SOLAR CV

Τίτλοςτου Έργου: «SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power - SOLAR CV».

Διάρκεια: Η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 3 χρόνια από 1/12/2015 έως 30/11/2018.

Το πρόγραμμα SolarCV, είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα
Συμμετέχουν, οι κάτωθι, 16 φορείς και οργανισμοί από πέντε (5) χώρες με εγκαταστάσεις Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας υπό λειτουργία ή κατασκευή: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Αυστρία και με συντονιστή εταίρο τον Φορέα AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía):

1

AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía)

Ισπανία

2

RENOVETEC (Renove Tecnología S.L)

Ισπανία

3

SEXPE (Junta de Extremadura)

Ισπανία

4

ARRAM (Business Consultants)

Ισπανία

5

PROTERMOSOLAR (Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica)

Ισπανία

6

ΚΑΠΕ (KΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Ελλάδα

7

IDEC (Business Consultants)

Ελλάδα

8

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ελλάδα

9

ΕΛΟΤ (The Hellenic Organization for Standardization)

Ελλάδα

10

EBHE (Ενωση Βιομηχανιων

Ηλιακης Ενεργειας-Greek Solar Industry Association)

Ελλάδα

11

ENEA (Italian National Energy Agency)

Ιταλία

12

SYNERGIE (Italiani VET provider)

Ιταλία

13

REGIONE SARDINIA

Ιταλία

14

ANEST (Ιtalian National Association of CSP)

Ιταλία

15

ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association)

Βέλγιο

16

ECQA (European Certification and Qualification Association)

Αυστρία

Σκοπός του Έργου
Σκοπός του Έργου είναι η απόκτηση και αναγνώριση των προσόντων στον τομέα της Συγκεντρωμένης Ηλιακής Ενέργειας (CSP CV) ενισχύοντας την εργασιακή κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου ευρωπαϊκού, εξ-αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης και της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων προσεγγίσεων στην Ισπανία.

 Τα αποτελέσματα του Έργου
Τα κύρια αποτελέσματα/προϊόντα του Έργου είναι:

 1. Ο καθορισμός του Ευρωπαϊκού Προτύπου (EU CSP CV) για την κατάρτιση των χειριστών Συγκεντρωτικών Θερμικών Ηλιακών (ΣΘΗ) Συστημάτων.
 2. Η δημιουργία διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας μαζί με λογισμικό προσομοίωσης λειτουργίας ΣΘΗ εγκατάστασης (e-simulator) για την παροχή κατάρτισης.
 3. H ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επικύρωση της μη-τυπικής μάθησης.
 4. Η διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την ιστοσελίδα του προγράμματος πατήστε εδώ: http://www.solar-cv.eu/

 Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.elesyp.gr/

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής "Μιχάλης Κασσωτάκης" http://ergastirio-eps.ppp.uoa.gr/

Διεθνής Ένωση για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό  http://www.iaevg.org/IAEVG/ 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPΕ (ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
10 δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY – ICCDPP)
http://iccdpp.org/
Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και συστημάτων υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL AND VOCATIONAL GUIDANCE - IAEVG)
http://iaevg.net/
Επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται σε θέματα έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΕΠ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CEDEFOP)
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
Έρευνες και μελέτες του CEDEFOP για την ενίσχυση των διαφόρων ομάδων στόχου της ΣυΕΠ καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και εξής η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για την λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ανήκει πλέον στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης κι όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση αδείας ΚΔΒΜ 1 θα πρέπει να καταθέτουν τον φάκελό τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ( http://www.gsae.edu.gr/el/idiotika-kdvm ) και όχι στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και εξής η αρμοδιότητα χορήγησης αδείας για την λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ανήκει πλέον στον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης κι όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση αδείας ΚΔΒΜ 1 θα πρέπει να καταθέτουν τον φάκελό τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ( http://www.gsae.edu.gr/el/idiotika-kdvm ) και όχι στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τίτλος Έργου:

«LIVE SKILLS»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances».

Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα έχει Συντονιστή-Εταίρο το British Council, και περιλαμβάνει εννέα (9) εταίρους από τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διάρκεια:   2016-2019

Σκοπός του Έργου:

Σκοπός του Έργου "LIVE SKILLS" είναι ο εντοπισμός των ελλείψεων σε δεξιότητες και η ανταπόκριση στην ζήτηση για νέες δεξιότητες μέσα σε δύο υπό-τομείς του ευρύτερου Δημιουργικού και Πολιτιστικού τομέα (Creative and Cultural Sector) και πιο συγκεκριμένα στους τομείς «Audio Visual» και «Live Performance». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής τριών (3) νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (VET curricula) στη Διοίκηση Τεχνών (Arts Management), στις Ψηφιακές Δεξιότητες και Δεξιότητες σε Νέες Τεχνολογίες (Digital and New Technologies Skills) και στις Δεξιότητες στην Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα (Cultural Entrepreneurship Skills) για δύο επαγγέλματα στους τομείς των Οπτικοακουστικών (Audio Visual) και Ζωντανής Παράστασης (Live Performance), τα οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων και των άλλων υπό-τομέων του ευρύτερου Δημιουργικού και Πολιτιστικού τομέα.

Οι δράσεις του Έργου:

Οι δράσεις του έργου είναι οι εξής:

ΈΡΕΥΝΑ

Χαρτογράφηση των ουσιωδών δεξιοτήτων και αναγκών στους τομείς των Οπτικοακουστικών (Audio Visual) και Ζωντανής Παράστασης (Live Performance).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συμμετοχή πάνω από 400 εκπαιδευομένων, πάνω από 90 εκπαιδευτών και πάνω από 150 εργοδοτών στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση / πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΔΙΑΔΟΣΗ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διάδοση/ Επικοινωνία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε:

 • Άλλους τομείς
 • Νέους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΕΕΚ
 • Άλλες χώρες
 • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

live skills 

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται στο συντονισμό των δράσεων σχετικές με τη Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου και των παραδοτέων. Ειδικότερα, έχει επιφορτιστεί, με τις κάτωθι δράσεις:

 • Τη Διασφάλιση Ποιότητας για την υλοποίηση του έργου με την ανάπτυξη ενός σχετικού Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας
 • Τη Διασφάλισή Ποιότητας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Curricula)
 • Κατευθύνσεις και οδηγίες για την «αδειοδότηση» των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (licensing of VET Curricula)
 • Την πιστοποίηση (accreditation) των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Curricula) στην Ελλάδα και οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή της πιστοποίησης τους στις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Φυλλάδιο του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος Live Skills στην Αγγλική έκδοση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος Live Skills.

Για το ενημερωτικό video του προγράμματος Live Skills που απευθύνεται στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα πατήστε εδώ.

Για το ενημερωτικό video του προγράμματος Live Skills που απευθύνεται στους Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πατήστε εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.live-skills.eu

Για συνδρομή στο Newsletter του προγράμματος πατήστε εδώ.