Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που έχουν αδειοδοτηθεί πατήστε εδώ.

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)


Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΜΕ.) υποβάλλουν φάκελο με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ΚΕ.Μ.Ε.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να αδειοθοτηθούν ως ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους έως 31/12 του προηγούμενου έτους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η ισχύς της άδειας λειτουργίας είναι για τρία έτη.

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Αλλαγή σε ειδικότητες και προγράμματα Σπουδών (προσθήκη, κατάργηση, μετονομασία).
  • Κτηριακές αλλαγές.

- O ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 σχετικά με την «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α’), ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών, ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι και Ι.Ε.Κ».

Ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

- Νόμος 3696 (ΦΕΚ 177/25.8.2008), Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων

- Νόμος 3848 (ΦΕΚ 71/19.5.2010), Τροποποίηση του ν.3696, άρθ. 45

- Υ.Α. 63893/ΙΑ/3-6-10 (ΦΕΚ 774 Β΄/3-6-10) "Εξειδίκευση κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΜΕ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."

- Υ.Α 29.416/ΙΑ/19-3-2012 (ΦΕΚ 1030 Β’/4-4-2012) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3-6-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΜΕ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»"

- Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 64695 / ΙΑ-4.6.10 "Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»"

- Νόμος 3943 (ΦΕΚ 66/31.3.2011) "Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών", Τροποποίοηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α΄) Άρθρο 46, Παράβολα-Χρηματικά Ποσά

- Ν. 4027/4-11-2011 (ΦΕΚ 233 A'/4-11-2011 ) "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις", Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/2008 (Διαχείριση αλλαγών και παρακολούθηση)

- Ν. 4076/9-8-2012 (ΦΕΚ 159 Α’/10-8-2012) “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 9: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

- Νόμος 3879 (ΦΕΚ 163/21.9.2010), Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο θεσμικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων μεθοδολογικών εργαλείων και τον καθορισμό των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Ο Οργανισμός θ’ αναπτύξει το μηχανισμό που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί τα προς αντιστοίχηση προσόντα. Θα διενεργήσει την αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ, και θα δημιουργήσει κλαδικούς περιγραφικούς δείκτες, σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παράλληλα, θα αναπτύξει μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη διαρκή εξειδίκευσή του ΕΠΠ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την αντιστοίχιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

Πιστοποίηση Προσόντων

Η πιστοποίηση προσόντων αφορά στην πιστοποίηση των εκροών, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης. Σε συνεργασία με την αγορά εργασίας ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, και σε σύνδεση με την πιστοποίηση εισροών, ο ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας.