Εκτύπωση

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης

Βήματα και Διαδικασία

 

Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Γιατί είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας; - Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση Πιστοποίησης;

«2. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.».
(άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114))

«Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.».
(παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17))

 

Ποιοι υποψήφιοι πιστοποιούνται απευθείας;

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/ 11.05.2016) απευθείας, με την υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης και φακέλου δικαιολογητικών και εφ’ όσον ο φάκελός τους χαρακτηριστεί πλήρης, δύνανται να πιστοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

«α) Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας: αα) Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες»

Ποιες κατηγορίες υποψηφίων παραπέμπονται σε εξετάσεις πιστοποίησης;

Παρακαλώ, πατήστε στον σύνδεσμο http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/trainers-instructions_2019.pdf για να δείτε τις κατηγορίες δικαιούχων και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών.

Θεσμικό πλαίσιο

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 2844/23-10-2012), «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016.

Για να δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το άρθρο 67  του Ν. 4386/2016 πατήστε εδώ.

 

Πώς μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Πιστοποίησης; 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υλοποιεί τη σχετική διαδικασία σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016)  και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ.  2451/Β’/2013) 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο άρθρο 3, «Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας», της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης καθώς και στο άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (βλ. παραπάνω ενότητα «Θεσμικό Πλαίσιο»). 

Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας:

1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική Αίτηση
Για να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Αίτηση Πιστοποίησης πατήστε εδώ.

2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι: α) Μετά την οριστική υποβολή και εκτύπωση της ηλεκτρονικής Αίτησης δεν προβλέπεται διαδικασία «ακύρωσης» ή «ξεκλειδώματος».
β) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον Φάκελο Δικαιολογητικών δεν δύναται να καλύπτουν χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης.

3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.
Για να δείτε τη διαδικασία πληρωμής  πατήστε εδώ.

4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη:

«Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης»

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.
Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

 

Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων

Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες.

 

Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης Πιστοποίησης και την αποστολή φακέλου δικαιολογητικών ;

Η ηλεκτρονική σας αίτηση καταχωρίζεται στο πληροφορικό σύστημα, αφού κάνετε οριστική υποβολή. Ο φάκελος των δικαιολογητικών λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και στη συνέχεια ανατίθεται σε κλιμάκιο αξιολογητών για έλεγχο πληρότητας. Στη φάση αυτή είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να αποστείλετε «Συμπληρωματικά στοιχεία». Στο στάδιο αυτό συγκροτείται το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων. Αποτυπώνεται το «προφίλ» του κάθε υποψηφίου εκπαιδευτή, το οποίο θα εμφανίζεται στη μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, αφού πετύχει στις εξετάσεις. πιστοποίησης.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα από τα παρακάτω:

  • Παραπέμπεται σε εξετάσεις πιστοποίησης ή
  • Παραπέμπεται σε σεμινάριο 

Πώς ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησής σας;

Μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία εξέλιξης της αίτησής σας και το αποτέλεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. ΔΕΝ προβλέπεται η αποστολή έγγραφης κοινοποίησης αποτελέσματος.

Τι προβλέπεται στην περίπτωση παραπομπής σε σεμινάριο;

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε σεμινάριο, πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης. Για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επιπλέον, σε εφαρμογή της διάταξης του σημείου ββ) του Ν.4386/2016 (βλ. σχετ. http://www.eoppep.gr/images/EKPAIDEYTES/N.4386_2016.pdf#page=44) υποψήφιος παραπέμπεται σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, εφ’ όσον:
1. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα που αποδεδειγμένα ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
και
2. Είναι εγγεγραμμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1700), ή και σε άλλο Μητρώο Εκπαιδευτών

και προσκομίζει σχετικές Βεβαιώσεις για τα παραπάνω, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου του.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Τι προβλέπεται στην περίπτωση παραπομπής σε εξετάσεις;

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε εξετάσεις συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων, η προθεσμία επιλογής εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξέτασης από τον υποψήφιο καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια ανακοινώνονται με σχετικές αναρτήσεις στο site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πώς πιστοποιείται η Εκπαιδευτική Επάρκεια;

