Εισαγωγή

Mε τον όρο προσόντα στην ορολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων εννοούμε πτυχία, διπλώματα, τίτλους σπουδών που προέρχονται τόσο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από δραστηριότητες που εντάσσονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και έχουν πιστοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες παρέχουν. Eίναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν κατηγοριοποιούνται άτομα, αλλά μαθησιακά αποτελέσματα και επαγγελματικές διαδρομές.

H σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η κάθε χώρα υπόχρεούται να προσαρμόσει τα προσόντα που απονέμονται σε εθνικό επίπεδο στα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) μέσω εθνικών πλαισίων προσόντων. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων πρέπει να έχουν απαραίτητα οχτώ επίπεδα (για παράδειγμα η Ιρλανδία έχει δέκα επίπεδα, ενώ η Σκωτία δώδεκα).

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύει την κινητικότητα και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων, εφόσον τα προσόντα τους θα αναγνωρίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, προωθεί τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα και υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μεσοπρόθεσμα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης και της επαγγελματικής εμπειρίας των πολιτών, υιοθετώντας μορφές πρακτικής αναγνώρισης της άτυπης μάθησης που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες (π.χ. σύστημα πιστωτικών μονάδων, πορτφόλιο κ.ά.).

Για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ηλεκτρονική σελίδα (http://www.nqf.gov.gr).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROPASS - ΕΟΠΠΕΠ

www.europass.eoppep.gr
europass @ eoppep.gr
T. 210 2709184- 2709175-2709174

Εθνικό Κέντρο Εuropass

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) έχει οριστεί για την Ελλάδα ως το Εθνικό Κέντρο Europass, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europass από το 2005.

Το Εθνικό Κέντρο Europass υλοποιεί δράσεις που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως:

  • Διαχειρίζεται και αναπτύσσει σε εθνικό επίπεδο το Europass και κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με αυτό.
  • Πραγματοποιεί συστηματικά δράσεις προβολής και ενημέρωσης, όπως σεμινάρια και ημερίδες, σχετικά με τα εργαλεία του Europass προς το ευρύ κοινό και τους σχετικούς φορείς
  • Δημιουργεί ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την προώθηση του europass
  • Συνεργάζεται με άλλα δίκτυα όπως το Δίκτυο Euroguidance, ΝCP/NQF, Eqavet για την προώθηση των ευρωπαϊκών εργαλείων που στηρίζουν την διαφάνεια των προσόντων και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
  • Έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν την ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση του εγγράφου «Κινητικότητα Europass» (Europass Mobility Document) για πολίτες που μετακινούνται για λόγους εκπαίδευσης, κατάρτισης ή εργασίας από την Ελλάδα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα
  • Εκδίδει δωρεάν το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass που απευθύνεται σε αποφοίτους ΙΕΚ και μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας. Ο ΕΟΠΠΕΠ έχει σε εθνικό επίπεδο την ευθύνη για την διενέργεια αυτών των εξετάσεων πιστοποίησης.

Τι είναι το Europass

Το Europass είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να υποστηρίξει την κατανόηση και διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων. Θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 και αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο 2018 με στόχο να προσφέρει σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε.

Τον Ιούλιο του 2020 εγκαινιάστηκε από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα πλατφόρμα Europass η οποία παρέχει το αναγκαίο πλαίσιο και τα εργαλεία για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας και την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Εισάγει διαδικτυακά σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται στους μεταβαλλόμενους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε και εργαζόμαστε.

Tι προσφέρει

Το Εuropass παρέχει ένα σύνολο δωρεάν εργαλείων και υπηρεσιών που σας βοηθούν να σχεδιάσετε το κάθε βήμα της σταδιοδρομίας σας! Το νέο Europass είναι ο προσωπικός σας ψηφιακός χώρος όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε όλη την εκπαιδευτική και εργασιακή σας εμπειρία, να παρουσιάσετε τις δεξιότητες σας και να ανακαλύψετε ευκαιρίες που η Ευρώπη μπορεί να σας προσφέρει.

Επισκεφθείτε την σελίδα του Europass της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  https://europa.eu/europass/el για να βρείτε πληροφορίες για εκπαίδευση και εργασία στην Ευρώπη και να επωφεληθείτε από το νέο Europass.

Εργαλεία europass

Μερικά από τα δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία του europass είναι τα ακόλουθα:

