Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης - apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης. Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για την αναγνώριση του Διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο προξενείο της ξένης χώρας που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να ενημερωθείτε ως τι αναγνωρίζεται ο ελληνικός τίτλος σπουδών στην ξένη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, θα σας ζητηθεί το Δίπλωμα/η Βεβαίωση Πιστοποίησης να φέρει σφραγίδα Apostille (που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Χάγης) και με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα του τίτλου. Για να μπει η σφραγίδα Apostille, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Ζητάτε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το Δίπλωμα/η Βεβαίωση Πιστοποίησης να φέρει ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ υπογραφή (μπλε στυλό) του υπογράφοντα (π.χ. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Διευθύνων Σύμβουλος).

2. Η γνησιότητα της παραπάνω υπογραφής επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Τμήμα Δ Πρωτοκόλλου, τηλ. 210 344 26 50 ή 210 344 26 52 ή 210.344 3181

3. Απευθύνεστε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα (τηλ. 213 2035693,– 694, – 695, – 702, – 703, -729, – 733, και – 778, προκειμένου να σας χορηγήσουν τη Σφραγίδα Apostille.

4. Δίνετε προς μετάφραση στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει τον σφραγισμένο τίτλο σπουδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σφραγίδα Apostille στα Διπλώματα/στις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης,ανεξαρτήτως τόπου διαμονής του αιτούντα, τίθεται μόνο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της υποστήριξης των τελικών χρηστών των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) για μαθητές, φοιτητές-αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και ανέργους, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με σχετικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΣΥ, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, Δήμους κλπ). Επίσης κατόπιν πρόσκλησης από σχετικούς φορείς ΣυΕΠ δύναται να συμμετέχει με επιστημονικές εισηγήσεις, εργαστήρια και παρουσιάσεις των εργαλείων του σε ημερίδες σταδιοδρομίας που διοργανώνουν οι φορείς αυτοί ανά την Ελλάδα. Οι εισηγήσεις - παρουσιάσεις αφορούν στις αρμοδιότητές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και έχουν ως στόχο να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της δια βίου σταδιοδρομίας και τη λήψη εκπαιδευτικών / επαγγελματικών αποφάσεων.

Webinar συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Δήμου Νέας Ιωνίας. Δευτέρα 13/7/2020

Webinar με θέμα "Προωθώντας τον Εαυτό μας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας" σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Πέμπτη 18-6-2020