Από το 2012, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), βάσει του παλαιού κανονιστικού πλαισίου, απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αριθμ. ΓΠ/20007 «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.2009/1992» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2899/29-10-2012) ως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Β/21678 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Β’ 25/10-01-2013), διεξάγουν τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ‘’Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας’’.

Το 2022 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕ.ΜΕ.Α. προχώρησαν στον εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίες ρυθμίζονται στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΔΠ/11556 (Φ.Ε.Κ. Β' 4491/25-08-2022) απόφασης Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193)».

Κατόπιν των παραπάνω, ανακοινώνεται ότι η τελευταία εξεταστική περίοδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παλαιό κανονιστικό πλαίσιο, προγραμματίζεται για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στις προαναφερόμενες Εξετάσεις Πιστοποίησης (παλαιό κανονιστικό πλαίσιο) θα έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» και όσοι παρακολούθησαν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. έως και την 31/12/2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω Εξετάσεις, να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες του ΚΕ.ΜΕ.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Τέλος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι επίκειται η έναρξη της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, της επαγγελματικής κατάρτισης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω νέο κανονιστικό πλαίσιο (Φ.Ε.Κ. Β' 4491/25-08-2022).

Ειδικά Έντυπα για την πιστοποίηση, την ανανέωση πιστοποίησης και την εποπτεία των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής (κατ΄ άρθρο 43, της υπ΄αριθμ.33198/Κ6/2023 ΚΥΑ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
Ειδικό Έντυπο Πληρότητας Αίτησης Πιστοποίησης νομικού προσώπου ως φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
Ειδικό Έντυπο Διενέργειας Ελέγχου Πιστοποίησης νομικού προσώπου ως φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Α:
Ειδικό Έντυπο Ελέγχου Εξεταστικού Κέντρου νομικού προσώπου ως φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:
Ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης Τράπεζας Θεμάτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:
Ειδικό Έντυπο Απολογιστικού Δελτίου Εξέτασης για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5:
Ειδικό Έντυπο Ανανέωσης Πιστοποίησης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6:
Ειδικό Έντυπο Ελέγχου λειτουργίας φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7:
Ειδικό Έντυπο Ελέγχου Εξεταστικής Διαδικασίας σε εξεταστικό κέντρο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», διάρκειας 105 ωρών, το οποίο υλοποιείται από συμβεβλημένα με το ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των συναρμόδιων φορέων, όπου θα δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων (www.eoppep.gr και www.kemea.gr).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στους επιτυχόντες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης χορηγείται «Πιστοποιητικό Επάρκειας», το οποίο αντιστοιχεί με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Περαιτέρω, το παραπάνω πιστοποιητικό επάρκειας, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022).

ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμ. ΔΠ/11556 «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών, με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)», όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022. Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Για το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών - Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022, πατήστε εδώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Τράπεζα Θεμάτων - κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καταρτίστηκε κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, του έτους 2022, που ανέθεσε ο ΕΟΠΠΕΠ μέσω του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Κατάλογος εκ των υστέρων δημοσιότητα 2021

Για το έτος 2022 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 2889/09.02.2023 έγγραφο.