ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 75 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.

Ι.Για το φυσικό πρόσωπο 

1. Καταβολή χρηματικού ποσού

2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος

3. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι:

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.

β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς.

δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

ε) επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

5. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

7. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

Ο εν λόγω τίτλος θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, προκειμένου να γίνει δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από το όνομα του φυσικού προσώπου που αιτείται την άδεια μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.

Ο τύπος της εκπαίδευσης που θα παρέχεται είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρτικόλεξο αυτού, (π.χ αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ ή αντί για Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1 κ.λ.π)

8. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, δήλωση του ν.1599/1986 περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις

Για κάθε κτήριο με δυναμικότητα έως 75 ατόμων ανά ώρα

9. Ισχύουσα οικοδομική άδεια

10. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

12. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. Σχ. Υπόδειγμα είναι στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)


Για κάθε κτήριο με δυναμικότητα άνω των 75 ατόμων ανά ώρα

9. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου

10. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

 

ΙΙ.Για το νομικό πρόσωπο 

1. Καταβολή χρηματικού ποσού

2.Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι :

α) η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και

γ) το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τον διορίζει (όταν πρόκειται για Ο.Ε και Ε.Ε) ή ακριβές αντίγραφο της αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής .

3. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του περί των μεταβολών του νομικού προσώπου

4. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ

5. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το νομικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο

6. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένου και του νομίμου εκπροσώπου του, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του αιτούντος νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Για τον νόμιμο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου

8. Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι:

α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού,

β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς

9. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου, είναι ασφαλιστικά ενήμεροι από τον ΟΑΕΕ με σαφή αναφορά στην ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ

10. Φορολογική ενημερότητα του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων

11. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

12. Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία.

13. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.

Ο εν λόγω τίτλος θα ονομάζεται «διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» ο οποίος, προκειμένου να γίνει δεκτός, πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από τον διακριτικό τίτλο του νομικού προσώπου μαζί με τον τύπο της άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης για την παροχή της οποίας υποβάλλεται η αίτηση περί χορήγησης αδείας.

Ο τύπος της εκπαίδευσης που θα παρέχεται είναι δυνατόν να αντικαθίσταται στον διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το αρτικόλεξό του, (π.χ αντί Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να αναγράφεται το αρτικόλεξο Ι.Ι.Ε.Κ ή αντί για Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα μπορεί να γραφτεί Κε.Δι.Βι.Μ1 κ.λ.π)

14. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, δήλωση του ν.1599/1986 περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις

Για κάθε κτήριο έως 75 ατόμων ανά ώρα

15. Ισχύουσα οικοδομική άδεια

16. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

17. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

18. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. Σχ. Υπόδειγμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)


Για κάθε κτήριο άνω των 75 ατόμων ανά ώρα

15. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου

16. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

17. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

ΙΙΙ. Για την ένωση προσώπων στην οποία έχει χορηγηθεί η άδεια

1. Καταβολή χρηματικού ποσού

2. Πράξη ορισμού του υπεύθυνου κατά νόμο της ένωσης προσώπων

3. Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων.

4. Άπαντα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, εκτός από το έγγραφο που αφορά στη νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου της ένωσης που σε αυτή τη περίπτωση θα είναι αντίγραφο της απόφασης των μελών της ένωσης περί διορισμού του.

Για κάθε κτήριο έως 75 ατόμων ανά ώρα

5. Ισχύουσα οικοδομική άδεια

6. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.

7. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

8. Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτήριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. Σχ. Υπόδειγμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης)

 

Για κάθε κτήριο άνω των 75 ατόμων ανά ώρα

5. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου

6. Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

7. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.

Χρηματικό ποσό

Για την έκδοση της άδειας, Φροντιστηρίου (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και Κέντρου Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) απαιτείται χρηματικό ποσό, για κάθε κτήριο, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, στην Εθνική Τράπεζα, ως ακολούθως :

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματικό ποσό

Αρ. Λογαριασμού

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(άνω ή κάτω των 75 ατόμων)

100€

125/54003926,

ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης

Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για χορήγηση άδειας

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.

Χρηματικό ποσό για όλες τις περιπτώσεις

Για την έκδοση της άδειας ΚΔΒΜ1απαιτείται χρηματικό ποσό, για κάθε κτήριο, υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, στην Εθνική Τράπεζα, ως ακολούθως:

Τύπος ιδιωτικού παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Χρηματικό ποσό

Αρ. Λογαριασμού

ΚΔΒΜ1

100€

125/54002951 , ΙΒΑΝ: GR40 0110 1250 0000 1255 4002 951

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης

Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για χορήγηση άδειας

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

(συμπληρώνεται αντίστοιχα)

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.eoppep.gr/images/images/install/page 1


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.eoppep.gr/images/images/install/page 2


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.eoppep.gr/images/images/install/page 3


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.eoppep.gr/images/images/install/page 4

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς − Λιμένος

Για να αναζητήσετε τον υπ΄ αρ. ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α'/23-2-2017) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.»  πατήστε εδώ.

Για να αναζητήσετε την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. 9296/300/1.4.2013 (749 Β΄) με θέμα: «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς − Λιμένος» πατήστε εδώ.

Για να αναζητήσετε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και τον καθορισμό δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος πατήστε εδώ.

