Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.

Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες

Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Απεξαρτημένων Ατόμων ή Ατόμων Υπό Απεξάρτηση

1) Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής - Τι αφορά

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την επάρκεια φορέων να χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η πιστοποίηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προσόντος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ειδικότερα, στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι:
• Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής του ανθρώπινου δυναμικού,
• η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας,
• η δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης,
• η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία των φορέων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε
την υπ΄αρ. 121929/Η/31-7-2014 (ΦΕΚ 2123/Β’/1-8-2014) Κ.Υ.Α. με θέμα:
«Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής»
Πατήστε εδώ

2) Ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ είναι αορίστου διάρκειας.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 12 του N.4283 (ΦΕΚ 189/Α΄/10.09.2014) ορίζεται ότι : 

Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

6.Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»


Συμμετέχοντες στη διενέργεια των εξετάσεων των Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής.

Συμφωνα με την παρ.3 του αρθρου 19 της Κ.Υ.Α. 2123 (ΦΕΚ 2123/B/01.08.2014), κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ γνώσης πληροφορικής ορίζει δύο (2) Επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους, από τους οποίους ο ένας είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και ο άλλος ορίζεται από τον Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας απόφασης. Η αμοιβή των Επιτηρητών, βαρύνει τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Πατήστε εδώ για την υπάρχουσα λίστα Επιτηρητών για διευκόλυνση των φορέων

Τελος, σύμφωνα με την παρ.4, μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα στο οποίο προσδιορίζεται κατ΄ εκτίμηση ο αριθμός των Επιτηρητών με βάση τον προγραμματισμό των εξετάσεων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποστέλλει ανά τρίμηνο κατάλογο Επιτηρητών οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να ορισθούν ως επιτηρητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.