Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Συχνές Ερωτήσεις

 

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.; 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 με τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008.

Για το νέο Κανονισμό 2015/2067 και το νέο θεσμικό πλαίσιο, πατήστε:
1. ΚΑΝ. 2015/2067
2. ΦΕΚ 4260/Β’/ 6.12.17 ΚΥΑ

Προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να δύναται να χορηγεί τις ανωτέρω Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά Κατηγορίας I, II III και IV) απαιτείται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51585/Υ1/29.03.2016 (ΦΕΚ Β’ 995) Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής».