1) Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής - Τι αφορά

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την επάρκεια φορέων να χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.  Η πιστοποίηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προσόντος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος για την επαγγελματική του εξέλιξη.  Ειδικότερα, στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι:

• Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής του ανθρώπινου δυναμικού,

• η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας,

• η δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης,

• η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία των φορέων αυτών.

Οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι 12 στον αριθμό. Έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO17024:2003 και της ΚΥΑ "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ". Οι φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής διαθέτουν την αναγκαία οργανωτική δομή προκειμένου να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Κάθε φορέας, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο, διαθέτει ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης και διασφαλίζει την τήρησή τους.  Τέλος, εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των πληροφοριακών συστημάτων και διαθέτουν προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

«Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής»

Για την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2123/B/01.08.2014) πατήστε εδώ

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογοτύπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει: 

• τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές χρήσης του λογοτύπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
• τις χρωμικές οδηγίες χρήσης (παράρτημα 2),
• την τυπογραφία,
• τη θέση τοποθέτησης του λογοτύπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και το συνδυασμό με το λογότυπο του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ,
• τους περιορισμούς που τίθενται στη χρήση,
• gallery εφαρμογών στο παράρτημα 1
• καθώς και πληροφορίες για υποστήριξη σε θέματα χρήσης.

2) Ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

Από τον ΕΟΠΠΕΠ ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται η 3ετης ισχύς των πιστοποιητικών χρήσης Η/Υ και μετατρέπονται όλα σε αορίστου χρόνου.

Με τον N.4283 (ΦΕΚ 189/10.09.2014) στο άρθρο 11 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ότι :

Άρθρο 11

Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

6. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»