data pro

 

 

DataPro

Τίτλος του Έργου: Datapro – Upgrading the Data Protection Sector with New Skills

Διάρκεια Έργου: 03/09/2018 – 02/03/2021 (30 months)

Σκοπός του Έργου:

Το DataPro είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO Officers). Στοχεύει στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στη μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 εποχή και εξετάζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Παράλληλα, το έργο επιδιώκει τη σύγκλιση των συστημάτων αναγνώρισης προσόντων των DPOs που εφαρμόζονται στο εκάστοτε εθνικό σύστημα των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας.

Στόχοι του Έργου:

 • Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Νέων Μαθητευόμενων και Εργαζόμενων
 • Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Εναρμόνισης των κλαδικών Δεξιοτήτων και Προσόντων
 • Υποστήριξη κατά την Προετοιμασία ενός νέου Ενιαίου Προγράμματος Κατάρτισης
 • Δημιουργία Τυποποιημένης Διαδικασίας Πιστοποίησης Προσόντων για DPOs
 • Ανάπτυξη ενός νέου Πλαισίου Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
 • Ενίσχυση της Διασυνοριακής, Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Κινητικότητας

Αποτελέσματα του Έργου:

 • Νέο Επαγγελματικό Περίγραμμα για τους DPOs
 • Ενιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης για DPOs
 • Πρόγραμμα Ενημέρωσης πάνω στην Προστασία Δεδομένων για τωρινούς και μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητευόμενους που επιτρέπει την ασύγχρονη, εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
 • Πλαίσιο για την Αναγνώριση και Πιστοποίηση Προσόντων

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται στο να συμβάλει με την τεχνογνωσία του στη διαμόρφωση προτύπων, κανόνων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες του έργου, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχει σε μία σειρά από δράσεις, όπως παρατίθενται παρακάτω:

 • Σχεδιασμός προτύπων αξιολόγησης και βελτίωση/αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών
 • Σχεδιασμός κοινής μεθοδολογίας προσέγγισης βάσει των προκαθορισμένων από το έργο προτύπων αξιολόγησης
 • Ανάπτυξη κι εφαρμογή ενός Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
 • Ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος πιστοποίησης για τους εργαζόμενους / φορείς προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Προετοιμασία ενός συστήματος κοινών κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για τη διαδικασία αδειοδότησης/πιστοποίησης των σχετικών προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εταιρικό Σχήμα:

Το έργο εκπονείται από ένα σχήμα τριών χωρών απαρτιζόμενο από οργανισμούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας. Ειδικότερα στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν πι κάτωθι φορείς:

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) – Επικεφαλής Εταίρος / Ελλάδα
 • Μητροπολιτικό Κολλέγιο / Ελλάδα
 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) / Ελλάδα
 • Κεντρική Ένωση Βιομηχανικών Επιμελητηρίων / Κύπρος
 • Centre for Risk and Decision Sciences, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Κύπρος
 • Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) / Γερμανία
 • CIT Centrum fur Innovation und Technologie / Γερμανία
 • IHF Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF asbl / Βέλγιο
 • IHK-Projektgesellschaft mbH / Γερμανία
 • Research Innovation and Development Lab (ReadLab P.C) / Ελλάδα

datapro etairiko sxima

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/DataPRO21

Σελίδα LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8795610/

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://datapro-project.eu/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης - apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης. Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για την αναγνώριση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προξενείο της ξένης χώρας που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να ενημερωθείτε ως τι αναγνωρίζεται ο ελληνικός τίτλος σπουδών στην ξένη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, θα σας ζητηθεί το Δίπλωμα/η Βεβαίωση Πιστοποίησης να φέρει σφραγίδα Apostille (που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Χάγης) και με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα του τίτλου. Για να μπει η σφραγίδα Apostille, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Ζητάτε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το Δίπλωμα/η Βεβαίωση Πιστοποίησης να φέρει ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ υπογραφή (μπλε στυλό) του υπογράφοντα (π.χ. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Διευθύνων Σύμβουλος).

2. Η γνησιότητα της παραπάνω υπογραφής επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Τμήμα Δ Πρωτοκόλλου, τηλ. 210 344 26 50 ή 210 344 26 52 ή 210.344 3181

3. Απευθύνεστε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα (τηλ. 213 2035693,– 694, – 695, – 702, – 703, -729, – 733, και – 778, προκειμένου να σας χορηγήσουν τη Σφραγίδα Apostille.

4. Δίνετε προς μετάφραση στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει τον σφραγισμένο τίτλο σπουδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σφραγίδα Apostille στα Διπλώματα/στις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης,ανεξαρτήτως τόπου διαμονής του αιτούντα, τίθεται μόνο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της υποστήριξης των τελικών χρηστών των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) για μαθητές, φοιτητές-αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και ανέργους, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με σχετικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΣΥ, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, Δήμους κλπ). Επίσης κατόπιν πρόσκλησης από σχετικούς φορείς ΣυΕΠ δύναται να συμμετέχει με επιστημονικές εισηγήσεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις των εργαλείων του σε ημερίδες σταδιοδρομίας που διοργανώνουν οι φορείς αυτοί ανά την Ελλάδα. Οι εισηγήσεις - παρουσιάσεις αφορούν στις αρμοδιότητές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και έχουν ως στόχο να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της δια βίου σταδιοδρομίας και τη λήψη εκπαιδευτικών / επαγγελματικών αποφάσεων.

1. 2ο ψηφιακό Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας" (07-09 Οκτωβρίου 2021)

Βίντεο

2. «Προσανατολίσου στο δρόμο της Σταδιοδρομίας σου και Κάνε το Επόμενο Βήμα!». Διαδικτυακή Εκδήλωση Συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Europass και το Εθνικό Κέντρο Euroguidance στην Ελλάδα. 15/6/2021.

Πρόγραμμα
Βίντεο

3. «Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα νέα δεδομένα: Προοπτικές, Καινοτόμες Προσεγγίσεις, Εργαλεία». Εσπερίδα 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης, 31/5/2021. Ο ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε την εισήγηση: Κριτήρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αξιοποιώντας τα εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ.

Βίντεο

4. Webinar του Εθνικού Κέντρου Europass (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού» : Κάνε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σου. 25/2/2021

Βίντεο

5. «4th EU Job & Mobility Roadshow». Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης. 16/12/2020. Ο ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε τις εισηγήσεις:

 • «Το νέο Europass ως εργαλείο στήριξης της σταδιοδρομίας»
 • «Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας στην διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Το έργο του ΕΟΠΠΕΠ.»

Πρόγραμμα
Βίντεο

6. 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 24/11/2020. Ο ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε την εισήγηση «Ποιοτική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Αειφορία: Με επίκεντρο τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον».

Δελτίο Τύπου

7. 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής / Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο: «Το Σχολείο της Συμπερίληψης: Πραγματικότητα και Προοπτικές». 6-7/11/2020. Ο ΕΟΠΠΕΠ παρουσίασε την εισήγηση «Αμερόληπτη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, προσβάσιμη σε όλους. Εργαλεία δεοντολογίας και διαφάνειας προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ».

Πρόγραμμα

Webinar συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Δήμου Νέας Ιωνίας. Δευτέρα 13/7/2020

Webinar με θέμα "Προωθώντας τον Εαυτό μας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας" σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Πέμπτη 18-6-2020 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες προς τους Υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ - ΣΕΚ της 1ης περιόδου 2022.