ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», διάρκειας 105 ωρών, το οποίο υλοποιείται από συμβεβλημένα με το ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση των επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, αναθέτει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.kemea.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων, υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των συναρμόδιων φορέων, όπου θα δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων (www.eoppep.gr και www.kemea.gr).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στους επιτυχόντες της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης χορηγείται «Πιστοποιητικό Επάρκειας», το οποίο αντιστοιχεί με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Περαιτέρω, το παραπάνω πιστοποιητικό επάρκειας, περιλαμβάνεται στους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που γίνονται δεκτοί για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 6370 / 15-12-2022).

ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για την Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησαν στην επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμ. ΔΠ/11556 «Έγκριση οριστικού κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών, με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» και αντιστοίχιση της επαγγελματικής κατάρτισης τους με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)», όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022. Επιπλέον, ρυθμίζει και περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους, τις διαδικασίες οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων, το δικαίωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη διαδικασία αξιολόγησης των εξεταζόμενων, το πλαίσιο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, το χορηγούμενο πιστοποιητικό επάρκειας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Για το Κανονιστικό Πλαίσιο Πιστοποίησης Επαγγελματιών - Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/25-08-2022, πατήστε εδώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Τράπεζα Θεμάτων - κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καταρτίστηκε κατάλογος συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, του έτους 2022, που ανέθεσε ο ΕΟΠΠΕΠ μέσω του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Κατάλογος εκ των υστέρων δημοσιότητα 2021

Για το έτος 2022 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συναφθεισών συμβάσεων με το υπ' αρ. πρωτ. 2889/09.02.2023 έγγραφο.

Ταχύτερη και απλούστερη γίνεται πλέον η διαδικασία λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους [(ν. 4442/2016, άρθρα 278 επ., όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207), την με αρ. 14715/ΓΓ4/10.02.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 609), καθώς και συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222), ως ισχύουν], ως προς τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

- Μείωση τον αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτείται να εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους, επικεντρώνοντας σε ουσιώδη ζητήματα ασφαλείας ως προς τα κτιριολογικά.
- Τα μειωμένα σε αριθμό, εκδοθέντα (τα περισσότερα εντός του τελευταίου τριμήνου) απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. "ΦΡ/ΚΞΓ δυναμικότητας που δεν υπερβαίνει τους 75 εκπαιδευόμενους") προβλέπεται, για τους φορείς κάτω των 75 εκπαιδευομένων, να τηρούνται στο χώρο της δραστηριότητας εκάστου φορέα προς έλεγχο, κι όχι να υποβάλλονται κεντρικά στον ΕΟΠΠΕΠ, με τη συμπλήρωση βασικών στοιχείων τους στον ηλεκτρονικό σύστημα www.notifybusiness.gov.gr
Προσοχή: απαιτείται τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν μετά τις 12/4/2022, να τηρούν στο χώρο τους διαθέσιμο για κάθε έλεγχο την έγκυρη υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα notifybusiness, ανά δραστηριότητα. Τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν νομίμως πριν τις 12/4/2022 απαιτείται να διαθέτουν στο χώρο τους την άδεια λειτουργίας τους, με τις προβλεπόμενες αποφάσεις/κοινοποιήσεις επικαιροποίησης διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.
- Οι γνωστοποιήσεις/εγκρίσεις εκάστου φορέα και οι τυχόν τροποποιήσεις τους κοινοποιούνται και στην οικεία υπηρεσία Δόμησης, καθώς και στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
- Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις, με υψηλές χρηματικές ποινές, ανά παράβαση, και διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) για Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστήρια που θα διαπιστωθεί ότι παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα.

Με τη νέα διαδικασία της «γνωστοποίησης/έγκρισης» μειώθηκε κατά πολύ ο χρόνος αδειοδότησης και οι καθυστερήσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Φροντιστηρίων, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και προβλέφθηκαν σοβαρές συνέπειες για τους παραβάτες των θεσμικά προβλεπομένων (άρθρο 12, 13, 14 & 15 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ /ΦΕΚ Β' 609).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. :

  • πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, με διμελή κλιμάκια αξιολογητών-μηχανικών.
  • εξετάζει στο σύνολό τους τις γνωστοποιήσεις λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή Φροντιστηρίων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «www.notifybusiness.gov.gr» κι ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με πιθανά προβλήματα ή αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφωθούν, με τρόπο άμεσο, αξιοποιώντας ψηφιακές δυνατότητες.
  • θα διενεργηθούν σταδιακά επιτόπιοι έλεγχοι σε γνωστοποιήσεις λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ορίζονται στο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207), συνδυαστικά με την με αριθμ. 14715/ΓΓ4/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 609).