Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δυνάμει της με αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών» (ΦΕΚ 3178 Β΄), τηρεί μητρώο όλων των εξεταστών Μηχανοδηγών που έχει αναγνωρίσει, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και έχουν επιλεγεί σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11329/29.04.2013 Απόφαση της 61ης/27.04.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) την υπ’ αριθμ. ΔΠ/11495/30.04.2013 Απόφαση της 62ης/30.04.2013Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά με τις Αναγγελίες έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας:

Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον είναι η αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. 78844/Ν1/28-07-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021).

Οι αιτήσεις αναγγελίας έναρξης διδασκαλίας που είχαν κατατεθεί μέχρι τις 30.6.2021 στον ΕΟΠΠΕΠ, διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ που τηρεί και το αρχείο της περιόδου που ασκούσε την αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα της Αίτησης Αναγγελίας που έχουν υποβάλει στον ΕΟΠΠΕΠ από το https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search όπου, είτε αναζητείται η πορεία της αίτησης (πατώντας στο σημείο «Αναζήτηση») είτε εκτυπώνεται η αντίστοιχη βεβαίωση (πατώντας στο σημείο «Βεβαίωση»), στην περίπτωση πλήρους φακέλου που έχει ελεγχθεί και έχει παραληφθεί και το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας στον ΕΟΠΠΕΠ δεν απαιτείται να ανανεώσουν την αίτησή τους παρά μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους, (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. Αριθμ. 78844/Ν1/ΥΑ ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021).

Σχετικά με τις Ανανεώσεις άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια , Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πριν τις 18/11/2012) και υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019 για ανανέωση, ισχύουν μέχρι και τις 31.3.2022 με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (άρθρο 131 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/23-12-2021).

Οι παραπάνω άδειες θα ανανεωθούν στη συνέχεια από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας (παρ. 1, 2 & 3 εδ. του άρθρου 3 του ν. 3919/2011), σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερθείσας απόφασης (ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021).

ΜΟΝΟ για τις παραπάνω άδειες ισχύει η διαδικασία της ανανέωσης.

Οι εκπαιδευτικοί που ενώ έχουν παλαιές άδειες διδασκαλίας, δηλαδή εκδοθείσες πριν τις 18/11/2012 από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δεν τις κατέθεσαν στον ΕΟΠΠΕΠ για ανανέωση, υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ. αριθμ. 78844/Ν1/28-07-2021 ΥΑ/ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021).

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της περιοχής τους, μετά την παραπάνω ημερομηνία και όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφερόμενοι δε γνωρίζουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου (ΑΠ) της αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας που υπέβαλαν μέχρι τις 30.8.2019 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να τον αναζητήσουν πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους στο σύνδεσμο https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search ,στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιβεβαιώνοντας την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και, ως εκ τούτου, την ισχύ της άδειάς τους μέχρι και τις 31.3.2022.

Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Αναγγελία Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αριθμ. 78844/Ν1 (3) Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με αναγγελία και ανανέωση αδειών διδασκαλίας-Άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254/21.12.2020) 

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο σχετικά με αναγγελία και ανανέωση αδειών διδασκαλίας-Άρθρο 131 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021)

Εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο για αιτήσεις μέχρι 30.6.2021 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

ΦΕΚ 287/10.09.1940 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ.2545, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων.

ΦΕΚ 32/02.03.2011 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 3919, Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3919/2011 και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 " το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να  απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία".

ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4093, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2012 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΦΕΚ 18/25.01.2013 τ.Α’ νόμος υπ’ αριθμ. 4111, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ 3057/18.11.2012 τ.Β’ Υ.Α. υπ’ αριθμ. 10139/ΙΑ, Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα και ισχύει

ΦΕΚ 324/08.02.2017 υπ' αριθμ. 6117/Α5 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017 υπ' αριθ. 77728/Ν1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτη ρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β΄ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 562).

