Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.

Θεσμικό Πλαίσιο

• Υπ. αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005/29.11.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων» (ΦΕΚ 3178/τ. Β’ /2012). Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Νόμος υπ. αριθ. 3911/08.02.2011 «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12/τ. Α’/2011). Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.
• Οδηγία 2007/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
• Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 104 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (EE L 191/1 της 18.7.2008), και της Οδηγίας 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (EE L 273/12 της 17.10.2009). Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Διόρθωση Σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 3178/Β΄/29.11.2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΣ19/οικ. 49045/5005/19.11.2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 558 τ. Β/11.03.2013).  Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
• Εξεταστές Μηχανοδηγοί, που θα επιτηρούν στις εξετάσεις των υποψηφίων μηχανοδηγών.

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2014|closed}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2014 

ΑΘΗΝΑ Σάββατο 25/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
ΑΘΗΝΑ Κυριακή 26/01/2014, ώρα 10.00π.μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 25/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κυριακή 26/01/2014, ώρα 10.00π.μ.
{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 3ης Περιόδου 2013}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 3ης Περιόδου 2013

Τρίτη 25/06/2013 και Πέμπτη 27/06/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 29/06/2013 και Κυριακή 30/06/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 06/07/2013, Κυριακή 07/07/2013 και Δευτέρα 08/07/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 13/07/2013, ώρα 10.00π.μ.
 {slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 2ης Περιόδου 2013}

Πρόγραμμα των Εξετάσεων 2ης Περιόδου 2013

Σάββατο 06/04/2013, ώρα 10.00π.μ. 

Σάββατο 13/04/2013, ώρα 10.00π.μ. και Κυριακή 14/04/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 20/04/2013, ώρα 10.00π.μ. στην Θεσσαλονίκη

{slide=Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2013}

 Πρόγραμμα των Εξετάσεων 1ης Περιόδου 2013

 

Δευτέρα 04/02/2013, ώρα 02.00μ.μ.

Πέμπτη 07/02/2013, ώρα 10.00π.μ. & 03.00μ.μ.

Δευτέρα 11/02/2013, ώρα 02.00μ.μ.

Πέμπτη 14/02/2013, ώρα 10.00π.μ. & 03.00μ.μ

Δευτέρα 18/02/2013, ώρα 02.00μ.μ

Πέμπτη 21/02/2013, ώρα 10.00π.μ.

Σάββατο 23/02/2013, Θεσσαλονίκη, ώρα 10.00π.μ.

{/slides}

Προσέλευση κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 13:00 π.μ. με 15:00 μ.μ.

Η υπηρεσία Πρωτοκόλλου λειτουργεί για το κοινό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 15:00.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 13:00 π.μ. με 15:00 μ.μ.

Τμήματα

Αντικείμενο

Τηλέφωνα

Φαξ

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021

Γιαννοπούλου Μαρίνα: 210 2709002

210 2777432

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Μπράχου Κωνσταντίνα: 210 2709005

210 2709193 

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

Κυριακοπούλου Ναντίνα: 210 2709021

Πρωτόκολλο

Υποβολή αιτήσεων, φακέλων, εγγράφων

Ανυφαντάκη Αγγελική: 210 2709091

210 2709142

Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Αθανασούλη Αγγελική: 210 2709149

Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

Πιστοποίηση Αποφοίτων ΙΕΚ,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών,
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας,
Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709150

Προϊστάμενος Τμήματος:
Παπαευσταθίου Κων/νος: 210 2709141

Μητσάκου Ειρήνη: 210 2709189

Δασκαλάκης Θωμάς: 210 2709097

Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής,
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709107

Προϊστάμενος Τμήματος
Παπαϊωάννου Σπύρος: 210 2709109

Τζανετέα Φρόσω: 210 2709111

Κατσιμάνη Μαρίνα: 210 2709106

Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709160
Προϊστ/νος Τμήματος: Αντωνίου Αντώνης 2102709161

Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Δια Βίου Μάθησης Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Κοσμέτου Μαρία: 210 2709055

Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Αναγγελία Διδασκαλίας για Διδάσκοντες σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709052

Προϊσταμένη Τμήματος
Δέδε Δήμητρα: 210 2709064


Δέδε Ιωάννα: 210 2709054

Μπράβος Αντώνης: 210 2709056

Παπαϊωάννου Παρασκευή: 210 2709057

Αλμπέρτη Αικατερίνη: 210 2709051

Σταυροπούλου Μαρία: 210 2709017

Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

Άδεια λειτουργίας για Φροντιστήρια και  Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 1 και 2, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Κολλέγια, Ιδιωτικά Σχολεία

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709037
Προϊστάμενος Τμήματος:
Μαλτέζος Νικόλαος 2102709038

 

Μακρής Αθανάσιος: 210 2709041

Παπαχριστόπουλος Παναγιώτης: 210 2709043

Γεωργοπούλου Ελένη: 210 2709039

Μπράβου Κατερίνα: 210 2709045

Κατσούλου Ανδριανή: 210 2709042

210 2709049

Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γαϊτάνης Δημήτρης: 210 2709174

Τηλέφωνο Διεύθυνσης: 210 2709173

Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ

Εθνικό Κέντρο Europass

Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών & Φορέων ΣΥΕΠ:
Δουλάμη Σταυρούλα: 2102709184

 

Βλαχάκη Φωτεινή: 210 2709172  

Παυλάκης Λεωνίδας: 210 2709176

Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ Πληροφορίες και διευκρινίσεις, προγραμματισμός συνάντησης με Στέλεχος, Εθνικό Κέντρο Europass

Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Υπηρεσιών & Εργαλείων ΣΥΕΠ:
Τετραδάκου Σταυρούλα: 210 2709180

 

 Λουκά Έλενα: 210 2709181

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ζέζας Διονύσιος: 210 2709101

Τμήμα Διοικητικού

Προϊστάμενος Τμήματος
Ζέζας Διονύσιος: 210 2709101

 

Μπάσδρα Βιβή: 210 2709102

Καρκούλια Γιώτα: 210 2709103

Μυωτέρη Δέσποινα: 210 2709104

Τμήμα Οικονομικού

Λογιστήριο

Τηλέφωνο Τμήματος: 210 2709080

Προϊστάμενος Τμήματος: 
Μιχαλακάκος Γεώργιος: 210 2709082

 

Κουσούλης Παναγιώτης: 210 2709087

Μπαρμπούτα Μαρίνα: 210 2709083

210 2709089

Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709118
Προϊστάμενος Τμήματος:
Σφακιανάκης Γεώργιος: 210 2709121  

210 2709124

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Ανάπτυξης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Καρνεμίδου Αναστασία: 210 2709100

Τμήμα Ανάπτυξης & Προβολής Επικοινωνίας

Προϊσταμένη Τμήματος
Μοίραλη Ελένη: 210 2709071

Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος
Γλάρος Αντώνιος: 210 2709013

 Ζαλούμη Ειρήνη: 210 2709093

Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τηλέφωνο Τμήματος : 210 2709020

Γαλάκος Μιχαήλ: 210 2709023

Γιαγτζόγλου Κοσμάς: 210 2709027

Καρράς Βασίλης: 210 2709025

Νομική Υπηρεσία

Ιθακήσιος Κωνσταντίνος: 210 2709011

Λιούπη Πελαγία : 210 2709066

Ζάκκας Βαλάντης: 210 270 9069

Παπασαράντη Ματίνα: 210 2709065

Λωρίτης Γιώργος: 210 2709068

Μπαφέρου Φωτεινή: 210 2709067

ΕΘΝΙΚΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Δικαιούχοι ΕΣΠΑ

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση

Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

European Qualifications Framework (EQF)

European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

European Credit Transfer System (ECTS)

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET)

EUROPASS

EUROGUIDANCE

Κέντρο EUROPEDIRECT

Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση

Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΙΔΙΚΗ- Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση (EURYDICE)

 

ΔΙΕΘΝΗ

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Recognition of Non-formal and Informal Learning (OECD)

The Role of National Qualifications Frameworks into Promoting Lifelong Learning (OECD)