποίηση Προγραμμάτων (γενικές προδιαγραφές)

 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ):

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΠΠ και αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
 • Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP)

o Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET)

o Εθνικό Κέντρο EUROPASS στην Ελλάδα

 Ισοτιμίες & Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Αναγνώριση Ισοτιμίας Εκπαιδευτικών Τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πιστοποίηση Προσόντων:

 • Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων
 • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ
 • Πιστοποίηση της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»
 • Αδειοδότηση Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων - Πιστοποίηση Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσεων χειρισμού Η/Υ

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

 • Eπιστημονική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
 • Δικτύωση φορέων και Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ)
 • Ανάπτυξη σταδιοδρομίας νέων-ενηλίκων
 • Εθνικό Κέντρο Euroguidance
 • Εθνικός φορέας εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη ΣΥΕΠ διά βίου - European Lifelong Learning Guidance Policy Network (ELGPN)

 Διασφάλιση Ποιότητας στη ΔΒΜ

 • Συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3)
 • Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  μέσω της Πιστοποίησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επενδύει σε περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα προς όφελος των πολιτών.

Κεντρική μας επιδίωξη είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής και μιας κοινωνίας περισσότερο συνεκτικής, με κοινό προσανατολισμό την επένδυση στον ενεργό πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι από τους πρώτους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΙΔ) που έχει λάβει Διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (The European Foundation of Quality Management). Ειδικότερα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει Πιστοποιηθεί στο 1ο  Επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας  του Διεθνούς προγράμματος Αναγνώρισης  EFQM “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence”.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη χώρα μας.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει στη διασφάλιση και αναβάθμιση της Ποιότητας:

 • στην παροχή της μη-τυπικής εκπαίδευσης: πιστοποιημένοι Φορείς και Δομές που υλοποιούν Προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένες προδιαγραφές, βάσει πιστοποιημένων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, και στα οποία διδάσκουν πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με τη στήριξη πιστοποιημένων Στελεχών Συνοδευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) για τα άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων,
 • στα αποτελέσματα της μάθησης: πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδρομής,
 • στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής: υπηρεσίες και εργαλεία διά βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα πληθυσμού.

 Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πατήστε εδώ.