Για να αναζητήσετε τον Γενικό Ενιαίο Κανονισμό Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς πατήστε εδώ.

Για να αναζητήσετε τον Γενικό Ενιαίο Κανονισμό Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος πατήστε εδώ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  I.E.K.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΕΠ)


 

Τίτλος Έργου:

 

DEVELOP PROTOTYPE TRAINING SYSTEM OF CAREER GUIDANCE COUNSELLORS

(INNO-CAREER)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo da VinciTransfer of Innovation) και από  εθνικούς πόρους κατά 25%.

Εταίροι:

 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
 • Προσανατολισμού / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Ελλάδα) – Επικεφαλής εταίρος
 • Euricon Ltd Consultants (Ελλάδα)
 • ΙΝΕΚ ΠΕΟ - Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Κύπρος)
 • NVF – National Training Fund (Τσεχία)
 • USRV – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Ιταλία)

Διάρκεια: 1-10- 2013 μέχρι 30-9-2015


Περιγραφή του έργου:

Το INNO-CAREER είναι ένα Έργο Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation project - TΟI), το οποίο επικεντρώνεται στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ).

Στόχοι του Έργου:

 • Υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες της συμβουλευτικήςσταδιοδρομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Ενδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των συμβούλων σταδιοδρομίας και του εργασιακού βίου (επιχειρήσεις, τομείς απασχόλησης κλπ)
 • Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής και των εμπλεκομένων στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας φορέων σχετικά με τα νέα προσόντα και τις δεξιότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας που απαιτούνται από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προς τους πολίτες

Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται Οδηγοί Διαχείρισης έργου, Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης του Έργου

Ωφελούμενοι:

 1. Φορείς και στελέχη που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 2. Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κλπ)
 3. Φορείς αρμόδιοι για το σχεδιασμό ή την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες)
 4. Οργανισμοί σχετικοί με την αγορά εργασίας (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια κλπ)
 5. Συμβουλευόμενοι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναζήτηση, την ένταξη ή/και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων σταδιοδρομίας.
 6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αποδοχή και υιοθέτηση του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, της μεθοδολογίας υλοποίησης και αξιολόγησής του και του υλικού κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας.

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο έργο:

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας μεταξύ άλλων για θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα είναι ο επικεφαλής δικαιούχος του έργου, υπεύθυνος για τη γενική εποπτεία του σχεδιασμού και της υλοποίησής του, ενώ συμμετέχει στη γενική διαχείριση και τη δημοσιότητα του έργου. Λόγω του ρόλου και της τεχνογνωσίας του είναι υπεύθυνος για εξειδικευμένες δράσεις στο πλαίσιο του έργου, όπως για την συγκριτική μελέτη των εθνικών επαγγελματικών περιγραμμάτων των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργία του σχετικού Κοινού Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Περιγράμματος, τη συμμετοχή στην έρευνα των υφιστάμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας και στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης, τη δημιουργία δικτύου πιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας σε κάθε κράτος μέλος της εταιρικής σύμπραξης του έργου, τη διοργάνωση του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης συμβούλων στην Ελλάδα και την αξιολόγηση / παρακολούθηση της υλοποίησης και των διαδικασιών πιστοποίησής του. Παράλληλα συμμετέχει στην εκπόνηση του πρότυπου υλικού κατάρτισης των συμβούλων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αξιοποιώντας πρόσφατη βιβλιογραφία και ερευνητικά ευρήματα καθώς και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων έργων και της συμμετοχής του στα ευρωπαϊκά δίκτυα ELGPN και Euroguidance. Τέλος ο ΕΟΠΠΕΠ είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση τελικού συνεδρίου διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και για την εκπόνηση σχεδίου και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Πορεία του έργου

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου (2013-2014) ολοκληρώθηκε η συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και των επαγγελματικών περιγραμμάτων των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες - μέλη των εταίρων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των συμβούλων σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων του έργου. Επίσης ολοκληρώθηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Περίγραμμα του συμβούλου σταδιοδρομίας, η περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Training Course) και ο Οδηγός Διαδικασιών Πιστοποίησης (Accreditation Procedures Guide) των καταρτιζόμενων. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη και δύο Συναντήσεις Διοίκησης στην Λευκωσία της Κύπρου και την Πράγα της Τσεχίας αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση του έργου (2014-2015) είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την παραγωγή διαδραστικού υλικού κατάρτισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών για συμβούλους σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Δια Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2020: Σύγχρονες θεματικές εφαρμογής του θεσμού – Απαιτούμενες δεξιότητες για τους συμβούλους» και αποτελείται από τις ακόλουθες έξι θεματικές ενότητες:

 1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
 2. Διασφάλιση Ποιότητας στην Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 3. Αναγνώριση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης
 4. Υπηρεσίες Υποδοχής για Μετανάστες
 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Κινητικότητα
 6. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Επίσης η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, τη δικτύωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συμβούλων και άλλου είδους δράσεις σχετικές με την δημοσιότητα του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητά του κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.inno-career.com καθώς και στα παρακάτω ενημερωτικά σημειώματα και ανακοινώσεις:

1st newsletter
2nd newsletter
3rd newsletter

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας INNO-CAREER και η συμβολή του στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης του έργου INNO-CAREER: Develop Prototype Training System of Career Guidance Counsellors στην Ελλάδα