ΦΕΚ 1986/09.06.2017 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 77728/Ν1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1773/τ. Β΄/23.05.2017.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος επί της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1773/23-05-2017, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 1986/9-6-2017) Υπουργικής Απόφασης

ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 104

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β΄/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΦΕΚ 4331 (τ.Β-05-10-2020) κατάργηση δ περιπτωση υπηρεσια σε ιδιωτικά σχολεια 

Η έρευνα PIAAC
(Program for the International Assessment of Adult Competencies)
Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το πρόγραμμα PIAAC είναι μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων χωρών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το PIAAC είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής έρευνα δεξιοτήτων των ενηλίκων που έχει αναληφθεί ποτέ (με 33 χώρες που συμμετέχουν) και θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί το επίπεδο και τη κατανομή των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού καθώς και την έκταση της χρήσης των δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια.
Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να παρέχουν καλύτερα αυτές τις δεξιότητες. Η έρευνα πραγματοποιείται με συνεντεύξεις σε άτομα 16-64 ετών, στοχεύοντας τουλάχιστον σε 5.000 συμμετέχοντες.

Τι είναι το PIAAC

Το PIAAC είναι μια μοναδική μελέτη για τη μέτρηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό στη Ελλάδα και σε 33 άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να αποτιμήσει δεξιότητες των ενηλίκων στην καθημερινή τους ζωή, όπως την κατανόηση και χρήση έντυπης πληροφορίας, την αναζήτηση πληροφοριών, την χρήση υπολογιστών και τεχνολογίας, καθώς επίσης και πληροφορίες για την εκπαίδευσή και την εργασιακή εμπειρία τους. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν σε μια πιο σαφή εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και στην ανάπτυξη πιο ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον 21ο αιώνα.

Γιατί είναι σημαντική η μελέτη αυτή;

Η έρευνα αυτή θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δεξιότητες και εμπειρίες του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Ακολούθως, θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ερευνητές της εκπαίδευσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων των ενηλίκων, που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη συμμετοχή στην εργασία και την προσωπική ζωή σήμερα στη χώρα μας.

Εργαλεία του PIAAC

Τα δύο εργαλεία του PIAAC είναι ένα ερωτηματολόγιο για συλλογή στοιχείων και ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις.
Το ερωτηματολόγιο θα συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία, και τα προσωπικά προφίλ των ερωτηθέντων, καθώς και τις δεξιότητές τους στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Οι ασκήσεις αφορούν σε εργασίες που αναπαριστούν καθημερινές δραστηριότητες όπως το να υπολογιστεί η ημερομηνία λήξης για ένα προϊόν διατροφής, να χρησιμοποιηθεί χάρτης για την παροχή κατευθύνσεων ή να ακολουθηθούν οι οδηγίες από ετικέτες συνταγών. Στους συμμετέχοντες θα ζητηθεί να συμπληρώσουν αυτές τις εργασίες σε έναν υπολογιστή ή με χαρτί και μολύβι. Και οι δύο εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν σε 60-90 λεπτά.

Συμμετοχή της Ελλάδας

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη δεύτερη φάση (2012-2016) μέσω της σύμπραξης της ΓΓΔΒΜ, του ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών), της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Στο πλαίσιο της σύμπραξης το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών (της πιλοτικής έρευνας το 2013 και της κύριας έρευνας το 2014).
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης (2008-2013) του PIAAC στην οποία συμμετείχαν 24 χώρες, θα ανακοινωθούν το 2013.

Χρονοδιάγραμμα

Είκοσι τέσσερις (24) χώρες έχουν ήδη τελειώσει τους συλλογή δεδομένων για το PIAAC, και άλλες εννέα (9) χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για τη συλλογή δεδομένων.

Οι εξής χώρες έχουν ολοκληρώσει την έρευνα:

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ οι χώρες που σχεδιάζουν να λάβουν μέρος στο δεύτερο κύκλο μαζί με την Ελλάδα είναι:

Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ινδονησία, Ισραήλ, Λιθουανία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία και Τουρκία.

Φάση

Χρονική Περίοδος

Περιγραφή

Φάση 1

Dec 2011-Nov 2012

Ολοκλήρωση υλικού

Φάση 2

Nov 2012- Mar 2013

Προετοιμασία για την έρευνα

Apr 2013 - Jul 2013

Συλλογή Στοιχείων

Φάση 3

Aug 2013 – Mar 2014

Ανάλυση δεδομένων

Apr 2014 – Dec 2014

Διεξαγωγή κύριας έρευνας

Φάση 4

Jan 2015- May 2016

Ανάλυση και Διάχυση Αποτελεσμάτων