Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 C1110/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων πρότεινε στα Κράτη Μέλη να ορίσουν τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού τους με στόχο να υποστηρίξουν τη διασύνδεση όλων των αρμοδίων εθνικών αρχών και φορέων για τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και αντιστοίχησής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με γνώμονα την ποιότητα και τη διαφάνεια. Tα καθήκοντα των εν λόγω Εθνικών Σημείων Συντονισμού είναι τα εξής:

 • Να καθορίσουν τα επίπεδα των προσόντων στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων και να προβούν στην αντιστοίχιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Να εξασφαλίσουν αφενός ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα γίνει με αδιάβλητο τρόπο, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία συσχέτισης των διαφόρων πλαισίων.
 • Να εξασφαλίσουν και να συμβάλουν στη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διαδικασία.
 • Να παράσχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς αντιστοιχίζονται τα εθνικά προσόντα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέσω των εθνικών συστημάτων προσόντων.            
 • Να προωθήσουν σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, την εμπλοκή όλων των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι ανώτατης εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες, κ.λ.π.)

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού για δράσεις όπως:

 • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων,
 • ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα ΕΠΠ και προβολή των δραστηριοτήτων αυτών,
 • εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού και οδηγών,
 • διαβουλεύσεις με επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και προβολή των αποτελεσμάτων,
 • συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες που διοργανώνονται από άλλα εθνικά σημεία συντονισμού και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δοκιμών,
 • συμμετοχή στελεχών σε ευρωπαϊκά συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την προετοιμασία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
 • εθελοντική αξιολόγηση και πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
 • προετοιμασία και μετάφραση της αναφοράς για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
 • ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών συστημάτων για τα προσόντα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.

 Σύμφωνα με το Ν. 3879/21.9.2010, (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) παρ 1 του άρθρου 11, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μεταξύ άλλων, ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο 2011 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα.

 

Δράσεις του Εθνικού Σημείου Συντονισμού

 Δράσεις που υλοποιεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:

 1. Εκπόνηση μελέτης με την καταγραφή εφαρμοσμένων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη ενός Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων και την αναφορά του στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η εφαρμογή θα γίνει με τη μελέτη περίπτωσης στον κλάδο του Τουρισμού και με σκοπό την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών των επιπέδων του σχετικού Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων.
 2. Διοργάνωση ενός Συνεδρίου με στόχο τη διάχυση πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενα κοινά σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 3. Διοργάνωση δύο τεχνικών σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη με έμφαση στα κλαδικά πλαίσια προσόντων.
 4. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων NQF και προετοιμασία για τη σύνδεσή του με τον αντίστοιχο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 5. Συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού NCP σε συναντήσεις ευρωπαϊκών δικτύων.
 6. Συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, μέσω επισκέψεων σε άλλα Εθνικά Σημεία Συντονισμού, όπως για παράδειγμα της Μάλτας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας κ.λ.π.
 7. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με την προώθηση έντυπου υλικού.
 8. Εκπαίδευση στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από διεθνή εμπειρογνώμονα στις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και αντιστοίχισης κλαδικών πλαισίων προσόντων.
 9. Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εμπλοκή των  ενδιαφερομένων και η κατανόηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης με στόχο την πλήρη υιοθέτηση των στρατηγικών της διά βίου μάθησης, την βέλτιστη εφαρμογή τους και την ευρεία αποδοχή τους από το κοινό.
 10. Διοργάνωση δύο ημερίδων με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και στη διαδικασία αντιστοίχισήης του με το Εθνικό. Σε κάθε ημερίδα θα συμμετέχουν 100-150 εκπρόσωποι των εθνικών και τοπικών αρχών, των παρόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, των σπουδαστών κ.λ.π.

 

Επισυνάπτεται Έντυπο Αίτησης για Διαχείριση Αλλαγών

Κατεβάστε το αρχείο

Επισυνάπται ανακοίνωση και ενημερωτικό υλικό για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. που έχουν ενταχθεί στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και διαθέτουν:

 • πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και
 • δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και
 • εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ..


Επισυνάπτονται σχετικά:


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ.
3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

Ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών ΣΥΥ ....

Mε τον όρο προσόντα στην ορολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων εννοούμε πτυχία, διπλώματα, τίτλους σπουδών που προέρχονται τόσο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από δραστηριότητες που εντάσσονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και έχουν πιστοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες παρέχουν. Eίναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν κατηγοριοποιούνται άτομα, αλλά μαθησιακά αποτελέσματα και επαγγελματικές διαδρομές.

H σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η κάθε χώρα υπόχρεούται να προσαρμόσει τα προσόντα που απονέμονται σε εθνικό επίπεδο στα οκτώ επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) μέσω εθνικών πλαισίων προσόντων. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων πρέπει να έχουν απαραίτητα οχτώ επίπεδα (για παράδειγμα η Ιρλανδία έχει δέκα επίπεδα, ενώ η Σκωτία δώδεκα).

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύει την κινητικότητα και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης των εργαζομένων, εφόσον τα προσόντα τους θα αναγνωρίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, προωθεί τη διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα και υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με την εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μεσοπρόθεσμα δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης και της επαγγελματικής εμπειρίας των πολιτών, υιοθετώντας μορφές πρακτικής αναγνώρισης της άτυπης μάθησης που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες (π.χ. σύστημα πιστωτικών μονάδων, πορτφόλιο κ.ά.).

Για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ηλεκτρονική σελίδα (http://www.nqf.gov.gr).