Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) συστάθηκε το 2007 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Program). Το Δίκτυο, στο οποίο εκπροσωπούνται 29 Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών, συστημάτων και καλών πρακτικών για τη Δια Βίου ΣυΕΠ στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης προς όφελος των χρηστών και των φορέων παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη των κρατών μελών για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στο Ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια Βίου ΣυΕΠ του 2008 «Για την καλύτερη ενσωμάτωση της Δια Βίου ΣυΕΠ στις στρατηγικές Δια Βίου Μάθησης» (Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies). Παράλληλα το ELGPN αναπτύσσει συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο με άλλα σχετικά με την ΣυΕΠ δίκτυα και οργανισμούς (ETF, IAEVG, FEDORA κλπ). Ο ΕΟΠΠΕΠ, ως ο εθνικός φορέας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δίκτυο ELGPN, συμβάλλει από κοινού με τους αντίστοιχους φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην προώθηση των προτεραιοτήτων και δράσεων που έχουν τεθεί από το Δίκτυο ELGPN και αφορούν τα εξής:

 1. Ενίσχυση της Πρόσβασης των πολιτών στις      υπηρεσίες ΣυΕΠ και σε διαδικασίες Πιστοποίησης προηγούμενης άτυπης μάθησης      (Access - APEL).
 2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας      (Career Management Skills).
 3. Δημιουργία Μηχανισμών συνεργασίας και      συντονισμού για τη δια βίου ΣυΕΠ και ανάπτυξη σχετικών καλών πρακτικών      (Cooperation and coordination mechanisms in guidance, practice     and policy      development).
 4. Διασφάλιση ποιότητας και παροχή αποδείξεων      στην παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ (Quality assurance / evidence based      practice and policy). 

Σχετικά κείμενα αναφοράς για τις δράσεις και τα παραδοτέα του Δικτύου από το 2008 παρατίθενται κατωτέρω:

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPΕ (ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
  10 δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY – ICCDPP)
  http://iccdpp.org/
  Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και συστημάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE - IAEVG)
  http://iaevg.net/
  Επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΕΠ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)
  http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
  Έρευνες και μελέτες του CEDEFOP για την ενίσχυση των διαφόρων ομάδων στόχου της ΣυΕΠ καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών

Το Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο προγραμμάτων εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιεί δράσεις που αφορούν στην:

 • Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια) με 5.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα επαγγελματίες συμβούλους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα. Για τις επιμορφωτικές δράσεις δείτε εδώ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-science-actions/professional-development-consultants
 • Εκπόνηση επιστημονικού υλικού για συμβούλους σταδιοδρομίας και τελικούς χρήστες (εγχειρίδια, μελέτες, οδηγούς πληροφόρησης κλπ). Για το επιστημονικό υλικό δείτε εδώ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-science-actions/syep-tools-manuals
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων και πυλών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας – πληροφόρησης για διάφορες ομάδες ωφελούμενων, όπως η διαδικτυακή πύλη Ενηλίκων https://e-stadiodromia.eoppep.gr/ και η Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» http://ploigos.eoppep.gr/ekep/external/index.html
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, όπως το Πρότυπο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ο Κώδικας Δεοντολογίας για Συμβούλους και το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Δείτε: https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-upgrade-actions/syep-quality
 • Πληροφόρηση μαθητών, νέων, ενηλίκων για θέματα εκπαίδευσης, κινητικότητας κλπ μέσω ημερών καριέρας, εκθέσεων εκπαίδευσης κλπ είτε αυτόνομα είτε και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
 • Συναντήσεις - Επισκέψεις Εργασίας μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου.
 • Συμμετοχή στις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του Δικτύου με θέματα πολιτικών, εργαλείων και καλών πρακτικών Συ.Ε.Π. στις χώρες μέλη. Δείτε την πρόσφατη έκδοση “Insights Φθινόπωρο 2019”.