Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στις 21/2/2019 στην ημερίδα του Διακρατικού έργου Interreg INNOVENTER (Innovative Vocational Social Entepreneurial Training), το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μειονεκτούντων ομάδων. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του οργανισμού σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, με έμφαση στην καλλιέργεια και αξιολόγηση κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.