Τίτλος Έργου:

 

DEVELOP PROTOTYPE TRAINING SYSTEM OF CAREER GUIDANCE COUNSELLORS

(INNO-CAREER)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo da VinciTransfer of Innovation) και από  εθνικούς πόρους κατά 25%.

Εταίροι:

 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
 • Προσανατολισμού / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ελλάδα) – Επικεφαλής εταίρος
 • Euricon Ltd Consultants (Ελλάδα)
 • ΙΝΕΚ ΠΕΟ - Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Κύπρος)
 • NVF – National Training Fund (Τσεχία)
 • USRV – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Ιταλία)

Διάρκεια: 1-10- 2013 μέχρι 30-9-2015


Περιγραφή του έργου:

Το INNO-CAREER είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project - TΟI), το οποίο επικεντρώνεται στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ).

Στόχοι του Έργου:

 • Υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες της συμβουλευτικήςσταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των συμβούλων σταδιοδρομίας και του εργασιακού βίου (επιχειρήσεις, τομείς απασχόλησης κλπ)
 • Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής και των εμπλεκομένων στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας φορέων σχετικά με τα νέα προσόντα και τις δεξιότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας που απαιτούνται από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προς τους πολίτες

Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται Οδηγοί Διαχείρισης έργου, Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης του Έργου

Ωφελούμενοι:

 1. Φορείς και στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 2. Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κλπ)
 3. Φορείς αρμόδιοι για το σχεδιασμό ή την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες)
 4. Οργανισμοί σχετικοί με την αγορά εργασίας (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια κλπ)
 5. Συμβουλευόμενοι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση, την ένταξη ή/και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων σταδιοδρομίας.
 6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αποδοχή και υιοθέτηση του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, της μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησής του και του υλικού κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας.

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο έργο:

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας μεταξύ άλλων για θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα είναι ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου, υπεύθυνος για τη γενική εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησής του, ενώ συμμετέχει στη γενική διαχείριση και τη δημοσιότητα του έργου. Λόγω του ρόλου και της τεχνογνωσίας του είναι υπεύθυνος για εξειδικευμένες δράσεις στο πλαίσιο του έργου, όπως για την συγκριτική μελέτη των εθνικών επαγγελματικών περιγραμμάτων των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργία του σχετικού Κοινού Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Περιγράμματος, τη συμμετοχή στην έρευνα των υφιστάμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας και στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης, τη δημιουργία δικτύου πιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας σε κάθε κράτος μέλος της εταιρικής σύμπραξης του έργου, τη διοργάνωση του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης συμβούλων στην Ελλάδα και την αξιολόγηση / παρακολούθηση της υλοποίησης και των διαδικασιών πιστοποίησής του. Παράλληλα συμμετέχει στην εκπόνηση του πρότυπου υλικού κατάρτισης των συμβούλων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αξιοποιώντας πρόσφατη βιβλιογραφία και ερευνητικά ευρήματα καθώς και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων και της συμμετοχής του στα ευρωπαϊκά δίκτυα ELGPN και Euroguidance. Τέλος ο ΕΟΠΠΕΠ είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση τελικού συνεδρίου διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και για την εκπόνηση σχεδίου και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Πορεία του έργου

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου (2013-2014) ολοκληρώθηκε η συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και των επαγγελματικών περιγραμμάτων των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες - μέλη των εταίρων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων του έργου. Επίσης ολοκληρώθηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Περίγραμμα του συμβούλου σταδιοδρομίας, η περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Training Course) και ο Οδηγός Διαδικασιών Πιστοποίησης (Accreditation Procedures Guide) των καταρτιζόμενων. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη και δύο Συναντήσεις Διοίκησης στην Λευκωσία της Κύπρου και την Πράγα της Τσεχίας αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση του έργου (2014-2015) είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την παραγωγή διαδραστικού υλικού κατάρτισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών για συμβούλους σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Δια Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2020: Σύγχρονες θεματικές εφαρμογής του θεσμού – Απαιτούμενες δεξιότητες για τους συμβούλους» και αποτελείται από τις ακόλουθες έξι θεματικές ενότητες:

 1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
 2. Διασφάλιση Ποιότητας στην Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 3. Αναγνώριση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης
 4. Υπηρεσίες Υποδοχής για Μετανάστες
 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Κινητικότητα
 6. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Επίσης η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, τη δικτύωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συμβούλων και άλλου είδους δράσεις σχετικές με την δημοσιότητα του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητά του κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.inno-career.com καθώς και στα παρακάτω ενημερωτικά σημειώματα και ανακοινώσεις:

1st newsletter
2nd newsletter
3rd newsletter

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας INNO-CAREER και η συμβολή του στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης του έργου INNO-CAREER: Develop Prototype Training System of Career Guidance Counsellors στην Ελλάδα

eguide                       diaviou

Τίτλος Έργου: 

e-Guide+ “Quality Career Guidance for disadvantaged and migrant job seekers”

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation project, στο πλαίσιο του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: LLP-LdV-TOI-10-CY-1671011 – ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 2010-1-CY-LEO05-00866).

Εταίροι: 
• KADIS (Σλοβενία) – Συντονιστής έργου
• Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (Κύπρος) 
• Ballymun Job Centre (Ιρλανδία) 
• Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ελλάδα) 
• Web Relations (Ελλάδα) 
• Core Training S.A. (Ελλάδα)

Διάρκεια: 2010-2012

Περιγραφή έργου: Το eGuide + είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project - ToI), το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή δομημένης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε μειονεκτούντα άτομα και μετανάστες που αναζητούν εργασία. Βασίζεται στα καινοτόμα αποτελέσματα ενός προηγούμενου έργου, του eGUIDE (2005-2007) και έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας καθώς και μια συστοιχία εργαλείων αξιολόγησης προσωπικότητας.

Τα προϊόντα του προγράμματος E-guide+ περιλαμβάνουν:
• Τρία διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας: 
         o Εξερευνητής ενδιαφερόντων,
         o Εξερευνητής προσωπικότητας,
         o Γνωστικός εξερευνητής
• Τρία διαδικτυακά εργαλεία αυτό-διερεύνησης
         o Προκλήσεις
         o Αξίες 
         o Στόχοι
• Ένα Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας

Στόχοι του Έργου:
• Η εισαγωγή των καινοτόμων αποτελεσμάτων του eGUIDE στα συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού της Κύπρου, της Ελλάδας και της Σλοβενίας.
• Η αξιοποίηση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και των εργαλείων αξιολόγησης της προσωπικότητας προς όφελος των ατόμων που δυσκολεύονται στην αναζήτηση εργασίας σε όλη την Ευρώπη.
• Η ενημέρωση των Ευρωπαίων συμβούλων σταδιοδρομίας για το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας και τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος eGuide

Ωφελούμενοι:
1. Φορείς και στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημόσιο τομέα
2. Συμβουλευόμενοι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας, όπως μετανάστες, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι άνω των 50 ετών κλπ 

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
Ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας μεταξύ άλλων για θέματα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στην Ελλάδα ήταν υπεύθυνος για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος e-guide+ (εργαλεία αυτοαξιολόγησης προσωπικότητας και πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας) στους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το  ευρύ κοινό καθώς και για την αξιοποίηση των εργαλείων αυτών προς όφελος των χρηστών. Ειδικότερα Ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, εξέδωσε ενημερωτικά φυλλάδια στα ελληνικά και διοργάνωσε την τελική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος e-guide+ στις 28 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα καθώς και το τελικό συνέδριο του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας – το πρόγραμμα e-guide+», το οποίο παρακολούθησαν 105 περίπου σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού από όλους τους κλάδους (εκπαίδευση – κατάρτιση – απασχόλησης) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ήτοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΚΕΣΥΠ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, Γραφεία Διασύνδεσης των ελληνικών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, φορείς ειδικών κοινωνικών ομάδων (Σωματεία ΑΜΕΑ, Μονάδες απεξάρτησης κλπ), ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ιδιωτικά ΚΕΚ, επιστημονικούς συλλόγους συμβούλων  καθώς και στελέχη των αρμόδιων διευθύνσεων των υπουργείων Παιδείας και Εργασίας κλπ. Επίσης πρότεινε αλλαγές και βελτιώσεις στα εργαλεία αυτοαξιολόγησης του προγράμματος, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά και κατανοητά στις ομάδες στόχου του προγράμματος (μετανάστες, ηλικιωμένους κλπ).

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων από τις δομές συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην στάθμιση των εργαλείων του προγράμματος στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των υπουργείων παιδείας και εργασίας και τον εταίρο CORE Training. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικό σεμινάριο εκπαίδευσης των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων του δείγματος στάθμισης. Μετά τη στάθμιση των εργαλείων θα δρομολογηθούν επιπλέον επιμορφώσεις των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στη χορήγησή τους προκειμένου να διαδοθεί και να εξαπλωθεί η χρήση τους προς όφελος των συμβουλευόμενων – χρηστών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία του έργου, μπορείτε να δείτε στα ενημερωτικά σημειώματα:
Newsletter 1 (Ιανουάριος 2011)
Newsletter 2 (Δεκέμβριος 2012)

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το τελικό συνέδριο του έργου, πατήστε εδώ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.

Θεσμικό Πλαίσιο

• Υπ. αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων» (ΦΕΚ 3178/τ. Β’ /2012). Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Νόμος υπ. αριθ. 3911/08.02.2011 «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12/τ. Α’/2011). Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.
• Οδηγία 2007/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 104 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (EE L 191/1 της 18.7.2008), και της Οδηγίας 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (EE L 273/12 της 17.10.2009). Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Διόρθωση Σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 3178/Β΄/29.11.2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΣ19/οικ. 49045/5005/19.11.2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 558 τ. Β/11.03.2013).  Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Εξεταστές Μηχανοδηγοί, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών.

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών