Σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως ισχύει στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ή τροποποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κολλεγίων και ΙΙΕΚ.

1. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ και ΙΕΚ απαιτείται έγκριση απο την αρχή του άρθρου 2 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) της με αρ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκδίδεται μετά από διατύπωση γνώμης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ.Θ3 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ( Α 222). Η έγκριση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν υποφάκελο με κτιριολογικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η αρμόδια για την έγκριση αρχή διαβιβάζει τους φακέλους με τα κτιριολογικά στοιχεία στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εντός δέκα ημερών απο την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

3. Απαιτούμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά για τη διατύπωση γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κολλεγίων και ΙΙΕΚ για κάθε κτίριο και ανά αίτημα είναι τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση που υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσδιορίζουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, τους χώρους άσκησης δραστηριότητάς τους. Προς τούτο επισυνάπτεται, προς διευκόλυνση, σχέδιο εντύπου προσδιορισμού των κτιριολογικών στοιχείων και χώρων άσκησης δραστηριότητας Ιδιωτικού Κολλεγίου και ΙΙΕΚ (στο πλαίσιο αιτήματος διατύπωσης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ), το οποίο απαιτείται να συνυποβάλλεται στο κτιριολογικό φάκελο για διατύπωση γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ, μαζί με τα απαιτούμενα κτιριολογικά δικαιολογητικά.

β) Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού

γ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται τα σχέδια που υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ να περιλαμβάνουν χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται στην περ. 8 (εδ. στ) της υποπ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα -κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια)

δ) Ειδικά για την πυροπροστασία υποβάλλεται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση "εκπαίδευση" της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β'5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.

ε) Επιπλέον, για τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ υποβάλλεται στο φάκελο δικαιολογητικών της αίτησης διατύπωσης γνώμης το αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ'αρ. Αριθμ. 14715/ΓΓ4/ 10.2.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 609/12.02.2022), προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της περ. 13 της υποπαρ.Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κολλεγίων. Συγκεκριμένο ορίζεται το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, ανά εγκατάσταση που θα καταβάλλεται από το φορέα υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής "e-Πληρωμές", στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2022)

 

entrnet logo

 

“Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship- ENTRnet”, Project No. 621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 

Εταιρικό Σχήμα

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου (Φλάνδρα) και της Ρουμανίας.

Κύριοι εταίροι του έργου:

 partners

Διάρκεια: 1/12/2020 - 30/11/2023

Σκοπός και στόχοι του Έργου

Το παρόν έργο, “Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship- ENTRnet” έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός διακρατικού Δικτύου Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, το παρόν έργο στοχεύει να ανοίξει νέους διαύλους και να ενισχύσει τις συνέργειες, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξει τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων να αναπτύξουν δράσεις που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων. Οι παραπάνω δράσεις και πρωτοβουλίες στοχεύουν συμπεριληπτικά σε όλους τους νέους ενήλικες, συμπεριλαμβάνοντας άτομα από μειονεκτούσες ομάδες, ανέργους, όπως επίσης νέους και νέες αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι του έργου

Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης και e- learning, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει την ανάπτυξη Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω της προσφοράς ευκαιριών αμοιβαίας μάθησης και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας.

Το ENTRnet στοχεύει στην ανάπτυξη ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους για τη βελτίωση της κατάρτισης, με βάση το EntreComp Framework, σε όλους τους νέους ενήλικες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες και παρέχοντας υψηλής ποιότητας επιχειρηματική εκπαίδευση.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου

  1. Δημιουργία τεσσάρων (4) Εθνικών Δικτύων
  2. Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή πολύγλωσης πλατφόρμας e-learning
  3. Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή τεσσάρων (4) εθνικών Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων
  4. Δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή έξι (6) πολύγλωσσων e-learning modules στον τομέα της επιχειρηματικότητας, στην εκπαίδευση ενηλίκων
  5. Ανάπτυξη ενός (1) Οδηγού και συμφωνίας κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων
  6. Ανάπτυξη διακρατικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Δικτύων
  7. Ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου
  8. Υλοποίηση δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων
  9. Διοργάνωση Εθνικών Εκδηλώσεων
  10. Διοργάνωση Διακρατικών Εκδηλώσεων

Πακέτα Εργασίας

WP1: Διαχείριση έργου
WP2: Δημιουργία Εθνικών Δικτύων Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
WP3: Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Επιχειρηματικότητα
WP4: Πιλοτικές εφαρμογές & Αξιολόγηση
WP5: Κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων του έργου
WP6: Διάχυση αποτελεσμάτων
WP7: Εξωτερική Αξιολόγηση

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ως εταίρος, στο εν λόγω έργο, συμμετέχει σε όλα τα ανωτέρω Πακέτα Εργασίας και σε όλες τις φάσεις του έργου. Ειδικότερα, ο ΕΟΠΠΕΠ προβλέπεται να αναπτύξει τα εξής βασικά παραδοτέα του έργου:
α) Ανάπτυξη και συντήρηση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning)
β) Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου (web site) του έργου
γ) Δημιουργία e-learning course (μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενο, πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό κ.ά) στο αντικείμενο του intra-preneurship

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα Erasmus + Key Action 3 - Support for policy reform, Social Inclusion and Common Values: the contribution in the field of education and training, EACEA/34/2019, (με ποσοστό συμμετοχής 80% Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 20% εθνική συμμετοχή)

entrnet eu logo

O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τον ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας αφορά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π https://www.eoppep.gr και σε όλους τους ιστότοπους του τομέα eoppep.gr.

Ο ιστότοπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, προσωρινά, δεν συνάδει πλήρως με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) λόγω προσωρινής αδυναμίας που οφείλεται στην παλαιότητα κατασκευής του, το μεγάλο όγκο πληροφορίας και δυσανάλογης επιβάρυνσης (άρθρο 5 Οδηγίας ΕΕ/2016/2102) για την  βελτίωσή του.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2102709013-9093) ή η υποβολή του αιτήματος του/της ενδιαφερόμενου/ης στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αν το αίτημα δεν απαντηθεί εγκαίρως ή ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του ιστότοπου σε συνδυασμό με τον σε εξέλιξη ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα και των ιστοσελίδων που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 09/05/2022.