Λειτουργία Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου


Ταχύτερη και απλούστερη γίνεται πλέον η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους [(ν. 4442/2016, άρθρα 278 επ., όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207), την με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 609), καθώς και συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222), ως ισχύουν], ως προς τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

- Μείωση τον αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτείται να εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους, επικεντρώνοντας σε ουσιώδη ζητήματα ασφαλείας ως προς τα κτιριολογικά.

- Για τους φορείς κάτω των 75 εκπαιδευομένων, τα απαιτούμενα διοικητικά δικαιολογητικά (εκδοθέντα εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης, πλην των νομιμοποιητικών νομικού προσώπου) και κτιριολογικά δικαιολογητικά (βλ. ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους") προβλέπεται, να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας εκάστου φορέα προς έλεγχο, κι όχι να υποβάλλονται κεντρικά στον ΕΟΠΠΕΠ, με τη συμπλήρωση βασικών στοιχείων τους στον ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr.

- Για τους φορείς άνω των 75 εκπαιδευομένων, υποβάλλεται φάκελος με τα απαιτούμενα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 4, παρ. 2 - 6 της με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (βλ. ιστοσελίδα ΕΟΠΠΕΠ "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους")


Προσοχή:

 • Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν μετά τις 12/4/2022, απαιτείται να τηρούν στο χώρο τους διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:

  •  την έγκυρη υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα «notifybusiness», ανά δραστηριότητα.

  •  τα διοικητικά (έκδοση εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης για τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών νομικού προσώπου) και τα κτιριολογικά δικαιολογητικά (άρθρο 7 του ΦΕΚ609Β/12-02-2022). (για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που φορέας δραστηριότητας προβεί σε ανανέωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, οφείλει να μεταβάλλει την υποβληθείσα γνωστοποίηση του, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο, τον νέο αρ. πρωτοκόλλου, καθώς και τη λήξη αυτού, ενέργεια η οποία δεν απαιτεί καταβολή χρηματικού ποσού.

 • Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν νομίμως πριν τις 12/4/2022 απαιτείται να διαθέτουν στο χώρο τους διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:

  •  την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αδειοδότησης του ν. 4093/2012 συνδυαστικά με την με αρ. 151678/2012 ΚΥΑ.

  • τα προβλεπόμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την περ. 10 της υποπαρ.Θ3 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (όπως κατά περίπτωση έχουν εγκριθεί για έκαστο φορέα με απόφαση του ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ), ήτοι:
   1. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α167).

   2. βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

   3. Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτιρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

   4. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι αδειοδοτημένοι φορείς με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (πριν τις 12/04/2022), προβούν σε ανανέωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας (για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ), οφείλουν να γνωστοποιήσουν την λειτουργία τους στην πλατφόρμα του notifybusiness (χωρίς την απαίτηση καταβολής χρηματικού ποσού), αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο τον νέο αρ. πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτού.

 • Σημειώνουμε πως, σε κάθε περίπτωση, είναι σε ισχύ για κάθε Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών, οι κάτωθι προϋποθέσεις της περίπτωσης «10» της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 και απαιτείται να τηρούνται. Συγκεκριμένα:

  1. ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων,

  2. ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

  3. επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,

  4. ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,

  5. ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα,
   (για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο εδώ )

- Οι γνωστοποιήσεις/εγκρίσεις εκάστου φορέα και οι τυχόν τροποποιήσεις τους κοινοποιούνται και στην οικεία υπηρεσία Δόμησης, καθώς και στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

- Το νέο θεσμικό πλαίσιο (διαδικασία της «γνωστοποίησης/έγκρισης») προβλέπει κυρώσεις, με υψηλές χρηματικές ποινές, ανά παράβαση, και διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) για Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστήρια που θα διαπιστωθεί ότι παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα (άρθρο 12, 13, 14 & 15 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ /ΦΕΚ Β' 609).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. :

 • πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, με διμελή κλιμάκια αξιολογητών-μηχανικών.

 •  εξετάζει στο σύνολό τους τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστηρίων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «www.notifybusiness.gov.gr» κι ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με πιθανά προβλήματα ή αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφωθούν, με τρόπο άμεσο, αξιοποιώντας ψηφιακές δυνατότητες.

 •  Εντατικοποιείται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε γνωστοποιήσεις λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. [όπως ορίζονται στο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207), συνδυαστικά με την με αριθμ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 609)], καθώς και σε αδειοδοτημένα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4093/2012).

 


Για το κοινό
οι ώρες επικοινωνίας είναι 13:00 με 15:00

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 
Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021
Γιαννοπούλου Μαρίνα: 210 2709002
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
 
Μπράχου Κωνσταντίνα: 210 2709005
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
 
Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021
Πρωτόκολλο
Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων
Τηλέφωνο: 210 2709090
Είσοδος στην εφαρμογή: https://protocol.eoppep.gr/
Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Δασκαλάκης Θωμάς: 210 2709149
Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ,
Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας,
Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709150 
Προϊσταμένη Τμήματος:
Μπάσδρα Βιβή: 210 2709008

Αλμπέρτη Αικατερίνη: 210 2709051
Κουνιάκη Πανδώρα: 210 2709172
Μητσάκου Ειρήνη: 210 2709189
Μπελαφέμινε Φραντζέσκα: 210 2709183
Παπακωνσταντίνου Ζωή: 210 2709053
Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709107

Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαϊωάννου Σπύρος: 210 2709109

Χειμωνάκου Φανή: 210 2709015
Αθανασούλη Αγγελική: 210 2709106
Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων
Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709160

Προϊστ/νη Τμήματος:
Μπουλντή Δαυιδούλα: 210 2709164

Αντωνίου Αντώνης: 2102709161
Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης
 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Κοσμέτου Μαρία: 210 2709055
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια - Κέντρα Ξένων Γλωσσών
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709052

Προϊσταμένη Τμήματος:
Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 2709064

Μπράβος Αντώνης: 210 2709056
Παπαϊωάννου Παρασκευή: 210 2709057
Χουρμούζη Αφροδίτη: 210 2709059
Σταυροπούλου Μαρία: 210 2709017
Τμήμα Αδειοδότησης Δομών
Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709037

Προϊστάμενος Τμήματος:
Μακρής Αθανάσιος: 2102709038

Γεωργοπούλου Ελένη: 210 2709039
Κατσούλου Ανδριανή: 210 2709042
Θάνου Αγγελική: 210 2709045
Καρατζογιάννη Δήμητρα: 210 2709043
Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γαϊτάνης Δημήτρης: 210 2709174
Τηλέφωνο Διεύθυνσης: 210 2709173
Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ
Εθνικό Κέντρο Europass
Προϊσταμένη Τμήματος:
Δουλάμη Σταυρούλα: 2102709184

Κωνσταντίνα Νέζη: 210 2709194
Παυλάκης Λεωνίδας: 210 2709176
Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ
Εθνικό Κέντρο Euroguidance
Προϊσταμένη Τμήματος:
Τετραδάκου Σταυρούλα: 210 2709180

Λουκά Έλενα: 210 2709181
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ζέζας Διονύσιος: 210 2709101
Τμήμα Διοικητικού
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μιχαλακάκος Γεώργιος: 210 2709103
Τμήμα Οικονομικού
email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λογιστήριο
Τηλέφωνο Τμήματος: 210 2709080

Κουσούλης Παναγιώτης: 210 2709087
Μπαρμπούτα Μαρίνα: 210 2709083
Τμήμα Προμηθειών 
email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709118
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σταμίρης Παναγιώτης: 210 2709121
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης :
Γλάρος Αντώνιος: 210 2709100
Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής Επικοινωνίας
 
Προϊσταμένη Τμήματος:
Δέδε Δήμητρα: 210 2709013

Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας
 
Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαευσταθίου Κων/νος: 210 2709066
Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709020
Προϊστάμενος Τμήματος
Γιαγτζόγλου Κοσμάς: 210 2709027

Γαλάκος Μιχαήλ: 210 2709023
Καρράς Βασίλης: 210 2709025
Νομική Υπηρεσία
 
Ιθακήσιος Κωνσταντίνος: 210 2709011
Ζάκκας Βαλάντης: 210 270 9069
Παπασαράντη Ματίνα: 210 2709065
Λωρίτης Γιώργος: 210 2709068

Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.
      Δίπλωμα/Πιστοποιητικό, Πατήστε εδώ
      Βεβαίωση πιστοποίησης, Πατήστε εδώ
      Έλεγχος γνησιότητας, Πατήστε εδώ 

Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
      Βεβαίωση πιστοποίησης, Πατήστε εδώ
      Έλεγχος γνησιότητας, Πατήστε εδώ 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων
      Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, Πατήστε εδώ
      Έλεγχος γνησιότητας, Πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον "Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα".