Η Επιτροπή Ισοτιμιών που λειτουργεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή ανάλογες σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το Έντυπο της Αίτησης και προσκομίζουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Σε περιπτώσεις μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε επαγγελματική σχολή ξένης χώρας, η απόφαση της Επιτροπής Ισοτιμιών αφορά την κατάταξη του/της ενδιαφερομένου/ης σε τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Η αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία). Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την ισοτιμία ή μη του τίτλου σπουδών. Η απάντηση κοινοποιείται με e-mail στον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτησή του.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Κατεβάστε από εδώ το συνημμένο αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση και τα δικαιολογητικά για ισοτιμίες τίτλων από Ελλάδα και Κύπρο.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση και τα δικαιολογητικά για ισοτιμίες ξένων τίτλων σπουδών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις οδηγίες για e-πληρωμή.

Με το ν. 4763/2020 " Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και ΔΒΜ κτλ"(ΦΕΚ 254/21.12.2020), και ειδικότερα στα άρθρα 57 & 66, προβλέπονται σχετικά με τα προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τα κάτωθι:

1) Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από:
α) τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή
β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή
γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

2) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. Οι ειδικότερες, ως άνω, Υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εισέτι εκδοθεί.

Με το άρθρο 27 του ν.5015/2023 (ΦΕΚ Α' 20) τροποποιήθηκε η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), και ισχύει ως εξής : "Από 30.9.2023, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα."

Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ

Η διαδικασία ένταξης στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ανοικτή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Ένταξης για το Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο Αίτησης για την Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ.
  2. Υπόδειγμα ορθά συμπληρωμένης Αίτησης
  3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης
  4. Βοηθητικοί Πίνακες

Κατεβάστε τα αρχεία