EUROPASS TOOLS
ΠΡΟΦΙΛ EUROPASS Tο προφίλ Europass είναι ένα εργαλείο διά βίου μάθησης, όπου μπορείτε να καταγράψετε τις δεξιότητες σας, όπως τις γλωσσικές δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες, πληροφορίες για την εργασιακή σας εμπειρία, για εμπειρίες εθελοντισμού, τα επιτεύγματά σας κλπ. σε ένα ασφαλές ηλεκτρονικό μέρος.
Δημιουργήστε εύκολα και δωρεάν το προφίλ Europass. Διατίθεται σε 30 διαφορετικές γλώσσες!
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το βιογραφικό σημείωμα Europass είναι ένας από τους πιο γνωστούς τύπους βιογραφικού σημειώματος στην Ευρώπη.
Με το πρόγραμμα επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος που προσφέρει το Europass μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικάβιογραφικά που ανταποκρίνονται στην αίτηση που υποβάλλετε για σπουδές ή εργασία!
Μπορείτε να το αποθηκεύσετε στην Βιβλιοθήκη Europass και να το κοινοποιήσετε σε εργοδότες, στη διαδικτυακή πύλη EURES ή σε άλλες πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας.
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Στο Europass μπορείτε να δημιουργήσετε νέες συνοδευτικές επιστολές ή να προσαρμόσετε τις υπάρχουσες με τη βοήθεια του εργαλείου Europass για τη δημιουργία και την επεξεργασία συνοδευτικών επιστολών.

KINHTIKOTHTA EUROPASS

EUROPASS MOBILITY

Η Κινητικότητα Europass αποτελεί ένα προσωπικό έγγραφο, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί, βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγματος, τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα, με στόχο να διευκολύνει τον κάτοχό του στο να γνωστοποιεί καλύτερα τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή του είναι να πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως η μάθηση να πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτή η μαθησιακή εμπειρία μπορεί να είναι: ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ως μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, μια εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση κ.ά.
Για ροές από Ελλάδα προς εξωτερικό, η διαδικασία συμπλήρωσης και έκδοσης του εγγράφου γίνεται ηλεκτρονικά από τους σχετιζόμενους φορείς (αποστολής και υποδοχής) και το Εθνικό Κέντρο Europass. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Εθνικό Κέντρο Europass.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT

Το Europass παράρτημα διπλώματος έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να υποστηρίξει την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.
Αποτελεί ένα έγγραφο που επισυνάπτεται στον επίσημο τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το πτυχίο που διευκολύνουν τους εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κατανοήσουν τον τίτλο που έχετε.
Οι πτυχιούχοι όλων των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια έχουν το δικαίωμα να λάβουν το Europass Παράρτημα Διπλώματος δωρεάν.
Χορηγείται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει απονείμει και το πρωτότυπο δίπλωμα ή πτυχίο.
Το Europass Παράρτημα Διπλώματος δεν είναι υποκατάστατο του αρχικού τίτλου και δεν αποτελεί αναγνώριση του τίτλου αυτού.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
EUROPASS
CERTIFICATE SUPPLEMENT

Το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού χορηγείται σε όσους έχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι ένα συνοδευτικό έγγραφό που διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού της ίδιας ειδικότητας.
Παρέχει πληροφορίες για τις γνώσεις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το δίπλωμα ή το πιστοποιητικό ώστε να γίνεται πιο κατανοητό, ιδιαίτερα στους εργοδότες και στα ιδρύματα των άλλων χωρών. Οι πληροφορίες στο Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Στη σελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass, θα βρείτε διαθέσιμα Συμπληρώματα Πιστοποιητικού Europass για ειδικότητες των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Europass μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Εθνικού Κέντρου https://europass.eoppep.gr καθώς και στην κεντρική σελίδα europass.eu

ΕΟΠΠΕΠ - Εθνικό Κέντρο Europass

Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γαϊτάνης Δημήτρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Yπεύθυνος Έργου

Δουλάμη Σταυρούλα, Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου Europass, Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣυΕΠ

Για να κατεβάσετε την αίτηση χορήγησης ισοτιμίας πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση Ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση της Ισοτιμίας των τίτλων σπουδών γίνεται με απόφαση της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν εισήγησης- γνώμης της Επιτροπής Ισοτιμιών η οποία διατυπώνεται ύστερα από εξέταση των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε σύγκριση με τα επίπεδα, τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος και την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά θέματα Ισοτιμιών αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η υπηρεσία Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρακολουθεί την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος Ισοτιμιών και μεριμνά για τη διαρκή βελτίωσή του.

Σημαντικός τομέας του έργου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ομάδα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους καταρτίζει προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων μέσω μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά προτεραιότητα προωθούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Αφού καταρτιστεί το προσχέδιο του εκάστοτε Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται στην Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.) η οποία αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη και αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προταθεί από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για να τεθεί σε ισχύ.

Επιτροπή Ισοτιμιών

Η Επιτροπή Ισοτιμιών που λειτουργεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή ανάλογες σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν έντυπο αίτησης, ερωτηματολόγιο και υπεύθυνη δήλωση (διατίθενται από την υπηρεσία) και προσκομίζουν απολυτήριο τίτλο βασικής εκπαίδευσης, πτυχίο επαγγελματικής σχολής και αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική σχολή. Σε περιπτώσεις μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε επαγγελματική σχολή, η Επιτροπή κατατάσσει τους ενδιαφερομένους να φοιτήσουν σε λειτουργούσες σχολικές μονάδες, ώστε να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους ή να προσέλθουν σε εξετάσεις και να λάβουν ισοτιμία έπειτα από επιτυχή αποτελέσματα. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία της Επιτροπής ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς και οι απαντήσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους με επιστολή μέσω ταχυδρομείου.