Τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουν οργανωτική διάρθρωση που περιλαμβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασμού και εφαρμογής πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης και, προς τούτο, διαθέτουν διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές. Παράλληλα, στεγάζονται σε κτηριακή υποδομή, η οποία είναι σύμφωνη με τον κτηριοδομικό κανονισμό και φέρουν εξοπλισμό που εξυπηρετεί τις παραπάνω λειτουργίες. Το συγκεκριμένο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ συντελεί στην εξασφάλιση ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους εκπαιδευομένους μέσα από τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών, πρακτικών γνώσεων αλλά και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων. Καταληκτικός στόχος είναι η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των εκπαιδευομένων στην κοινωνία και η διασφάλιση της προσαρμογής τους  στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα διάφορα τμήματα των Ι.Ι.Ε.Κ μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Γυμνασίου σε κάποιες ειδικότητες και  απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και ενήλικες με γνώσεις κάθε επαγγελματικής βαθμίδας, για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να εξοικειωθούν με νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο, με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία.

Μπορούν να ιδρυθούν είτε από φυσικά, είτε από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η Άδεια Λειτουργίας των Ι.Ι.Ε.Κ χορηγείται με Απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που έχουν αδειοδοτηθεί πατήστε εδώ.

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας λειτουργίας ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)


Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΜΕ.) υποβάλλουν φάκελο με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και στη συνέχεια διαβιβάζει τον φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ΚΕ.Μ.Ε.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να αδειοθοτηθούν ως ΚΕ.Μ.Ε. πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους έως 31/12 του προηγούμενου έτους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η ισχύς της άδειας λειτουργίας είναι για τρία έτη.

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μπορεί να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Αλλαγή σε ειδικότητες και προγράμματα Σπουδών (προσθήκη, κατάργηση, μετονομασία).
  • Κτηριακές αλλαγές.

- O ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 σχετικά με την «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α’), ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίων μεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών, ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι και Ι.Ε.Κ».

Ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

- Νόμος 3696 (ΦΕΚ 177/25.8.2008), Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων

- Νόμος 3848 (ΦΕΚ 71/19.5.2010), Τροποποίηση του ν.3696, άρθ. 45

- Υ.Α. 63893/ΙΑ/3-6-10 (ΦΕΚ 774 Β΄/3-6-10) "Εξειδίκευση κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΜΕ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."

- Υ.Α 29.416/ΙΑ/19-3-2012 (ΦΕΚ 1030 Β’/4-4-2012) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3-6-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΜΕ που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.3696/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»"

- Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 64695 / ΙΑ-4.6.10 "Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»"

- Νόμος 3943 (ΦΕΚ 66/31.3.2011) "Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών", Τροποποίοηση του άρθρου 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α΄) Άρθρο 46, Παράβολα-Χρηματικά Ποσά

- Ν. 4027/4-11-2011 (ΦΕΚ 233 A'/4-11-2011 ) "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις", Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/2008 (Διαχείριση αλλαγών και παρακολούθηση)

- Ν. 4076/9-8-2012 (ΦΕΚ 159 Α’/10-8-2012) “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 9: Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

- Νόμος 3879 (ΦΕΚ 163/21.9.2010), Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο θεσμικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων μεθοδολογικών εργαλείων και τον καθορισμό των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Ο Οργανισμός θ’ αναπτύξει το μηχανισμό που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί τα προς αντιστοίχηση προσόντα. Θα διενεργήσει την αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ, και θα δημιουργήσει κλαδικούς περιγραφικούς δείκτες, σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παράλληλα, θα αναπτύξει μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη διαρκή εξειδίκευσή του ΕΠΠ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την αντιστοίχιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

Πιστοποίηση Προσόντων

Η πιστοποίηση προσόντων αφορά στην πιστοποίηση των εκροών, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης. Σε συνεργασία με την αγορά εργασίας ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, και σε σύνδεση με την πιστοποίηση εισροών, ο ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας.

 

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες τόσο για τη νέα ειδικότητα ΙΕΚ όσο και για τη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο. Ειδικότερα, μπορείτε να πληροφορηθείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία για τα ακόλουθα κανονιστικά κείμενα:

1. Κανονιστικό Πλαίσιο έγκρισης νέας ειδικότητας.
2. Κανονισμός Πιστοποίησης της νέας ειδικότητας ΙΕΚ.
3. Κανονισμός Πιστοποίησης των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)

Η νέα ειδικότητα
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό, προχώρησε στη σύνταξη, έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 1715/2012 της νέας ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)».
Η ειδικότητα εντάσσεται στον Τομέα «Υγείας - Αισθητικής», ομάδα «Κοινωνικών Υπηρεσιών» και παρέχεται από το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012 Β.

Σε ποιους απευθύνεται
Η ειδικότητα απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)» μπορούν να λάβουν Άδεια Εργασίας Κατηγορίας Α’ και να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας σε όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και των Τμημάτων Εσωτερικής Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των τομέων της οικονομίας, σε επίπεδο εξαρτημένης εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εισαγωγή - Διάρκεια σπουδών
Ο τύπος τίτλου σπουδών εισαγωγής είναι το απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί ένα (1) εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση των προγραμμάτων της ειδικότητας μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΙΕΚ ή στα τηλέφωνα 213.13.11.586 και 213.13.11.645.

Πιστοποίηση – Απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1, συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται για όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ.

Κανονιστικό Πλαίσιο έγκρισης νέας ειδικότητας
Το ΦΕΚ Β' 1715/17-05-2012, που αφορά στην έγκριση της νέας ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας Επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Κανονισμός Πιστοποίησης
Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της ειδικότητας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3032/15-11-2012, περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, διαδικασία εξετάσεων και κατάλογο των ερωτήσεων από τον οποίο αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης (τόσο των αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας όσο και των επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο).
Τον Κανονισμό Πιστοποίησης μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Ποιους αφορά
Η διαδικασία αφορά στους επαγγελματίες της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.

Πώς διεξάγεται η Πιστοποίηση
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΚΕ.ΜΕ.Α.) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία, με στόχο τη διενέργεια της πιστοποίησης των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλ. 210.74.81.421 (www.kemea.gr).

Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας
Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.

Κανονιστικό Πλαίσιο πιστοποίησης Επαγγελματιών
Το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» ΦΕΚ 2899 τ. Β΄/29.10.2012, περιλαμβάνει αναλυτικά τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το φορέα διενέργειας, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Το Κανονιστικό Πλαίσιο πιστοποίησης Επαγγελματιών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Κανονισμός Πιστοποίησης Επαγγελματιών
Τον Κανονισμό Πιστοποίησης των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 261 τ. Α΄/9 Δεκεμβρίου 2013), δόθηκε παράταση ισχύος των αδειών εργασίας. Το Νόμο μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον υπ. αριθμ. Ν. 4218/2013 με τίτλο: «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268 Α΄) - Παράγραφος 11 «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας» Άρθρο 6.