Εξετάσεις Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων.

Θεσμικό Πλαίσιο
Ο Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 προβλέπεται ότι:
οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας στους ενδιαφερόμενους θα διενεργούνται από ικανούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κατόπιν αδειοδότησης αυτών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι απαιτήσεις καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων ορίζονται και εφαρμόζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • τον νόμο μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε τα κάτωθι Προεδρικά Διατάγματα τα οποία αφορούν στον καθορισμό των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112 (ΦΕΚ 197 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113 (ΦΕΚ 198 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114 (ΦΕΚ 199 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115 (ΦΕΚ 200 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ 3 Α΄ /08-01-2013)
«Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/12.06.2013 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Με την υπ΄ αριθμ. Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1643 /Β΄/ 03.07.2013) τροποποιείται η υπ΄αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄ 21).

Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την αριθμ.  457/25/Φ.Γ.9.6.4 (3) καθορίζεται το παράβολο για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011.

Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την υπ΄αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.06.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1447 Β΄) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».

Την παραπάνω Κ.Υ.Α. μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2190 /Β/ 05.09.2013) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

Με την υπ΄αριθμ. 51585/Υ1/2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 995/Β΄/11.4.2016) καθορίζεται η μορφή των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να αναζητήσετε την ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.


Με την υπ΄αριθμ. 128516/392/Φ.350/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4260/Β΄/6.12.2017) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».

Για να αναζητήσετε την ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.

 

Υπό κατασκευή

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ε.Σ.):

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://services.eoppep.gr/appweb/


Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι υποχρεωτική για την επακόλουθη εξέταση του φακέλου του φορέα. Στη συνέχεια, οι φορείς εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταθέτουν φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Ενημερωτικό Υλικό για Άδεια Λειτουργίας Ε.Ε.Σ. :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/2012 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23.10.2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 10472/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2451/Β΄/01-10-2013), της υπ΄αρ. Β/2387/17.1.2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016).

Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονική αίτηση, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο του Οργανισμού και σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α' /11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»:

Υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης κι εφόσον ο φάκελός τους χαρακτηριστεί πλήρης εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

αα) Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.

ββ) Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β΄ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172/2005 (Β΄ 1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και

  • έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή
  • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

γγ) Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3, «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/2012 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23.10.2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύει καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

Για να αναζητήσετε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
Για να δείτε το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον Νόμο 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15.2.2017) πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) πατήστε εδώ.
Για να αναζητήσετε τον ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019) πατήστε εδώ.