Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Συχνές Ερωτήσεις

 

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.; 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων έχει τροποποιηθεί.

Για το νέο Κανονισμό 2015/2067 και το νέο θεσμικό πλαίσιο, πατήστε:
1. ΚΑΝ. 2015/2067
2. ΦΕΚ 4260/Β’/ 6.12.17 ΚΥΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 303/2008/ΕΚ.

Επί του παρόντος ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί Πιστοποιητικό (Βεβαίωση Επάρκειας Κατηγορίας Ι και ΙΙ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008/ΕΚ, ΜΟΝΟ σε όσους έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις του Θεωρητικού και του Πρακτικού μέρους, έως τις 31.12.2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14-6-2013.

 

(Πατήστε εδώ, για να δείτε σχετικά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 128516/392/Φ.350/6.12.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 4260))

Για τον Κανονισμό 303/2008 και το θεσμικό πλαίσιο, πατήστε:
1. ΚΑΝ. 303/2008
2. Φ.Ε.Κ. 1447/Β’/14-6-2013 ΚΥΑ
3. ΦΕΚ. 995/ Β’/11.4.2016 ΚΥΑ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ.

Ο φάκελος με την αίτηση και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:

Προς Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 - Νέα Ιωνία

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για:

Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ, για όσους συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14-6-2013 έως και τις 31.12.2016

 

Μαζί με τις αιτήσεις για τη Χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας Ι (Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι):

  • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
  • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου.
  • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ (https://eparavolo.eoppep.gr/welcome)
  • Αντίγραφο Άδειας εργοδηγού ψυκτικού ή Αντίγραφο Άδειας του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

β) Για την χορήσηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας ΙI (Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙI):

  • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
  • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ.
  • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-πληρωμές του ΕΟΠΠΕΠ (https://eparavolo.eoppep.gr/welcome)
  • Αντίγραφο Άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή Αντίγραφο Άδειας του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.