Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ε.Σ.):

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://services.eoppep.gr/appweb/


Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι υποχρεωτική για την επακόλουθη εξέταση του φακέλου του φορέα. Στη συνέχεια, οι φορείς εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταθέτουν φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Ενημερωτικό Υλικό για Άδεια Λειτουργίας Ε.Ε.Σ. :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/2012 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23.10.2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 10472/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2451/Β΄/01-10-2013), της υπ΄αρ. Β/2387/17.1.2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016).

Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονική αίτηση, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο του Οργανισμού και σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α' /11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»:

Υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης κι εφόσον ο φάκελός τους χαρακτηριστεί πλήρης εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

αα) Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β΄ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172/2005 (Β΄ 1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και

  • έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή
  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

γγ) Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3, «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/2012 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23.10.2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύει καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

Για να αναζητήσετε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να δείτε το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον Νόμο 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15.2.2017) πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019) πατήστε εδώ.

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει θεσπιστεί ΝΕΟ Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014).

Διαδικασία Πιστοποίησης

Στρατηγικός στόχος – Βασικές Κατευθύνσεις:

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος για την πιστοποίηση των εκροών (των αποτελεσμάτων της μάθησης ανεξάρτητα από τη διαδρομή επίτευξής τους) αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

  • Ανάπτυξη προτύπων συστημάτων & θεσμικού πλαισίου για την πιστοποίηση προσόντων. Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης καθώς και πλαίσιο αδειοδότησης και αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης προσόντων.
  • Εποπτεία του τομέα πιστοποίησης. Έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση των φορέων πιστοποίησης προσόντων.
  • Δυνατότητα διενέργειας πιστοποιήσεων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μέσω του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών κύριος στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι:

  • Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον όλων εκείνων των Προσόντων για τα οποία υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον από την Πολιτεία για να πιστοποιηθούν, καθώς και προσόντα που τονώνουν την απασχόληση.
  • Η πιστοποίηση πραγματοποιείται, σύμφωνα με προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το πιστοποιηθέν προσόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σχετικού πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος.
  • Παρέχεται δυνατότητα ισότιμης πιστοποίησης για όλους όσους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από τη διαδρομή μέσω της οποίας απέκτησαν το προς πιστοποίηση προσόν.