Συμμετέχοντες στη διενέργεια των εξετάσεων των Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής.

Συμφωνα με την παρ.3 του αρθρου 19 της Κ.Υ.Α. 2123 (ΦΕΚ 2123/B/01.08.2014), κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ γνώσης πληροφορικής ορίζει δύο (2) Επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους, από τους οποίους ο ένας είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και ο άλλος ορίζεται από τον Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας απόφασης. Η αμοιβή των Επιτηρητών, βαρύνει τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Πατήστε εδώ για την υπάρχουσα λίστα Επιτηρητών για διευκόλυνση των φορέων

Τελος, σύμφωνα με την παρ.4, μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα στο οποίο προσδιορίζεται κατ΄ εκτίμηση ο αριθμός των Επιτηρητών με βάση τον προγραμματισμό των εξετάσεων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποστέλλει ανά τρίμηνο κατάλογο Επιτηρητών οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να ορισθούν ως επιτηρητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του υπ΄ αριθ. 4115/2013 Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/ Α΄/ 30-01-2013), αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

eqavet logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρώντας απαραίτητη για την Ελλάδα την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου αποτελεσματικού και ευέλικτου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  στοχεύουμε στην εφαρμογή ενός Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία.

Η ύπαρξη επαρκών και ομοιογενών δεδομένων και δεικτών είναι το κλειδί για να κατανοηθούν οι συνιστώσες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , ώστε να ενισχυθεί η διά βίου μάθηση και να αξιολογηθεί με ποιοτικούς όρους η πρόοδος στην ανάπτυξή της.

Ο σχεδιασμός του Εθνικού Πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) είναι σε ευθυγράμμιση με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/C 155/01 της 18ης Ιουνίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Ο ΕΟΠΠΕΠ σχεδιάζει και εφαρμόζει Eθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, και παράλληλα, υποστηρίζει επιστημονικά τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής.

Οι κύριοι άξονες δράσης στην εκπλήρωση της αποστολής του και οι βασικές περιοχές ευθύνης του ΕΟΠΠΕΠ είναι:

 Φορείς και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο:

 • Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
 • Διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει, για τα Ιδιωτικά Σχολεία Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων), τα Κολλέγια, τα ΙΙΕΚ και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
 • Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
 • Πιστοποίηση Προγραμμάτων (γενικές προδιαγραφές)

 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ):

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΠΠ και αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
 • Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NCP)

o Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET)

o Εθνικό Κέντρο EUROPASS στην Ελλάδα

 Ισοτιμίες & Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Αναγνώριση Ισοτιμίας Εκπαιδευτικών Τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πιστοποίηση Προσόντων:

 • Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων
 • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ
 • Πιστοποίηση της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»
 • Αδειοδότηση Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων - Πιστοποίηση Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσεων χειρισμού Η/Υ

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

 • Eπιστημονική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
 • Δικτύωση φορέων και Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ)
 • Ανάπτυξη σταδιοδρομίας νέων-ενηλίκων
 • Εθνικό Κέντρο Euroguidance
 • Εθνικός φορέας εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη ΣΥΕΠ διά βίου - European Lifelong Learning Guidance Policy Network (ELGPN)

 Διασφάλιση Ποιότητας στη ΔΒΜ

 • Συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3)
 • Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)