Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772- 2)  (χρηματοδότηση 100% πρόγραμμα HORIZON 2020) προτίθεται να συνάψει (2) δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες (Σ.1, Σ.2) για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός) και επιστημονικής υποστήριξης αντίστοιχα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020» (Grant 687772-2) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Πρότασης