Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου υποστήριξης (Ε.Σ. 2 - Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας