Με το ν. 4763/2020 " Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και ΔΒΜ κτλ"(ΦΕΚ 254/21.12.2020), και ειδικότερα στα άρθρα 57 & 66, προβλέπονται σχετικά με τα προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης τα κάτωθι:

1) Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από:
α) τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή
β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή
γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

2) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. Οι ειδικότερες, ως άνω, Υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εισέτι εκδοθεί.

Με το άρθρο 27 του ν.5015/2023 (ΦΕΚ Α' 20) τροποποιήθηκε η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254), και ισχύει ως εξής : "Από 30.9.2023, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα."