Τίτλος Έργου:

«LIVE SKILLS»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances».

Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα έχει Συντονιστή-Εταίρο το British Council, και περιλαμβάνει εννέα (9) εταίρους από τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διάρκεια:   2016-2019

Σκοπός του Έργου:

Σκοπός του Έργου "LIVE SKILLS" είναι ο εντοπισμός των ελλείψεων σε δεξιότητες και η ανταπόκριση στην ζήτηση για νέες δεξιότητες μέσα σε δύο υπό-τομείς του ευρύτερου Δημιουργικού και Πολιτιστικού τομέα (Creative and Cultural Sector) και πιο συγκεκριμένα στους τομείς «Audio Visual» και «Live Performance». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής τριών (3) νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (VET curricula) στη Διοίκηση Τεχνών (Arts Management), στις Ψηφιακές Δεξιότητες και Δεξιότητες σε Νέες Τεχνολογίες (Digital and New Technologies Skills) και στις Δεξιότητες στην Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα (Cultural Entrepreneurship Skills) για δύο επαγγέλματα στους τομείς των Οπτικοακουστικών (Audio Visual) και Ζωντανής Παράστασης (Live Performance), τα οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων και των άλλων υπό-τομέων του ευρύτερου Δημιουργικού και Πολιτιστικού τομέα.

Οι δράσεις του Έργου:

Οι δράσεις του έργου είναι οι εξής:

ΈΡΕΥΝΑ

Χαρτογράφηση των ουσιωδών δεξιοτήτων και αναγκών στους τομείς των Οπτικοακουστικών (Audio Visual) και Ζωντανής Παράστασης (Live Performance).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συμμετοχή πάνω από 400 εκπαιδευομένων, πάνω από 90 εκπαιδευτών και πάνω από 150 εργοδοτών στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση / πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΔΙΑΔΟΣΗ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διάδοση/ Επικοινωνία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε:

 • Άλλους τομείς
 • Νέους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΕΕΚ
 • Άλλες χώρες
 • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

live skills 

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται στο συντονισμό των δράσεων σχετικές με τη Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου και των παραδοτέων. Ειδικότερα, έχει επιφορτιστεί, με τις κάτωθι δράσεις:

 • Τη Διασφάλιση Ποιότητας για την υλοποίηση του έργου με την ανάπτυξη ενός σχετικού Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας
 • Τη Διασφάλισή Ποιότητας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Curricula)
 • Κατευθύνσεις και οδηγίες για την «αδειοδότηση» των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) (licensing of VET Curricula)
 • Την πιστοποίηση (accreditation) των προγραμμάτων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Curricula) στην Ελλάδα και οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή της πιστοποίησης τους στις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι του προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Φυλλάδιο του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος Live Skills

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος Live Skills στην Αγγλική έκδοση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος Live Skills.

Για το ενημερωτικό video του προγράμματος Live Skills που απευθύνεται στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα πατήστε εδώ.

Για το ενημερωτικό video του προγράμματος Live Skills που απευθύνεται στους Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πατήστε εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.live-skills.eu

Για συνδρομή στο Newsletter του προγράμματος πατήστε εδώ.

Τίτλος Έργου:

«ASAP - Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Sector Skills Alliances for design and delivery of VET.

Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει δεκατρείς 13 Οργανισμούς από πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εκπροσώπους του κλάδου και σχετικούς θεσμικούς οργανισμούς με συντονιστή εταίρο το Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca της Ιταλίας.

Διάρκεια:   2016-2019

Σκοπός και στόχοι του Έργου:

Το συγκεκριμένο έργο επιλέγει τον κλάδο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ που έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία 10 χρόνια. Σκοπός του Έργου είναι η ανάλυση και πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ στις συμμετέχουσες χώρες και ο σχεδιασμός κατάλληλων μεθοδολογιών εκπαίδευσης, που θα υποστηρίξουν ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία Digital Agenda for Europe εκτιμά πως η εκδοτική βιομηχανία απασχολεί περίπου 750,000 άτομα σε περισσότερες από 64,000 εταιρίες στην Ε.Ε. Η τεχνολογία είχε μια αξιοσημείωτη επίπτωση και προκάλεσε μαζικές μεταβολές στον εκδοτικό τομέα: άλλαξε το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρέασαν τα πρότυπα αγοράς των εκδοτικών προϊόντων και τη διαδικασία παραγωγής, ενώ νέα δίκτυα διανομής κατέλαβαν βασική θέση. Το πέρασμα από τη φυσική στη ψηφιακή διανομή, το μηδενικό οριακό κόστος παραγωγής ενός βιβλίου, οι πολλοί νέοι ανταγωνιστές που εισήλθαν στον εκδοτικό χώρο χάρις την τεχνολογία, τα προβλήματα που ανακύπτουν, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της επανάστασης.

Οι κύριοι Στόχοι του έργου είναι οι κάτωθι:

 1. Η προώθηση της αναγνωρισιμότητας του ρόλου του εκδοτικού τομέα στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και ταυτότητα και η ενίσχυση του ρόλου των μεσαίων και μικρών εκδοτών σε τοπικό επίπεδο.
 2. Η δημιουργία επαγγελματικών δεξιοτήτων με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την επίτευξη μιας πραγματικής μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και η σύνδεσή τους με μαθησιακά αποτελέσματα μέσω από ένα προληπτικό και όχι αντιδραστικό τρόπο.
 3. Η σύνδεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν τη διάρθρωση της εκδοτικής αλυσίδας παραγωγής, από τη δημιουργία μέχρι τη διανομή, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει h ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κύρια αποτελέσματα του Έργου:

Τα κύρια αποτελέσματα που στοχεύει το Έργο είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση του status Quo των στρατηγικών προοπτικών αναφορικά με τον κλάδο των Εκδόσεων.
 2. Συνθετική αναφορά: Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κλάδο των Εκδόσεων.
 3. Οδηγός για την εφαρμογή του EQF / ECVET στον τον κλάδο των Εκδόσεων και για τη θέσπιση των αρχών διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ASAP: περιγραφή της μεθοδολογίας και των εργαλείων.
 5. Πρόγραμμα ASAP: Οδηγός για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο του έργου και πλέον της «οριζόντιας» συμμετοχής του σε όλα τα πακέτα εργασίας, της συμμετοχής του σε δραστηριότητες διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου, είναι επιφορτισμένος για την ανάπτυξη και συντονισμό των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1. Την ανάπτυξη ενός οδηγού για την εφαρμογή των αρχών του EQF/ECVET στον χώρο των εκδόσεων καθώς και για την εφαρμογή των αρχών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το EQAVET.
 2. Τη διαμόρφωση σχετικής στρατηγικής για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τα EQF/ECVET
 3. Το σχεδιασμό των μεθόδων αξιολόγησης και της απόδοσης πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το ECVET
 4. Τον ορισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Για την ανανέωση της άδειας διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4547/2018, παρακαλούμε να υποβάλλετε τα παρακάτω:

Αίτηση ανανέωσης (πατήστε εδώ)

- Υπεύθυνη Δήλωση 1 (πατήστε εδώ)

- Υπεύθυνη Δήλωση 2 (πατήστε εδώ)

- Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

- Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

- Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

- Αντίγραφο της ήδη εκδοθείσας άδειας διδασκαλίας

Η Αίτηση Ανανέωσης υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον»

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Ανανέωση - Αναγγελία Άδειας Διδασκαλίας: Διάκριση/αποσαφήνιση

