Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 53385/24.9.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης που αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)» για Πληροφορικό - Στατιστικό.