Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο θεσμικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων μεθοδολογικών εργαλείων και τον καθορισμό των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Ο Οργανισμός θ’ αναπτύξει το μηχανισμό που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί τα προς αντιστοίχηση προσόντα. Θα διενεργήσει την αντιστοίχιση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ, και θα δημιουργήσει κλαδικούς περιγραφικούς δείκτες, σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παράλληλα, θα αναπτύξει μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη διαρκή εξειδίκευσή του ΕΠΠ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι επίσης ο αρμόδιος φορέας για την αντιστοίχιση του ΕΠΠ με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

Πιστοποίηση Προσόντων

Η πιστοποίηση προσόντων αφορά στην πιστοποίηση των εκροών, δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και της άτυπης μάθησης. Σε συνεργασία με την αγορά εργασίας ως προς τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, και σε σύνδεση με την πιστοποίηση εισροών, ο ΕΟΠΠΕΠ διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, πιστοποιεί συγκεκριμένα προσόντα και αδειοδοτεί ανεξάρτητους φορείς που πιστοποιούν προσόντα που προσδιορίζονται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων της αγοράς εργασίας.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η διαδικασία αφορά στους επαγγελματίες της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr) .

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. στο τηλ. 210.74.81.421 (www.kemea.gr), όποτε δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Στους επιτυχόντες επαγγελματίες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης χορηγείται «Βεβαίωση Επάρκειας», η οποία αντιστοιχεί στο «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1», του αρ. 6 παρ. 1 του Ν.2009/1992.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών - ΦΕΚ Β’ 2899/29.10.2012, πατήστε εδώ.
• Τροποποίηση, ΦΕΚ Β’ 25/10.01.2013, πατήστε εδώ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τον Κανονισμό Πιστοποίησης των Επαγγελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Εξετάσεις Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων.

Θεσμικό Πλαίσιο
Ο Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 προβλέπεται ότι:
οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας στους ενδιαφερόμενους θα διενεργούνται από ικανούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κατόπιν αδειοδότησης αυτών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι απαιτήσεις καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων ορίζονται και εφαρμόζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • τον νόμο μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε τα κάτωθι Προεδρικά Διατάγματα τα οποία αφορούν στον καθορισμό των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112 (ΦΕΚ 197 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113 (ΦΕΚ 198 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114 (ΦΕΚ 199 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115 (ΦΕΚ 200 Α΄ /17-10-2012)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ 3 Α΄ /08-01-2013)
«Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/12.06.2013 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Με την υπ΄ αριθμ. Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1643 /Β΄/ 03.07.2013) τροποποιείται η υπ΄αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄ 21).

Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την αριθμ.  457/25/Φ.Γ.9.6.4 (3) καθορίζεται το παράβολο για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011.

Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την υπ΄αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14.06.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1447 Β΄) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».

Την παραπάνω Κ.Υ.Α. μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Με την αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2190 /Β/ 05.09.2013) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Την παραπάνω ΚΥΑ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

Με την υπ΄αριθμ. 51585/Υ1/2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 995/Β΄/11.4.2016) καθορίζεται η μορφή των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να αναζητήσετε την ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.


Με την υπ΄αριθμ. 128516/392/Φ.350/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4260/Β΄/6.12.2017) καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων».

Για να αναζητήσετε την ως άνω Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ.

 

Υπό κατασκευή

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ε.Σ.):

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://services.eoppep.gr/appweb/


Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι υποχρεωτική για την επακόλουθη εξέταση του φακέλου του φορέα. Στη συνέχεια, οι φορείς εκτυπώνουν την αίτηση και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταθέτουν φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Ενημερωτικό Υλικό για Άδεια Λειτουργίας Ε.Ε.Σ. :