1. Οι κάτοχοι Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 12-11-2012, (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4093/12 ΦΕΚ 222/τΑ/12-11-2012) οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της άδειάς τους προσκομίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την ήδη εκδοθείσα άδειά τους, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, το αργότερο έως 30.8.2019.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Η παραπάνω διαδικασία αφορά σε όσες άδειες διδασκαλίας δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους ή όχι.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΔΕΝ οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της αδείας τους (για την ίδια άδεια).
Η Αίτηση για την Ανανέωση άδειας Διδασκαλίας υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
«Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον»
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ενημερώνονται σταδιακά για την πορεία της αίτησής τους, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού, με διαδικασία που θα ανακοινωθεί μετά τις 15/9/2019, στο https://www.eoppep.gr/, καθώς οι άδειές τους ισχύουν έως 31.12.2019 και μέχρι τότε προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο ότι διδάσκουν νομίμως.
Ο ΕΟΠΠΕΠ θα προβαίνει σε σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και εγγράφως ή τηλεφωνικά, σε περίπτωση που δεν είναι πλήρης η υποβληθείσα αίτηση του.
Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eoppep.gr/images/ananevseis_adeias_didaskalias_dieukr_20180914.pdf

2. Η διαδικασία της Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ' οίκον ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχύει, για όσους:

 • δεν έχουν άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. όσοι κάνουν πρώτη φορά έναρξη του επαγγέλματος,
 • έχουν απολέσει την άδεια διδασκαλίας τους και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αντιγράφου από την Αρχή που την εξέδωσε. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία άλλων υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν.
 • Θέλουν να αιτηθούν Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας με ένα νέο «προσόν» (π.χ. 2ο πτυχίο ή επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας, κλπ).
  Αναλυτικά πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο του ΕΟΠΠΕΠ, https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu
 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας μπορείτε να τα βρείτε εδώ https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu

Η αίτηση Αναγγελίας Διδασκαλίας υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
«Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας»
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πληκτρολογείτε: https://trainersexams.eoppep.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επιλέγετε το πεδίο «Εκτύπωση Βεβαίωσης»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Για τον έλεγχο γνησιότητας της Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, πληκτρολογείτε: https://trainersexamsverify.eoppep.gr

Για τον έλεγχο γνησιότητας συμπληρώνετε:

1. Αριθμό Ελέγχου (που είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης)
2. Κωδικό Πιστοποίησης (μόνο τον αριθμό)
3. Captcha Image

social self

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Η «Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη - New skills agenda» (2016) και η σύσταση «Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» (2017) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δεξιοτήτων των ενηλίκων, των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες (OECD-PIAAC 2012) πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες (περίπου 70 εκατομμύρια) δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ λίγες είναι οι πρακτικές που σχετίζονται με την ανίχνευση, αναγνώριση και διαφάνεια των δεξιοτήτων (Cedefop, 2016). Πολλά άτομα στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στα ταλέντα τους. Παράλληλα ένα σημαντικό μερίδιο μεταναστών και αιτούντων άσυλο στερούνται βασικών δεξιοτήτων και διαθέτουν ελλιπή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, με αποτέλεσμα να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Το έργο «Κοινωνικός Εαυτός I – αυτοενδυνάμωση για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση του κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων, αιτούντων άσυλο και ενηλίκων σε μετάβαση» έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναγνώριση, ανίχνευση και διάχυση πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων αυτό-αξιολόγησης βασικών, κοινωνικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων για την ενδυνάμωση και εξειδίκευση των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης - κατάρτισης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Το έργο έχει αυστηρή συνέπεια με την Εθνική πολιτική και τους Ευρωπαϊκούς στόχους για τη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη.
Το έργο Υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2017 -KA2 Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών - Στρατηγικές συμμαχίες στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Key Action 2 - Cooperation for innovation and exchange of good practices - Strategic partnerships VET) με συμμετοχή οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα.

Εταίροι:

 • ΕΟΠΠΕΠ (Ελλάδα) – Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού www.eoppep.gr
 • HdBA - HochSchule der Bundesagentur für Arbeit (Γερμανία) - Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Σπουδών στην Απασχόληση, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης www.hdba.de
 • INSUP Formation (Γαλλία) - Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαχείριση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στα πλαίσια της διά βίου μάθησης για νέους και ενήλικες με χαμηλά προσόντα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εργασία - www.insup.org

ΣυντονιστήςASPIC Lavoro Associazione di Promozione Sociale (Ιταλία)

Διάρκεια σχεδίου: 24 μήνες, 01/11/2017 - 31/10/2019

Αριθμός Σύμβασης: 2017-1-IT01-KA202-006139

Κύριες Δραστηριότητες

 • 2 Διακρατικές συντονιστικές συναντήσεις στη Ρώμη και στην Αθήνα
 • 3 Δράσεις κατάρτισης για επαγγελματίες συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτές και άτομα που χαράσσουν πολιτική και εμπλέκονται στη διαδικασία της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης προσφύγων, αιτούντων άσυλο, μεταναστών και ενηλίκων που βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση. Οι δράσεις κατάρτισης θα φιλοξενηθούν από τρεις χώρες: Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία

O ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια του έργου συμμετέχει ως εταίρος στις εργασίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με συντονιστικές συναντήσεις, εργαστήρια και συναντήσεις κατάρτισης, ενώ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και φιλοξενία μιας μονοήμερης διακρατικής συνάντησης στην Αθήνα το 2019 για όλους συμμετέχοντες εταίρους.

Επιμέρους στόχοι

 • Να ενισχυθούν οι εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες των επαγγελματιών που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε στρατηγικές και δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Να προωθήσει τη διάχυση γνώσεων, καλών πρακτικών και μεθοδολογιών ως προς τον εντοπισμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δύνανται να υποστηρίξουν την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα των ατόμων και να οδηγήσουν σε επικύρωση και πιστοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες.
 • Να ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών τα υφιστάμενα εργαλεία και μεθοδολογίες (συμβουλευτική, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, διαδικασία αυτοενδυνάμωσης, διαδικασίες ενσωμάτωσης και μεθοδολογίες για τη μεταφορά δεξιοτήτων) ή πρακτικές συμβουλευτικής και προσανατολισμού που υιοθετήθηκαν από την παρούσα σύνθεση των εταίρων.
 • Να προωθήσει και να αναπτύξει την έρευνα και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της κατάρτισης και της συμβουλευτικής οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και από άλλες χώρες μέσω δράσεων κινητικότητας.
 • Να δημιουργηθεί μια διακρατική εταιρική σχέση και δικτύωση που δίνει προστιθέμενη αξία αξιοποιώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τις προοπτικές, τα πολιτιστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες ανάγκες στις συμμετέχουσες χώρες, ώστε να προωθήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα (συστάσεις, ορθές πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενεργειών διάχυσης σε ποικίλα πλαίσια, με τη συμμετοχή διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να παράσχει σύντομες συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές με στόχο το να βελτιωθεί η υιοθέτηση και η δυνατότητα μεταφοράς των εργαλείων και μεθοδολογιών, παρέχοντας έτσι στους επαγγελματίες μια ευρύτερη προσωπική "εργαλειοθήκη" εξοπλισμένη με μια εννοιολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη και ένα διακρατικό δίκτυο επαγγελματιών.

Υλικό από την 1η δράση κατάρτισης στο Μπορντό της Γαλλίας, 10-13 Απριλίου 2018

HdBA (DE) - Prof. Ralph Conrads - "Challenges of migrant counselling"; Mrs. Birgit Rebholtz - "Mainnheim Model of Integration Courses", Prof. Peter Guggemos, "Framing guidance of female fugitives"

EOPPEP (GR) - Despoina Mavri - Greece: State of play. Contexts and challenges regarding Social Self-I related issues

EOPPEP (GR) - Despoina Mavri - Stavroula Doulami - Presentation of EOPPEP Activities

EOPPEP (GR) - Stavroula Doulami - Career Guidance Services in Greece

EOPPEP (GR) - Stavroula Doulami - Activities and tools for the support of career development: The role of EOPPEP

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

erasmus