Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄), τηρεί μητρώο όλων των εξεταστών Μηχανοδηγών που έχει αναγνωρίσει, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και έχουν επιλεγεί σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11329/29.04.2013 Απόφαση της 61ης/27.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11495/30.04.2013 Απόφαση της 62ης/30.04.2013Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(Η διαδικασία αφορά έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης)

1. Εντυπο αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας. Για να κατεβάσετε το έντυπο αναγγελίας πατήστε εδώ

2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

2.β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

3. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ .

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους βεβαίωση.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Σημειώνεται ότι η αναζήτηση του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης θα γίνεται αυτεπάγγελτα από το Υπουργείο Παιδείας.
Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

5. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

7. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους βεβαίωση.

…………………………………………………………………………………………………..

Παρακαλούμε να υποβάλετε πλήρη φάκελο Αναγγελίας, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου « Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας» στη διεύθυνση του Οργανισμού:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

14234 Νέα Ιωνία

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2709054,5,7,8

ΦΕΚ 287/10.09.1940 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ.2545, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων.

ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 3919, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων 


ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4093, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2012 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΦΕΚ 18/25.01.2013 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4111, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ 3057/18.11.2012 τ.Β’ Υ.Α. υπ’ αριθμ. 10139/ΙΑ, Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα και ισχύει

ΦΕΚ 324/τ. Β΄/08.02.2017 υπ' αριθμ. 6117/Α5 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017 υπ' αριθ. 77728/Ν1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτη ρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

ΦΕΚ 1986/09.06.2017 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 77728/Ν1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος επί της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 1986/9-6-2017) Υπουργικής Απόφασης.

ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 104

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η έρευνα PIAAC
(Program for the International Assessment of Adult Competencies)
Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το πρόγραμμα PIAAC είναι μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων χωρών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PIAAC είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής έρευνα δεξιοτήτων των ενηλίκων που έχει αναληφθεί ποτέ (με 33 χώρες που συμμετέχουν) και θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί το επίπεδο και τη κατανομή των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού καθώς και την έκταση της χρήσης των δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια.
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να παρέχουν καλύτερα αυτές τις δεξιότητες. Η έρευνα πραγματοποιείται με συνεντεύξεις σε άτομα 16-64 ετών, στοχεύοντας τουλάχιστον σε 5.000 συμμετέχοντες.

Τι είναι το PIAAC

Το PIAAC είναι μια μοναδική μελέτη για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό στη Ελλάδα και σε 33 άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να αποτιμήσει δεξιότητες των ενηλίκων στην καθημερινή τους ζωή, όπως την κατανόηση και χρήση έντυπης πληροφορίας, την αναζήτηση πληροφοριών, την χρήση υπολογιστών και τεχνολογίας, καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκπαίδευσή και την εργασιακή εμπειρία τους. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν σε μια πιο σαφή εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και στην ανάπτυξη πιο ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον 21ο αιώνα.

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη αυτή;

Η έρευνα αυτή θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δεξιότητες και εμπειρίες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Ακολούθως, θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ερευνητές της εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων των ενηλίκων, που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη συμμετοχή στην εργασία και την προσωπική ζωή σήμερα στη χώρα μας.

Εργαλεία του PIAAC

Τα δύο εργαλεία του PIAAC είναι ένα ερωτηματολόγιο για συλλογή στοιχείων και ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις.
Το ερωτηματολόγιο θα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία, και τα προσωπικά προφίλ των ερωτηθέντων, καθώς και τις δεξιότητές τους στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις αφορούν σε εργασίες που αναπαριστούν καθημερινές δραστηριότητες όπως το να υπολογιστεί η ημερομηνία λήξης για ένα προϊόν διατροφής, να χρησιμοποιηθεί χάρτης για την παροχή κατευθύνσεων ή να ακολουθηθούν οι οδηγίες από ετικέτες συνταγών. Στους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να συμπληρώσουν αυτές τις εργασίες σε έναν υπολογιστή ή με χαρτί και μολύβι. Και οι δύο εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν σε 60-90 λεπτά.

Συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της ΓΓΔΒΜ, του ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών), της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (2008-2013) του PIAAC στην οποία συμμετείχαν 24 χώρες, θα ανακοινωθούν το 2013.

Χρονοδιάγραμμα

Είκοσι τέσσερις (24) χώρες έχουν ήδη τελειώσει τους συλλογή δεδομένων για το PIAAC, και άλλες εννέα (9) χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για τη συλλογή δεδομένων.

Οι εξής χώρες έχουν ολοκληρώσει την έρευνα:

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι χώρες που σχεδιάζουν να λάβουν μέρος στο δεύτερο κύκλο μαζί με την Ελλάδα είναι:

Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ινδονησία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία και Τουρκία.

Φάση

Χρονική Περίοδος

Περιγραφή

Φάση 1

Dec 2011-Nov 2012

Ολοκλήρωση υλικού

Φάση 2

Nov 2012- Mar 2013

Προετοιμασία για την έρευνα

Apr 2013 - Jul 2013

Συλλογή Στοιχείων

Φάση 3

Aug 2013 – Mar 2014

Ανάλυση δεδομένων

Apr 2014 – Dec 2014

Διεξαγωγή κύριας έρευνας

Φάση 4

Jan 2015- May 2016

Ανάλυση και Διάχυση Αποτελεσμάτων