Αν η μεταβολή γνωστοποίησης συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016:

  • ο παλαιός φορέας -με την προϋπόθεση ότι έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι μεταβολές του- γνωστοποιεί τη μεταβολή
  • και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της μεταβολής
  • εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης.
  • Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας.
  • Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που είχε ο παλαιός φορέας ισχύουν και για τον νέο φορέα, με εξαίρεση το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του νέου φορέα.
  • Τα διοικητικά δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν το πρόσωπο του νέου φορέα.
  • Με τη γνωστοποίηση μεταβολής ως προς τον φορέα δραστηριότητας παύει αυτεπαγγέλτως να ισχύει η γνωστοποίηση του παλιού φορέα.