Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες πατήστε εδώ.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση Ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση της Ισοτιμίας των τίτλων σπουδών γίνεται με απόφαση της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατόπιν εισήγησης- γνώμης της Επιτροπής Ισοτιμιών η οποία διατυπώνεται ύστερα από εξέταση των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε σύγκριση με τα επίπεδα, τις κατευθύνσεις και τις ειδικότητες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος και την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά θέματα Ισοτιμιών αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η υπηρεσία Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρακολουθεί την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος Ισοτιμιών και μεριμνά για τη διαρκή βελτίωσή του.

Σημαντικός τομέας του έργου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ομάδα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους καταρτίζει προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων μέσω μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Κατά προτεραιότητα προωθούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Αφού καταρτιστεί το προσχέδιο του εκάστοτε Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται στην Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Δ.) η οποία αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη και αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προταθεί από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, για να τεθεί σε ισχύ.

Επιτροπή Ισοτιμιών

Η Επιτροπή Ισοτιμιών που λειτουργεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πλην αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου οι οποίοι έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της ημεδαπής ή ανάλογες σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν έντυπο αίτησης, ερωτηματολόγιο και υπεύθυνη δήλωση (διατίθενται από την υπηρεσία) και προσκομίζουν απολυτήριο τίτλο βασικής εκπαίδευσης, πτυχίο επαγγελματικής σχολής και αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική σχολή. Σε περιπτώσεις μη ολοκληρωμένης φοίτησης σε επαγγελματική σχολή, η Επιτροπή κατατάσσει τους ενδιαφερομένους να φοιτήσουν σε λειτουργούσες σχολικές μονάδες, ώστε να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους ή να προσέλθουν σε εξετάσεις και να λάβουν ισοτιμία έπειτα από επιτυχή αποτελέσματα. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία της Επιτροπής ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς και οι απαντήσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους με επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/τ. Β΄/20-04-2018) η «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», χορηγείται στους δικαιούχους ηλεκτρονικά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς καταβολή παραβόλου.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης, στην οποία αναγράφεται η βαθμολογία του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

Η Δαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθορίζεται βάσει της Κ.ΥΑ. 113613/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/ Β 21.11.2006) και εξειδικεύεται περαιτέρω με την 453/10.04.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Στη Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τη Μεθοδολογία ΙΙ συμμετέχουν:

α. Υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και δηλώνουν συμμετοχή για δεύτερη (2η) ή και τρίτη (3η) φορά στη διαδικασία πιστοποίησης έπειτα από μη επιτυχή προηγούμενη συμμετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης, εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. β. Υποψήφιοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών γ. Υποψήφιοι για τους οποίους, σύμφωνα με το Πρακτικό των παρατηρητών, δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών τους κατά την 4η εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Μεθοδολογία Πιστοποίησης Ι) ή κατά τη συμμετοχή τους σε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης (Μεθοδολογία Πιστοποίησης ΙΙ) δ. Υποψήφιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ομόφωνη εκτίμηση των Παρατηρητών σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της Διαδικασίας Παρουσίασης των μικροδιδασκαλιών τους ε. Υποψήφιοι η μικροδιδασκαλία των οποίων διαπιστώθηκε από τους αξιολογητές ότι, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι αποτυπωμένη στο dvd σε μορφή που να μπορεί να προβληθεί, προκειμένου να αξιολογηθεί.(Μεθοδολογία Πιστοποίησης Ι)

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλουν:

- Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης (σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Πιστοποίησης ΙΙ) - Δήλωση Ημερομηνίας Συμμετοχής (επιλέγοντας δύο εναλλακτικές ημερομηνίες συμμετοχής)

- Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους υποψηφίους που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 7.7.2. της Κ.Υ.Α. 113613/9-11-2006 και εξαιρούνται της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

- Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας στο θέμα που θα παρουσιάσουν, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό - Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Εθνική Τράπεζα, αρ. λογαρ:159/540107-06, Τράπεζα Αττικής, αρ. λογαρ: 865/84297241 (για το ακριβές ύψος του ποσού βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα)

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτονται:

1. Αίτηση Συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης (Μεθοδολογία ΙΙ)

2. Σύστημα Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας

3. Δήλωση Ημερομηνίας Συμμετοχής

4. Υπόδειγμα Σχεδίου Μικροδιδασκαλίας

5. Οδηγός Παρατηρητή Διαδικασίας Πιστοποίησης

6. Οδηγός Αξιολογητή Διαδικασίας Πιστοποίησης

7. Ενημερωτικό σημείωμα

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