Η εκπαιδευτική επάρκεια πιστοποιείται μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων ενδιαφερομένων σε Εξετάσεις Πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος. Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων. Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους (ο πληροφορικός στην πληροφορική, ο λογιστής στη λογιστική κ.λπ.) ή και σε όποιο άλλο θεματικό αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων, που «παίζουν» τον ρόλο των εκπαιδευομένων, παρουσία διμελούς κλιμακίου αξιολογητών. Η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης εξειδικεύεται μέσω της υπ’ αριθμ. ΔΠ/13515/2013 Απόφασης της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20: «Λοιπά Θέματα» B) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β/2387/17.01.2013 Απόφασης της 47ης /15.01.2013 Συνεδρίασης – Θέμα 15ο «Εξειδίκευση Μεθοδολογίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε την Απόφαση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας πατήστε εδω.

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. ΔΠ/48322/2015 Απόφαση της 172/15.06.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 15: «Θέματα σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2015» πατήστε εδώ

Για να μεταβείτε στην Τράπεζα Θεμάτων, πατήστε εδώ.

Ειδικότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κάθε εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι υποψήφιοι είναι δικαιούχοι για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, την προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξετάσεων και για κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, μέσω των Ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Πότε ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης; 

Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι ο υποψήφιος που στο Θεωρητικό Μέρος επιτυγχάνει βαθμολογία τουλάχιστον 10 και στο Πρακτικό Μέρος έχει αποτέλεσμα «επιτυχής έκβαση». 

Τι προβλέπεται όταν ένας υποψήφιος είναι μερικώς επιτυχών;

Στην περίπτωση που υποψήφιος επιτύχει σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία στο μέρος αυτό και μόνο στην επόμενη εξεταστική μπορεί να δώσει εξετάσεις μόνο κατά το μέρος που «οφείλει», χωρίς καμία καταβολή χρηματικού ποσού.  

Τι προβλέπεται όταν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης;

Στην περίπτωση που υποψήφιος:

  • δεν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων (θεωρητικό και πρακτικό)
  • δεν παραστεί στις εξετάσεις ενώ είχε δηλώσει συμμετοχή
  • δεν επιτύχει στο μέρος των εξετάσεων που «χρωστάει» (ήταν δηλ. «μερικώς επιτυχών»)

Θεωρείται μη επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον επιθυμεί να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης, το χρηματικό ποσό, την Υ.Δ. που προβλέπεται και αντίγραφο Α.Δ.Τ. και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στον φάκελό του. 

Επίδειξη Γραπτού Δοκιμίου - βιντεοσκοπημένης Μικροδιδασκαλίας

Όσοι από τους εξετασθέντες επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού δοκιμίου τους μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων, αίτηση για επίδειξη του γραπτού δοκιμίου τους. Η επίδειξη του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή του διαβατηρίου του. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει το γραπτό δοκίμιο του και να κρατήσει σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του. Το αυτό ισχύει αναλόγως και για την περίπτωση αιτήματος επίδειξης της βιντεοσκοπημένης μικροδιδασκαλίας.

Χορήγηση Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πληκτρολογείτε: http://trainersexams.eoppep.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επιλέγετε το πεδίο «Εκτύπωση Βεβαίωσης»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Για τον έλεγχο γνησιότητας της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πληκτρολογείτε: http://trainersexamsverify.eoppep.gr

Για τον έλεγχο γνησιότητας συμπληρώνετε:

1. Αριθμό Ελέγχου (που είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης)
2. Κωδικό Πιστοποίησης (μόνο τον αριθμό)
3. Captcha Image

Τι είναι Αίτηση Αλλαγής; Πότε και πώς μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Αλλαγής;

Εφ’ όσον σας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά αποτέλεσμα ελέγχου της Αίτησης Πιστοποίησης, έχετε το δικαίωμα στη συνέχεια να υποβάλετε Αίτηση Αλλαγής. Με την Αίτηση Αλλαγής μπορείτε να αιτηθείτε να προστεθούν νέα/επιπλέον στοιχεία στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων σας. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλουν τη σχετική Αίτηση Αλλαγής, είναι απαραίτητο να ανατρέξουν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στα άρθρα 5 και 3 της με αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης, ως ισχύει.

Για να δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλετε Αίτηση Αλλαγής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

1. Υποβάλλετε Ηλεκτρονική αίτηση.
Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής πατήστε εδώ.

2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε την Ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι: α) Μετά την οριστική υποβολή και εκτύπωση της ηλεκτρονικής Αίτησης δεν προβλέπεται διαδικασία «ακύρωσης» ή «ξεκλειδώματος».
β) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον Φάκελο Δικαιολογητικών δεν δύναται να καλύπτουν χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης.

3. Καταθέτετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.
Για να δείτε τη διαδικασία πληρωμής  πατήστε εδώ.

4. Αποστέλλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση Αλλαγής και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία), με την ένδειξη:

«Αίτηση Αλλαγής»

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την Αίτηση Αλλαγής δεν υποβάλλετε εκ νέου όλα τα στοιχεία του ατομικού σας χαρτοφυλακίου, παρά μόνο τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των νέων/επιπλέον στοιχείων που αιτείστε.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειρίζονται και επικαιροποιούν τα ατομικά τους στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ. επικοινωνία κλπ.), όποτε παρουσιάζεται μεταβολή σε αυτά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr, επιλέγοντας «Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο

Μεταφορά – Επιστροφή Ανταποδοτικών Τελών

Τα ανταποδοτικά τέλη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του υποψηφίου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.ΕΠ. τα ανταποδοτικά τέλη μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε ανταποδοτικά τέλη εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Όσοι δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και κατέβαλαν ανταποδοτικά τέλη εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Επισημαίνεται ότι: Αν εκ παραδρομής καταθέσατε χρήματα στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να ζητήσετε την επιστροφή τους αποστέλλοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου, στο Fax: 210 2709142 τα κάτωθι έγγραφα:

1. Αίτημα επιστροφής των χρημάτων που εκ παραδρομής κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα.

2. Φωτοτυπία αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα.

3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού σας βιβλιαρίου στο οποίο επιθυμείτε να σας επιστραφούν τα χρήματα.

Πώς ανανεώνεται η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας;

Η διαδικασία ανανέωσης της ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης: «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί εκούσια, με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια.

Ειδικότερα, για να εκκινήσετε τη διαδικασία ανανέωσης, καλείστε, μέσω της υποβολής Αίτησης Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων- «Αίτηση Αλλαγής» (βλ. σχετ. στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ενότητα «ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» -> Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας – Βήματα και Διαδικασία -> Τι είναι Αίτηση Αλλαγής; Πότε και πώς μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Αλλαγής;» να δηλώσετε/τεκμηριώσετε:
α) διδακτική εμπειρία 150 τουλάχιστον ωρών σε ενηλίκους ή εναλλακτικά
β) παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών.

Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της πιστοποίησης μέχρι και τη λήξη ισχύος της.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει Αίτηση Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων στην οποία δηλώνετε/τεκμηριώνετε τα ανωτέρω και έχει εγκριθεί ή έχετε υποβάλει και εκκρεμεί η αξιολόγησή της, δεν απαιτείται να κάνετε καμία περαιτέρω ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τα κριτήρια ανανέωσης, καθίστασθε «ανενεργός» στο Μητρώο, μέχρις ότου δηλώσετε/τεκμηριώσετε ένα από τα δύο παραπάνω κριτήρια.

Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησής σας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 3, άρθρο 6 της ανωτέρω Υ.Α., μπορείτε να έχετε:

  1. από τον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators, αναγράφοντας στο πεδίο «Επώνυμο» το επώνυμό σας με κεφαλαίους χαρακτήρες. Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε με τον κέρσορα το ονοματεπώνυμό σας, εμφανίζεται η καρτέλα με τα «Αναλυτικά Στοιχεία Εκπαιδευτή», στην οποία αναγράφεται και η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησής σας.
  2. από το πληροφορικό σύστημα/ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΠΕΠ http://trainers.eoppep.gr, όπου στο Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων σας, εμφανίζεται 6 μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της πιστοποίησής σας, σχετική ειδοποίηση – ενημέρωση. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης της σχετικής ειδοποίησης. Για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πού μπορώ να αναζητήσω εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια;

Στον σύνδεσμο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/adult-educators μπορείτε να αναζητήσετε εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, ανά ειδικότητα, περιφέρεια, νομό και με άλλες επιπλέον παραμέτρους αναζήτησης.