Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

Βεβαίωσης Επάρκειας Επαγγελματιών της ειδικότητας

«Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2009 / 1992 της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας" των Ι.Ε.Κ. (Ν. 2009 / 1992, παρ. 1α και 4β, άρθρου 6 - ΚΥΑ 4892/1/76-γ/2010, όπως τροποιήθηκε µε την ΚΥΑ 1016/109/183/2012 - ΦΕΚ Β' 606 / 05.03.2012)

Στην περίπτωση που χάσατε τη Βεβαίωση Επάρκειας Επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», η οποίο σας χορηγήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στο Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης και προκειμένου να σας χορηγηθεί «Αντίγραφο» αυτής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Προμηθεύεστε τη σχετική Δήλωση Απώλειας του πρωτότυπου Τίτλου σας από την Αστυνομία.
  • Εκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε τη σχετική Αίτηση χορήγησης αντιγράφου του Τίτλου.  (Για τη φόρμα της Αίτησης πατήστε εδώ.)
  • Αποστέλλετε, μέσω της εφαρμογής e- Επικοινωνία (https://eepikoinonia.eoppep.gr/welcome) σκαναρισμένη την Αίτηση και τη Δήλωση Απώλειας.

Βήματα Ηλεκτρονικής Υποβολής:

1. Πληκτρολογήστε: https://eepikoinonia.eoppep.gr/welcome
2. Στη συνέχεια εισάγετε τους κωδικούς σας για είσοδο στο taxisnet
3. Πατήστε «Νέα Επικοινωνία»
4. Επιλέξτε την κατηγορία: Δ.Π.Π.Εξετ. Πιστ.Επαγγ. που δεν διαθ.αναγνωρ. επαγγ.τίτλο «Προσ Ιδ. Ασφάλειας» (Security)
5. Στο «Θέμα» συμπληρώστε: Απώλεια πρωτότυπου τίτλου- Χορήγηση αντιγράφου Βεβαίωσης Επάρκειας
6. Για να ανεβάσετε τα αρχεία της Αίτησης και της Βεβαίωσης Απώλειας, πατήστε «Επιλέξτε Αρχείο»
7. Αφού επιλέξετε αρχείο, πατήστε «Μεταφόρτωση»
8. Για την ολοκλήρωση της αποστολής, πατήστε στο τέλος «Υποβολή»