Τίτλος Έργου:

«ASAP - Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Sector Skills Alliances for design and delivery of VET.

Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει δεκατρείς 13 Οργανισμούς από πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εκπροσώπους του κλάδου και σχετικούς θεσμικούς οργανισμούς με συντονιστή εταίρο το Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca της Ιταλίας.

Διάρκεια:   2016-2019

Σκοπός και στόχοι του Έργου:

Το συγκεκριμένο έργο επιλέγει τον κλάδο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ που έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία 10 χρόνια. Σκοπός του Έργου είναι η ανάλυση και πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ στις συμμετέχουσες χώρες και ο σχεδιασμός κατάλληλων μεθοδολογιών εκπαίδευσης, που θα υποστηρίξουν ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία Digital Agenda for Europe εκτιμά πως η εκδοτική βιομηχανία απασχολεί περίπου 750,000 άτομα σε περισσότερες από 64,000 εταιρίες στην Ε.Ε. Η τεχνολογία είχε μια αξιοσημείωτη επίπτωση και προκάλεσε μαζικές μεταβολές στον εκδοτικό τομέα: άλλαξε το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν τα πρότυπα αγοράς των εκδοτικών προϊόντων και τη διαδικασία παραγωγής, ενώ νέα δίκτυα διανομής κατέλαβαν βασική θέση. Το πέρασμα από τη φυσική στη ψηφιακή διανομή, το μηδενικό οριακό κόστος παραγωγής ενός βιβλίου, οι πολλοί νέοι ανταγωνιστές που εισήλθαν στον εκδοτικό χώρο χάρις την τεχνολογία, τα προβλήματα που ανακύπτουν, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της επανάστασης.

Οι κύριοι Στόχοι του έργου είναι οι κάτωθι:

 1. Η προώθηση της αναγνωρισιμότητας του ρόλου του εκδοτικού τομέα στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και ταυτότητα και η ενίσχυση του ρόλου των μεσαίων και μικρών εκδοτών σε τοπικό επίπεδο.
 2. Η δημιουργία επαγγελματικών δεξιοτήτων με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την επίτευξη μιας πραγματικής μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και η σύνδεσή τους με μαθησιακά αποτελέσματα μέσω από ένα προληπτικό και όχι αντιδραστικό τρόπο.
 3. Η σύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν τη διάρθρωση της εκδοτικής αλυσίδας παραγωγής, από τη δημιουργία μέχρι τη διανομή, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει h ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κύρια αποτελέσματα του Έργου:

Τα κύρια αποτελέσματα που στοχεύει το Έργο είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση του status Quo των στρατηγικών προοπτικών αναφορικά με τον κλάδο των Εκδόσεων.
 2. Συνθετική αναφορά: Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κλάδο των Εκδόσεων.
 3. Οδηγός για την εφαρμογή του EQF / ECVET στον τον κλάδο των Εκδόσεων και για τη θέσπιση των αρχών διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ASAP: περιγραφή της μεθοδολογίας και των εργαλείων.
 5. Πρόγραμμα ASAP: Οδηγός για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο του έργου και πλέον της «οριζόντιας» συμμετοχής του σε όλα τα πακέτα εργασίας, της συμμετοχής του σε δραστηριότητες διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου, είναι επιφορτισμένος για την ανάπτυξη και συντονισμό των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1. Την ανάπτυξη ενός οδηγού για την εφαρμογή των αρχών του EQF/ECVET στον χώρο των εκδόσεων καθώς και για την εφαρμογή των αρχών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το EQAVET.
 2. Τη διαμόρφωση σχετικής στρατηγικής για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τα EQF/ECVET
 3. Το σχεδιασμό των μεθόδων αξιολόγησης και της απόδοσης πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το ECVET
 4. Τον ορισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019 για ανανέωση, ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021 (με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 /άρθρο 167 του ν. 4763/2020) και πλέον μέχρι και τις 30.11.2021, με το με αρ. πρωτ. 101532/Ν1/18-8-2021 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι παραπάνω άδειες ανανεώνονται στη συνέχεια από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας (παρ. 1, 2 & 3 εδ. του άρθρου 3 του ν. 3919/2011), σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην με αρ. 78844/Ν1/1.7.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3369/Β/28.7.2021).

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους, κι όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για περαιτέρω τυχόν παρατάσεις της ισχύος της αδείας ή νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφερόμενοι δε γνωρίζουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου (ΑΠ) της αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας που υπέβαλαν μέχρι τις 30.8.2019 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να τον αναζητήσουν πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους στο σύνδεσμο https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search, στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιβεβαιώνοντας την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και, ως εκ τούτου, την ισχύ της άδειάς τους μέχρι και τις 30.11.2021 (σύμφωνα με τα ως άνω

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πληκτρολογείτε τους κωδικούς taxisnet πατώντας εδώ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Για τον έλεγχο γνησιότητας της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πατήστε εδώ

Για τον έλεγχο γνησιότητας συμπληρώνετε:

1. Αριθμό Ελέγχου (που είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης)
2. Κωδικό Πιστοποίησης (μόνο τον αριθμό)
3. Captcha Image

social self

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Η «Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη - New skills agenda» (2016) και η σύσταση «Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» (2017) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δεξιοτήτων των ενηλίκων, των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες (OECD-PIAAC 2012) πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες (περίπου 70 εκατομμύρια) δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ λίγες είναι οι πρακτικές που σχετίζονται με την ανίχνευση, αναγνώριση και διαφάνεια των δεξιοτήτων (Cedefop, 2016). Πολλά άτομα στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στα ταλέντα τους. Παράλληλα ένα σημαντικό μερίδιο μεταναστών και αιτούντων άσυλο στερούνται βασικών δεξιοτήτων και διαθέτουν ελλιπή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Το έργο «Κοινωνικός Εαυτός I – αυτοενδυνάμωση για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση του κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και ενηλίκων σε μετάβαση» έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναγνώριση, ανίχνευση και διάχυση πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων αυτό-αξιολόγησης βασικών, κοινωνικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων για την ενδυνάμωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης - κατάρτισης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Το έργο έχει αυστηρή συνέπεια με την Εθνική πολιτική και τους Ευρωπαϊκούς στόχους για τη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη.
Το έργο Υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2017 -KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών - Στρατηγικές συμμαχίες στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Key Action 2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices - Strategic partnerships VET) με συμμετοχή οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Εταίροι:

 • ΕΟΠΠΕΠ (Ελλάδα) – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού www.eoppep.gr
 • HdBA - HochSchule der Bundesagentur für Arbeit (Γερμανία) - Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Σπουδών στην Απασχόληση, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης www.hdba.de
 • INSUP Formation (Γαλλία) - Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαχείριση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στα πλαίσια της διά βίου μάθησης για νέους και ενήλικες με χαμηλά προσόντα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εργασία - www.insup.org

ΣυντονιστήςASPIC Lavoro Associazione di Promozione Sociale (Ιταλία)

Διάρκεια σχεδίου: 24 μήνες, 01/11/2017 - 31/10/2019

Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-IT01-KA202-006139

Κύριες Δραστηριότητες

 • 2 Διακρατικές συντονιστικές συναντήσεις στη Ρώμη και στην Αθήνα
 • 3 Δράσεις κατάρτισης για επαγγελματίες συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτές και άτομα που χαράσσουν πολιτική και εμπλέκονται στη διαδικασία της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών και ενηλίκων που βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση. Οι δράσεις κατάρτισης θα φιλοξενηθούν από τρεις χώρες: Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία

O ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια του έργου συμμετέχει ως εταίρος στις εργασίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με συντονιστικές συναντήσεις, εργαστήρια και συναντήσεις κατάρτισης, ενώ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και φιλοξενία μιας μονοήμερης διακρατικής συνάντησης στην Αθήνα το 2019 για όλους συμμετέχοντες εταίρους.

Επιμέρους στόχοι

 • Να ενισχυθούν οι εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες των επαγγελματιών που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε στρατηγικές και δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Να προωθήσει τη διάχυση γνώσεων, καλών πρακτικών και μεθοδολογιών ως προς τον εντοπισμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δύνανται να υποστηρίξουν την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα των ατόμων και να οδηγήσουν σε επικύρωση και πιστοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες.
 • Να ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών τα υφιστάμενα εργαλεία και μεθοδολογίες (συμβουλευτική, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαδικασία αυτοενδυνάμωσης, διαδικασίες ενσωμάτωσης και μεθοδολογίες για τη μεταφορά δεξιοτήτων) ή πρακτικές συμβουλευτικής και προσανατολισμού που υιοθετήθηκαν από την παρούσα σύνθεση των εταίρων.
 • Να προωθήσει και να αναπτύξει την έρευνα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και από άλλες χώρες μέσω δράσεων κινητικότητας.
 • Να δημιουργηθεί μια διακρατική εταιρική σχέση και δικτύωση που δίνει προστιθέμενη αξία αξιοποιώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τις προοπτικές, τα πολιτιστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες στις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να προωθήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα (συστάσεις, ορθές πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενεργειών διάχυσης σε ποικίλα πλαίσια, με τη συμμετοχή διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να παράσχει σύντομες συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές με στόχο το να βελτιωθεί η υιοθέτηση και η δυνατότητα μεταφοράς των εργαλείων και μεθοδολογιών, παρέχοντας έτσι στους επαγγελματίες μια ευρύτερη προσωπική "εργαλειοθήκη" εξοπλισμένη με μια εννοιολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη και ένα διακρατικό δίκτυο επαγγελματιών.

Υλικό από την 1η δράση κατάρτισης στο Μπορντό της Γαλλίας, 10-13 Απριλίου 2018

HdBA (DE) - Prof. Ralph Conrads - "Challenges of migrant counselling"; Mrs. Birgit Rebholtz - "Mainnheim Model of Integration Courses", Prof. Peter Guggemos, "Framing guidance of female fugitives"

EOPPEP (GR) - Despoina Mavri - Greece: State of play. Contexts and challenges regarding Social Self-I related issues

EOPPEP (GR) - Despoina Mavri - Stavroula Doulami - Presentation of EOPPEP Activities

EOPPEP (GR) - Stavroula Doulami - Career Guidance Services in Greece

EOPPEP (GR) - Stavroula Doulami - Activities and tools for the support of career development: The role of EOPPEP

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

erasmus