Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στη συνδιάσκεψη με θέμα «Ποιότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Μαθησιακή Δραστηριότητα Ομοτίμων σχετικά με την επαγγελματοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στην Τιμισοάρα Ρουμανίας, στις 10-11 Απριλίου 2013. 

Για την Έκθεση, πατήστε εδώ.

Για την Παρουσίαση, πατήστε εδώ.