Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει πρόσκληση για την«Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση