• Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση της επιδιωκόμενης μεταβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα στοιχεία που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής έγκρισης που περιγράφεται στην ιστοσελίδα στο σημείο «ΈΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (άρθρο 5 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 Κ.Υ.Α. /ΦΕΚ Β’ 609).
  • Λόγους τροποποίησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών αποτελούν ιδίως:

α) Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση του Δ.Σ., έδρα του φορέα).

β) Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων.

γ) Μεταβολή νομικής μορφής του φορέα της δραστηριότητας.

δ) Αλλαγή επωνυμίας φορέα Νομικών Προσώπων.

ε) Αλλαγή διακριτικού τίτλου.

στ) Μεταβολή κτιριακής φύσης

i) Επέκταση υπάρχουσας δομής.

ii) Αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής.

iii) Κατάργηση υπάρχουσας δομής.

  • Ο φορέας υποβάλλει :
  • αίτηση
  • τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή που αιτείται,
  • το σχετικό παράβολο και
  • υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη μεταβολής λοιπών στοιχείων του φορέα και της δραστηριότητας

και ακολουθείται η ίδια διαδικασία του άρθρου 3 της με αρ. 14715/ΓΓ4/2022 KYA (Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας).