Για την ανανέωση της άδειας διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4547/2018, παρακαλούμε να υποβάλλετε τα παρακάτω:

Αίτηση ανανέωσης (πατήστε εδώ)

- Υπεύθυνη Δήλωση 1 (πατήστε εδώ)

- Υπεύθυνη Δήλωση 2 (πατήστε εδώ)

- Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).

- Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

- Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

- Αντίγραφο της ήδη εκδοθείσας άδειας διδασκαλίας

Η Αίτηση Ανανέωσης υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον»

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Ανανέωση - Αναγγελία Άδειας Διδασκαλίας: Διάκριση/αποσαφήνιση

1. Οι κάτοχοι Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τις 12-11-2012, (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4093/12 ΦΕΚ 222/τΑ/12-11-2012) οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της άδειάς τους προσκομίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την ήδη εκδοθείσα άδειά τους, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, το αργότερο έως 30.8.2019.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Η παραπάνω διαδικασία αφορά σε όσες άδειες διδασκαλίας δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους ή όχι.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΔΕΝ οφείλουν να προβούν σε ανανέωση της αδείας τους (για την ίδια άδεια).
Η Αίτηση για την Ανανέωση άδειας Διδασκαλίας υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
«Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον»
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ενημερώνονται σταδιακά για την πορεία της αίτησής τους, μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού, με διαδικασία που θα ανακοινωθεί μετά τις 15/9/2019, στο https://www.eoppep.gr/, καθώς οι άδειές τους ισχύουν έως 31.12.2019 και μέχρι τότε προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο ότι διδάσκουν νομίμως.
Ο ΕΟΠΠΕΠ θα προβαίνει σε σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και εγγράφως ή τηλεφωνικά, σε περίπτωση που δεν είναι πλήρης η υποβληθείσα αίτηση του.
Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eoppep.gr/images/ananevseis_adeias_didaskalias_dieukr_20180914.pdf

2. Η διαδικασία της Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ' οίκον ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχύει, για όσους:

  • δεν έχουν άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλ. όσοι κάνουν πρώτη φορά έναρξη του επαγγέλματος,
  • έχουν απολέσει την άδεια διδασκαλίας τους και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αντιγράφου από την Αρχή που την εξέδωσε. Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΠΕΠ δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία άλλων υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν.
  • Θέλουν να αιτηθούν Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας με ένα νέο «προσόν» (π.χ. 2ο πτυχίο ή επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας, κλπ).
    Αναλυτικά πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο του ΕΟΠΠΕΠ, https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος Διδασκαλίας μπορείτε να τα βρείτε εδώ https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu

Η αίτηση Αναγγελίας Διδασκαλίας υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
«Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας»
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία